19 december 2017

Gemeentebelangen Scherpenzeel valt in eigen zwaard.

In de raadsvergadering van 28 september jl. ontstond er commotie bij de behandeling van het agendapunt Grondexploitatie Walstrolaan. De opbrengsten van de grond waarop de Maatjesschool staat werden hiervoor als basis genomen. Deze opbrengsten waren gebaseerd op een voorlopige marktconforme verkoopprijs die een veertiental leden van de Vereniging Maatjeshof (verenigd in een CPO) samen zouden moeten betalen (een CPO is een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een aantal mensen die gezamenlijk een bouwplan maken). De namen van deze leden zijn bekend, maar het staat niet vast dat zij allemaal betrokken blijven.

Mijn naam staat sinds januari 2017 op de ledenlijst, Jan van Kampen stond geregistreerd als reserve.

Omdat deze lijst, samen met het verzoek om een stuk grond beschikbaar te stellen, in februari is ingeleverd bij de gemeente zijn sinds die tijd onze namen bekend bij ambtenaren, wethouders, gemeentesecretaris en burgemeester.

Op 13 september 2017 heb ik onze betrokkenheid ook nog mondeling gemeld aan de griffier. Ik kon dus verwachten dat de burgemeester goed zou zijn voorbereid op de vergadering op 28 september. Achteraf bleek de griffier mijn boodschap niet goed te hebben begrepen.

Ik heb er niet aan gedacht om mijn collegae raadsleden hier apart over te informeren, omdat het me niet noodzakelijk leek. En was het wel noodzakelijk geweest, dan zou het de taak van de secretaris zijn geweest om dat via de burgemeester te melden aan de fractievoorzitters.

Op 28 september, toen ik in de raadsvergadering meedeelde dat Jan van Kampen en ikzelf waarschijnlijk deelnemer zouden zijn in de Maatjeshof, bleek de burgemeester verrast en Gemeentebelangen Scherpenzeel verontwaardigd. Dat resulteerde in een verzoek van GBS aan de burgemeester om een integriteitsonderzoek in te stellen.

De CDA-fractie vindt het onbegrijpelijk dat de burgemeester, zonder het Steunpunt Integriteit te raadplegen en zonder zelf eenvoudig onderzoek te doen, direct heeft besloten tot dit onderzoek door de heer Schaap van bureau Capra.

Het rapport van de heer Schaap onderschrijven wij volledig. Dat is ook logisch, omdat de feiten kloppen. Het pleit de CDA-leden volledig vrij van belangenverstrengeling en van schending van de integriteit.

Gemeentebelangen Scherpenzeel komt er op de laatste pagina van het rapport veel slechter vanaf. Hen wordt terecht wantrouwen verweten. Om dat te verhullen, gaan ze door met insinuaties en verdachtmakingen wat betreft het rapport. Alsof het rapport, waar ze zelf om hebben gevraagd, niet geschreven zou zijn en alsof hun aantijgingen niet zijn ontkracht na dit objectieve onderzoek. Dat wantrouwen ging zelfs na verschijnen van het rapport gewoon door: vertrouwelijke stukken, bestemd voor de burgemeester moesten, onder dreiging van een WOB verzoek, ter inzage worden gelegd.

Wij hopen dat er later nog een evaluatie met de burgemeester Visser kan plaatsvinden als hij voldoende hersteld is.

U kunt het rapport en de openbare reactie van het CDA in de raadsvergadering, lezen op onze site.

Johan Slappendel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.