19 december 2017

Integriteitsrapport

Het integriteitsrapport van Capra is hier te lezen.

 

Onderstaand de openbare reactie van het CDA in de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2017:

De conclusies van de heer Schaap van Capra zijn glashelder. En wij accepteren die ook volmondig.

Hij komt namelijk tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van de schijn van belangenverstrengeling en dat er geen sprake is van schending van de integriteit.

Einde citaat.

Onze interim burgemeester heeft me gevraagd me te beperken tot mijn rol in het proces. En dat was ik ook, al kostte me dat moeite, serieus van plan. Maar na lezing van het commentaar van de heer Brons in de Barneveldse Krant van gisteren ga ik dat niet doen. Het resultaat van drie dagen zorgvuldig formuleren kon zo de prullenbak in.

Vooringenomenheid, roddel en achterklap zijn het kenmerk van Gemeentebelangen Scherpenzeel. De waarheid staat niet voorop, maar er wordt een schijnwerkelijkheid gecreëerd. En in deze schijnwerkelijkheid worden de zondaars gezocht. Zelfreflectie past daar niet bij.

GBS heeft verzocht om een integriteitsonderzoek. Maar nu de conclusies ze niet bevallen, worden ze sturend en subjectief genoemd. De integriteit van de onderzoeker wordt nu dus in twijfel getrokken. Wellicht wil de heer Brons een second opinion, net als in Brunssum, met een rapporteur die hijzelf mag uitzoeken.

Uit het rapport blijkt dat de communicatie op veel fronten niet goed is geweest. De betrokkenheid van mijzelf bij de CPO was breed bekend op het gemeentehuis. Bij ambtenaren, bij de secretaris, bij de wethouders en bij de burgemeester. De burgemeester heeft de impact van dit feit onderschat. Dat hij zegt niet geweten te hebben van het privaatrechtelijke aspect creëert onnodig mist in het feitenoverzicht. Welke betrokkenheid zou ik anders hebben?

Nergens, nergens in het rapport wordt gezegd dat het mijn taak zou zijn geweest mijn collegae fractievoorzitters te informeren. De gemeentesecretaris wordt door de heer Schaap die rol toegedicht.

De letterlijke conclusie van de heer Schaap luidt:

"De heren Slappendel en Van Kampen hadden er wellicht beter aan gedaan om hun betrokkenheid eerder aan te kondigen, maar de heer Slappendel ging er met enig recht van uit dat zijn betrokkenheid bekend was, omdat hij op de lijst behorende bij de brief van 20 februari vermeld stond ". (Met die lijst wordt bedoeld de lijst met deelnemers die de initiatiefnemer heeft gevoegd bij de brief aan het College op 20 februari 2017 en die in mei onder de aandacht van o.a. de toenmalige gemeentesecretaris is gebracht.)

Einde citaat

Communicatie is tweezijdig. De één moet niet alleen horen, maar ook echt luisteren. De ander moet zorgen dat hij verstaan wordt. Daar is het misgegaan tussen de griffier en mij op 13 september, 2 dagen na de opinieronde, toen ik getracht heb haar op de hoogte te stellen van mijn betrokkenheid en het procesplan dat ik voor ogen had. Ik meende er daarom van uit te mogen gaan dat de burgemeester hierover door de griffier zou worden geïnformeerd.

Dat het agendapunt Grondexploitatie Walstrolaan onlosmakelijk was verbonden met het CPO is mij pas naderhand duidelijk geworden. Hoewel ik heb begrepen dat ook dat in de bewuste raadsvergadering nog een punt is geweest. Ik heb er dan ook geen seconde aan gedacht dit zelf te melden aan de fractievoorzitters.

Daar komt nog bij dat de Vereniging CPO de Maatjeshof pas rond 20 september, de datum waarop ik lid werd, is opgericht. Dat is na de Opinieronde.

Voorzitter, met de kennis van nu was het, als ik er aan gedacht had, verstandig geweest als ik ook mijn collegae raadsleden eerder had geïnformeerd.

Hoewel, voorzitter, ik herhaal dat, de gemeentesecretaris hiervoor eigenlijk verantwoordelijk was. Dat suggereert de heer Schaap niet alleen in het rapport, maar ook nog in het gesprek dat ik met hem had.

De heer Schaap schrijft in de laatste alinea van zijn rapport:

"De andere reden is het wantrouwen dat blijkens het verhandelde in de raadsvergadering, de door mij gevoerde gesprekken en de mij overlegde stukken, bij bepaalde betrokkenen bij deze kwestie ( de fractie van Gemeentebelangen Scherpenzeel en sommige bestuurders) bestaat ten opzichte van andere betrokkenen. Daarover kan ik alleen maar opmerken dat zulk wantrouwen geen grondhouding is die bevorderlijk is voor (de onderlinge verhoudingen in) het openbaar bestuur. Er had in de raadsvergadering ook rustig gevraagd kunnen worden wat er aan de hand was, in plaats van dat diverse spelers onmiddellijk in toorn ontstaken en hun oordeel klaar hadden. "

Einde citaat.

Het optreden van mevrouw Van Dijk in de raadsvergadering was inderdaad beneden peil. Insinuaties en verdachtmakingen. Ze kende de feiten niet en stond er ook niet voor open. Het woord ballotage viel zelfs, vriendjespolitiek, en geheim. De heer Schaap ontmantelt dit allemaal vakkundig in zijn rapport.

Het optreden van de heer Brons was intimiderend ( o.a. in de schorsing en in de vergadering) door de frontale aanval op de heer Dekker. Hij had zijn oordeel al klaar voor hij als mosterd na zijn maaltijd om een integriteitsonderzoek vroeg. Eerst goed onderzoek doen naar de feiten, voorzitter, dan pas conclusies trekken.

Het rapport spreekt dus van wantrouwen. De heer Brons heeft dit rapport gelezen. Maar wat heeft hij er mee gedaan? Is hij wel toegekomen aan de laatste bladzijde van het rapport? Hij heeft dit wantrouwen geaccentueerd door zijn uitgesproken eis (tegen de wens van onze interim burgemeester in) om de gespreksverslagen te mogen inzien. Klaarblijkelijk vertrouwt hij ook de heer Schaap niet. De heer Schaap heeft het rapport vakkundig samengesteld na weging van alle gesprekken. Kan de heer Brons dit beter?

Voorzitter, de heer Brons heeft wind gezaaid, maar heeft storm geoogst. En incasseren is klaarblijkelijk niet één van zijn beste politieke kwaliteiten.

In de Barneveldse Krant vraagt hij mij vanavond publiekelijk mijn excuus aan te bieden. Ik pieker daar niet over en het rapport geeft daar ook geen aanleiding toe. Wel betreur ik het dat mijn deelname aan het CPO zoveel negatieve gevolgen heeft voor mijn niet betrokken collegae hier aan tafel. En natuurlijk voor het CPO, een prachtig initiatief van onze inwoners dat wij zonder dat gedimdam zouden moeten toejuichen.

De enigen die op basis van dit rapport excuus moeten aanbieden zijn de heer Brons en mevrouw Van Dijk. Daar geeft dit rapport wel alle aanleiding toe. Maar dan moet je ook wel bereid zijn je eigen functioneren ter discussie te stellen.

Voorzitter, en wat betreft het vervolg: Ik wil aan de gemeentesecretaris en de burgemeester vragen erop toe te zien dat alle procedures goed worden doorlopen. Ik neem aan dat ik daar de komende tijd op mag vertrouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.