Toekomst van Scherpenzeel

Nog een allerlaatste kans?

Wanneer krijgen wij als Scherpenzeel zekerheid? Begin februari zou een besluit worden genomen over de toekomst van Scherpenzeel, maar helaas moeten we nog een aantal maanden wachten. Vanuit de positie van de provincie heel begrijpelijk aangezien men uiterst zorgvuldig wil zijn. Voor ons als Scherpenzeel nog een aantal maanden van onzekerheid met eigenlijk maar één reële uitkomst: alsnog herindeling met Barneveld.

Het college zet optimistisch en vol vertrouwen als kop boven haar persbericht: “Scherpenzeel kan door met uitwerken zelfstandige toekomst” en geeft aan “verder te bouwen aan een zelfstandige toekomst”.

Vanuit de provincie klinkt naar aanleiding van hetzelfde gesprek een heel ander geluid. “Gedeputeerde staten starten verkenning naar herindeling” staat er als kop boven hun persbericht. Een persbericht dat eindigt met de zin: “Om ervoor te zorgen dat de inwoners een gemeente hebben die de eigen taken goed kan uitvoeren stuurt Gelderland nu aan op een herindeling, tenzij de gemeente laat zien stevig te gaan investeren in de eigen kracht.”

Het stevig investeren dat gevraagd wordt gaat verder dan het raadsvoorstel van 9 december waarmee GBS en SGP een zelfstandige toekomst veilig wilden stellen.

Het plan van GBS en SGP was om het personeelsbudget voor onze ambtenaren stapsgewijs over vier jaar met 1,2 miljoen te verhogen. Deze investering is hard nodig om de organisatie gezond en van juiste omvang te maken, daar is iedereen van overtuigd. Het ingroeimodel over vier jaar had al zeer grote gevolgen voor Scherpenzeel en zijn bewoners. De bibliotheek zou zijn volledige functie verliezen, de OZB werd flink verhoogd en dan moest er nog geld worden gevonden in een verliesgevende Breehoek.

Wat de provincie betreft gaat dit nog lang niet snel genoeg, er wordt gesteld dat al vanaf 2021 de volledige 1,2 miljoen euro structureel gedekt moet worden. Dit kan alleen maar betekenen dat de bezuinigingen en OZB-verhogingen nog extremer moeten worden dan in het raadsvoorstel van december. De consequenties voor de bewoners zullen groot zijn, men gaat flink meer betalen voor minder voorzieningen. We roepen het college dan ook op te stoppen met deze, wat ons betreft, doodlopende weg. Scherpenzeel heeft een begroting van ongeveer 18 miljoen euro die al jaren moeilijk sluitend te krijgen is. Zonder extreme bezuinigingen en lastenverhogingen is het dan eenvoudigweg onmogelijk om 1,2 miljoen euro vrij te maken.

“Zelfstandigheid is geen doel op zich” roept het college continue maar als het college echt gaat proberen met ingang van volgend jaar 1,2 miljoen structureel vrij te maken is wat ons betreft het tegendeel bewezen.

En dan is dit alleen nog het financiële deel van het verhaal. Plannen voor het versterken van strategische denkkracht worden als onvoldoende beoordeeld. Ook op het vlak van bestuurskracht, interne verhoudingen tussen raad, college en ambtenaren en de rol in de regio moeten grote stappen worden gemaakt.

Tenslotte, mocht men ons verwijten dat de route naar Barneveld niet voldoende onderzocht is dan moeten SGP en GBS in de spiegel kijken. Wij hebben op 9 december geprobeerd de beslissing nog een aantal maanden uit te stellen om beide scenario’s nog verder uit te diepen omdat ook de brief van de provincie daar destijds om vroeg. GBS en SGP wilden daar niet aan, uitstel zou niet verleend kunnen worden door de provincie.

Toen het nieuwe college er eenmaal zat was hun eerste actie uitstel vragen tot de kadernota en het wordt door de provincie verleend. Had het amendement aangenomen en we hadden nog een aantal maanden de tijd om ook een fusie met Barneveld serieus te onderzoeken.

Scherp oordeel provincie over rapport stuurgroep Toekomst Scherpenzeel

Gisteren ontving de gemeenteraad van Scherpenzeel een brief van de provincie Gelderland. Deze brief bevat een reactie op het eindrapport van de Stuurgroep over de toekomst van Scherpenzeel.

Kort samengevat geeft de provincie aan dat het rapport niet in balans is. We gaan soms ‘te kort door de bocht’ in de vergelijking van zelfstandigheid en herindeling met Barneveld. Op een aantal punten vindt de provincie de conclusies die worden getrokken duidelijk gekleurd door de wens om zelfstandig te blijven. De mogelijkheden en kansen die een herindeling met Barneveld biedt, moeten beter worden bekeken. 

Met betrekking tot de benodigde financiën voor zelfstandigheid geeft de provincie in de brief aan dat zij het niet eens is met de manier waarop wij de extra kosten voor de ambtenaren willen dekken. Als het gaat om ‘de basis op orde’, moet dat gewoon uit de begroting kunnen worden betaald. Hierdoor wordt het financiële ‘gat’ dat ontstaat nog groter.

Ook geeft de provincie aan dat niet wordt ingegaan op alles wat nodig is voor toekomst van Scherpenzeel. Er is meer nodig dan het alleen op orde brengen van de ambtelijke organisatie. Er is in Scherpenzeel te weinig aandacht voor visie en lange termijnbeleid. We kunnen te weinig bijdragen aan de samenwerking in de regio. Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie moet beter. Allemaal aspecten, die voor een stabiele toekomst noodzakelijk zijn, maar waarop in het rapport niet of nauwelijks wordt ingegaan. 

De fracties van het CDA, PRO Scherpenzeel en ChristenUnie hebben al de nodige kanttekeningen geplaatst bij de betaalbaarheid van zelfstandigheid. De provincie bevestigt nu dit beeld. Ook het feit dat de problemen niet zijn opgelost door enkel en alleen het ambtenarenkorps flink uit te breiden, wordt door de provincie onderstreept. 

De provincie geeft aan dat als zij te weinig vertrouwen heeft in het rapport en het besluit dat wij straks nemen, de provincie zelf het initiatief zou kunnen nemen voor een herindeling met Barneveld. 

Vanavond wordt met u gesproken over de toekomst van Scherpenzeel. Het is belangrijk dat u dan alle informatie heeft, ‘het volledige verhaal’. Deze nieuwe informatie moet zeker ook worden meegenomen in de afwegingen die worden gemaakt.   

Persbericht

Ongeveer een jaar geleden hebben we samen met alle inwoners van Scherpenzeel een toekomstvisie opgesteld. Hierin hebben we beschreven hoe ons dorp er in 2030 uit moet zien. Tijdens het tot stand komen van deze visie is, niet voor de eerste keer, geconstateerd dat we in Scherpenzeel een flinke onderbezetting hebben op het gemeentehuis.

Er is een vervolgonderzoek gestart om in kaart te brengen hoe groot die tekorten zijn en wat eventuele oplossingen zijn.
De uitkomsten van het onderzoek zijn ingrijpend. Om in de toekomst te voldoen aan de wettelijke minimumtaken is per jaar 1,2 miljoen euro extra nodig voor de ambtelijke organisatie. Dan is er nog niets van onze mooie dromen voor de toekomst gerealiseerd. Om de ambities en nieuwe plannen waar te kunnen maken, is jaarlijks zelfs 1,6 miljoen euro extra nodig. Wij kiezen ervoor de toekomstvisie niet in de papierversnipperaar te doen omdat we trots zijn op deze visie richting de toekomst en omdat deze samen met alle Scherpenzelers tot stand is gekomen.

Als we zelfstandig willen blijven, betekent dat dus een structurele verhoging van de kosten van 1,6 miljoen euro per jaar. Om dit te kunnen betalen moet de OZB in Scherpenzeel met 160 euro per adres omhoog, een stijging van 45%. Maar dat is nog niet alles. Ook de grondopbrengsten en reserves zullen worden gebruikt om de ambtelijke organisatie te betalen. En dat, terwijl we daar andere dingen mee wilden doen. Denk hierbij aan verduurzaming van bestaande, oudere woonwijken en betaalbaar bouwen voor starters. Tenslotte is de kans groot dat de verhoging van de OZB niet voldoende en niet realistisch is, met als gevolg dat we moeten bezuinigingen en dus moeten snijden in onze voorzieningen (zwembad, Breehoek, sportpark, etc.) om alles te kunnen betalen.

Een andere optie is herindeling met Barneveld. Dan zullen de lasten voor de Scherpenzelers ongeveer gelijk blijven aan hoe ze nu zijn. Wel zijn we dan de autonomie over ons dorp kwijt. Maar betekent dat dan dat we al onze voorzieningen kwijt raken? Nee. In de dorpen die al bij Barneveld horen, zijn ook sportvoorzieningen, dorpshuizen en zwembaden. Wel zijn we de directe regie kwijt over keuzes die in de toekomst moeten worden gemaakt. Maar ongetwijfeld zullen ook in de nieuwe ‘Barneveldse’ gemeenteraad mensen uit Scherpenzeel komen, om daar ook Scherpenzeel te vertegenwoordigen.

Op korte termijn moeten we een richting kiezen: zelfstandigheid, of herindeling.

Zelfstandigheid, tegen hoge kosten en een grote financiële onzerkerheid naar de toekomst toe. Of herindeling met Barneveld, waarbij de regie over ons dorp in Barneveld komt te liggen.

Op 9 december a.s. moet de gemeenteraad richting kiezen. Op 21 november a.s. horen wij graag uw mening, die wordt meegewogen in de keuze voor de toekomst van Scherpenzeel.

Scherpenzeel 11-11-2019,

PRO Scherpenzeel, de heer W.A. Schuur
CDA, de heer P.A. Klaassen
ChristenUnie, mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout

De uitvoering van de toekomstvisie en de gevolgen voor Scherpenzeel

Afgelopen januari was het hier in deze zaal feest bij de presentatie van de toekomstvisie. Samen met bevolking, ondernemers en betrokken partijen is deze toekomstvisie tot stand gekomen en hij geeft een duidelijk beeld waar we met ons dorp in 2030 willen staan. Om deze visie ook daadwerkelijk te realiseren heeft het college vervolgonderzoek laten uitvoeren naar wat er nodig is aan ambtelijke en bestuurlijke realisatiekracht. 

Het rapport dat uit dit onderzoek komt is niet mals en schetst een duidelijk beeld waaruit blijkt dat er serieus werk aan de winkel is. Signalen hierover hadden we al langer dus dat er ambtelijk en bestuurlijk versterking nodig is verbaast ons niet. De vaart die het rapport vervolgens maakt naar maar één mogelijke oplossing gaat ons wel snel. 

De investeringen die nodig zijn volgens het rapport, zijn nog niet eens direct voor de uitvoering van de toekomstvisie maar eerst al om de basistaken op orde te krijgen. Hier zijn verschillende factoren voor te noemen, ten eerste, in de afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie waardoor achterstanden zijn ontstaan. Daar kunnen we voor terug kijken naar het verleden, verschillende colleges hebben deze problemen misschien niet genoeg aangepakt, en ja, daar kunnen we ook de hand in eigen boezem steken. 

Een tweede factor is de landelijke overheid die steeds meer taken overdraagt aan de lokale overheid, die dus op haar beurt steeds meer en complexere taken moet uitvoeren waarbij door de landelijk overheid ook nogal eens een bezuiningsslag wordt toegepast in dit traject. Dit legt een grote druk bij de gemeenten, ook voor een kleine gemeente als Scherpenzeel. 

Wij nemen het heldere signaal over het tekort aan ambtelijke capaciteit uit het rapport serieus en vinden het belangrijk hier direct mee aan de slag te gaan. Er zal op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in het ambtelijk apparaat maar dat heeft ook een prijskaartje. Door de gemeentesecretaris is al een ingroeimodel geschetst om in 2022 de ambtelijke organisatie in de basis op orde te hebben. Dit scenario legt bij ons de uitdaging neer om te onderzoeken hoe we dit ook toekomstbestendig kunnen realiseren. 

Maar met alleen een forse structurele investering in het ambtelijk apparaat zijn we er niet. Naast het ambtelijk apparaat worden er in het rapport ook andere zorgen uitgesproken. Er worden in het rapport zorgen benoemd over de bestuurskracht van onze lokale overheid en over de positie van onze gemeente in de regio. Als gemeente doen we mee in steeds meer gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Aangezien deze regelingen steeds belangrijker worden en meer invloed krijgen op onze gemeente is het belangrijk om hierin ook sterk genoeg vertegenwoordigd te zijn. Ook zorgen op dit punt zullen we onder ogen moeten zien en ook in het bestuur van onze gemeente zal geïnvesteerd moeten worden. 

We zullen in de regio aan de slag moeten gaan en de samenwerking met omliggende gemeenten verder moeten onderzoeken en versterken. 

Hoewel het rapport erg sturend is en duidelijk gewenste eindscenario's schetst is het wat ons betreft te vroeg om op basis van dit ene rapport tot drastische conclusies te komen. Wel zullen we met de grote lijnen aan de slag moeten en in een relatief kort traject moeten onderzoeken waar we met onze gemeente naar toe willen. 

Tenslotte, zelfstandigheid is een groot goed, het geeft een betrokken samenleving, korte lijntjes tussen gemeente en burger en heeft wat dat betreft dus absoluut voordelen. Maar het moet niet ten koste van alles een doel op zich worden. Daartegenover staat dat groter niet altijd beter is, en dat het lastig is je eigen identiteit te waarborgen in grote verbanden. 

De opdracht die er voor ons ligt is helder en die handschoen willen we oprapen. Laten we dus met elkaar in de periode tot November zelfbewust de regie nemen en kritisch de verschillende de punten onderzoeken die het rapport aangeeft, hiermee concreet aan de slag gaan, een plan van aanpak maken en in November vervolgens besluiten hoe het traject verder moet gaan verlopen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.