Er komt meer aandacht voor zorg en welzijn in Wageningen

Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij. Dit zijn taken voor de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het blijft de verantwoordelijkheid van de overheid om daar waar nodig mensen gericht te ondersteunen. Daarbij wordt uitgegaan van zelfredzaamheid en ruimte voor eigen en maatschappelijke initiatieven. Maar er moet een vangnet zijn voor kwetsbare burgers. 

Voor mensen die zich voor de samenleving inspannen, zoals vrijwilligers, heeft het CDA veel respect. We juichen het toe als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de samenleving. Daarom geeft het CDA ruimte voor burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties. Het CDA wil de positie versterken van mantelzorgers die bijvoorbeeld een zieke partner thuis verplegen. Het langdurig verlenen van mantelzorg kan namelijk een zware belasting zijn. Het CDA wil meer aandacht voor een gezondere levensstijl. Daarbij is ‘jong geleerd oud gedaan’. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen bewust worden gemaakt van de noodzaak om gezond te eten, bewust te leven en te bewegen. Op latere leeftijd heeft een gezondere levensstijl grote invloed op de algehele gezondheid en het welzijn van mensen.. 

 Op deze manier verbeteren wij de zorg en het welzijn: 

✔ Het nieuwe welzijnsbeleid heeft als doel de burger te ondersteunen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Maar het CDA wil dat de gemeente een goede vangnetfunctie heeft voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. 

✔ de gemeente krijgt een grotere rol bij de aanbesteding van zorg. Het CDA ziet er op toe dat aan de zorgorganisaties kwaliteitseisen worden gesteld. Voor de burger komt de kwaliteit van het zorgaanbod op de eerste plaats. Wageningers behouden hun keuzevrijheid voor een zorgaanbieder en de vorm van zorg.  

✔ Mantelzorg is belangrijk voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Maar overbelasting van de mantelzorgers ligt op de loer. Het CDA wil daarom een goede, gerichte mantelzorgondersteuning en stijging van het aantal mantelzorgers. 

✔ De overheid verleent steeds minder subsidies. Vrijwilligerswerk wordt daarom steeds belangrijker om de voorzieningen op peil te houden. We ondersteunen daarom de vrijwilligerscentrale en faciliteren vrijwilligerswerk. 

✔ De organisatie van de jeugdzorg moet laagdrempelig zijn, zodat jongeren gemakkelijk hulp durven zoeken. Daarom willen wij geen eigen bijdrage in de ambulante jeugdzorg. 

✔ Welzijn en zorg moeten zo dicht mogelijk bij burgers. Daarom zijn er wijksteunpunten gekomen. Maar Wageningen is niet zo groot en sommige voorzieningen kunnen beter en efficiënter centraal worden geregeld. Het CDA wil een beter wijksteunpunten beleid, zodat er geld overblijft voor hen die dit het hardst nodig hebben. 

 ✔ Als burgers langer zelfstandig moeten blijven, zijn goede voorzieningen in de wijk onmisbaar: goede woningen met welzijn en zorg, winkels en andere service. Het CDA is voorstander van kleinschalige woonvoorzieningen met zorg. 

 ✔ Het CDA wil al op de basisschool les over gezond eten en leven. Daarbij is ‘jong geleerd oud gedaan’. Ook willen we sport en bewegen meer stimuleren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.