Voorzitter,

De CDA fractie dankt het college en de ambtenaren voor de productie van deze burap en de beantwoording van alle vragen in de technische vragenronde.

We willen in deze bijdrage een aantal praktische zaken nog eens benoemen.

Voor de nog aanwezige asbest in onze scholen en onze sportzalen ziet het CDA graag dat er 1 school of sportzaal per jaar van deze asbest wordt ontdaan. Op deze manier zijn voor de wettelijke einddatum van 2024 onze gebouwen schoongemaakt van asbest, en dat is ook een signaalfunctie naar alle particulieren en ondernemers om hetzelfde te gaan doen en niet alles op het laatste, en dure, moment aan te laten komen. Het zou goed zijn als de op afstand geplaatste MFA's voor hun energie-inkopen aan zouden kunnen sluiten bij de gezamenlijke gemeentelijke energie-inkopen via de regio. Het groter wordende collectief is dan wellicht in staat in het geheel voordeliger en groener hun energie in te kunnen kopen, met een lagere exploitatiebijdrage vanuit de gemeente tot gevolg.

Het CDA is van mening dat de ontwikkelingen rondom het MFA Alphen voortvarend aangepakt moete worden. Een MFA in een dorp als Alphen is een must voor het bevorderen van de leefbaarheid aldaar, en kan nu mooi worden opgepakt in combinatie met de Woonvisie en de te maken prestatieafspraken met De Kernen. Ook De Kernen heeft een belang bij de leefbaarheid in Alphen en het voordeel dat dat oplevert in het aanprijzen van de noodzakelijk nieuw te bouwen woningen in het dorp Alphen. Op het subsidiepotje voor 'Duurzaamheid' is bezuinigd met een bedrag van€ 20.000. Het lijkt er op dat het resterende bedrag van € 30.000 voldoende is voor de nu lopende initiatieven. Mocht dit niet het geval zijn dat is het CDA voorstander van het aanvullen van deze stimuleringssubsidie tot maximaal het oorspronkelijk bedrag van € 50.000 uit de Algemene Middelen. 'Duurzaamheid' verdient een voortrekkersrol te krijgen van de gemeentelijke overheid en een 'voorbeeldfunctie' te zijn om als vliegwiel te kunnen fungeren voor anderen binnen onze gemeente.

Project De Gouden Kans moet nu opgestart worden zonder aanpassing van de Geurnorm. Een toegestane verslechtering van het leefmilieu in de omgeving van De Gouden Kans mag niet worden toegestaan, omdat dit ook het recreëren en het verblijven ter plaatse niet ten goede zal komen. De gemeente dient nu over zijn eigen schaduw heen te stappen en zonder politieke insteek de verdere ontwikkeling te faciliteren door in te grijpen in de huidige patstelling. Het financiële gat tussen de buren is momenteel in verhouding dermate gering dat een oplossing mogelijk moet zijn, zeker omdat de belangen voor de gemeente als geheel groot zijn.

Volgens persberichten lijkt de schuldhulpverlening door de gemeente Tiel, en ook voor onze inwoners, niet helemaal vlekkeloos te verlopen qua tijdsplanning en kennisniveau van een deel van de betrokken medewerkers. Dit moet snel worden opgelost omdat deze kwetsbare groep echt moet worden geholpen, daar er anders ook nog andere en vooral psychische problemen voor deze groep bij zullen komen. Isolatie in de maatschappij is een mogelijk gevolg en dat mag niet gebeuren!

Het CDA is blij te horen dat de genomen maatregelen in de OZB-heffing voor niet-woningen een structureel extra opbrengst hebben gegenereerd. Zeker in combinatie met de verbeterde berekeningsmethode voor de vaststelling van de hoogte van alle verschillende OZB-tarieven, deze zijn immers de sluitpost van onze begroting, komt hiermee een eerlijkere aanslagoplegging voor iedereen die mee moet betalen tot stand. Uiteindelijk zal dit resulteren in een lagere aanslag OZB voor een ieder.

Namens de CDA fractie

Gaby Lamers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.