04 juli 2019

Algemene beschouwingen 2019

Het jaar is voorbijgevlogen. Een jaar waarin we afscheid namen van griffier Dorien van der Kamp en we Marte Smits-Jansen van harte welkom heten. Ook u voorzitter, werd voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn. Fijn, we kijken uit naar een verdere prettige samenwerking.

Daarnaast mijn complimenten aan het college en de afdeling communicatie van 1Stroom. Een uitstekend redactioneel verhaal in de Westervoort Post van 19 juni jongstleden over de speerpunten in de Voorjaarsnota. Prima initiatief en prima verhaal. Zo breng je politiek en beleid dichter bij de mensen.

Ik neem met u graag een aantal punten door uit de verschillende programmaonderdelen die wij belangrijk vinden om hier even aan te stippen. Dat maakt de andere onderwerpen niet per definitie minder belangrijk of onbelangrijk.

Er zijn ook zaken die we er nader willen uitlichten. Wij hebben die zaken in een aantal moties neergelegd.

In zijn algemeenheid zien wij een goed leesbare nota met goede financiële uitkomsten en vooruitzichten. Dat geeft veel vertrouwen in dit college en de eigen toekomst van Westervoort. Op onderdelen had in de sfeer van de financiën mogelijk nog wat verder ingezoomd kunnen worden op inverdieneffecten van voorgestelde investeringen. Doorgaans gaan kosten voor de baten uit en die kosten zien we hier dan ook, maar de baten meestal niet, terwijl die er ongetwijfeld wel zijn. Een voorbeeld daarvan is de aankoop van de module APV in Squit.

Wij hebben soms ook de indruk dat er hier en daar sprake is van dubbeltelling: zo lijkt er zowel bij programma 2 als bij programma 3 geld te worden gebudgetteerd voor de Liemerse Ambassade en bij programma 1 en 2 voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dat lijkt ons niet de bedoeling; daar zou bundeling van aandacht tot efficiëncyvoordeel kunnen leiden. Graag de aandacht van de portefeuillehouders daarvoor.

T.a.v. programma 1. Bestuur: Dit gaat o.a. over de uitvoeringsorganisatie 1Stroom.

In de raad van 17 juni jl. weigerde de fractie van de P.v.d.A te stemmen over de begroting van 1Stroom omdat er in Duiven mogelijk iets belangrijks ingebracht werd waardoor de PvdA Westervoort niet akkoord kon gaan en tegenstemde.  Ongepast, vriendelijk uitgedrukt: wij hebben er in onze fractie geen goed woord voor over. Alle argumenten en bezwaren moeten verwoord en gehoord worden. En buiten dat, verbeterpunten waren er ook al in het verleden. Een ambtelijke fusie is een hele operatie die niet van de ene op de andere dag geïmplementeerd is. Daarvoor moet hard gewerkt worden door leiding en ambtelijk apparaat.  Wij hebben vertrouwen in de organisatie en willen graag regelmatig worden bijgepraat over de voortgang van het fusieproces.

Wij verwelkomen de extra formatie in verband de uitvoering van bijzondere wetten, met name v.w.b. de evenementen. Voor ons dorpsgevoel en voor onze eigenheid is het ontzettend belangrijk dat er vele en goede evenementen worden georganiseerd in Westervoort en dat al die vrijwilligers die daar in het belang van de gemeenschap hun tijd insteken ook gefaciliteerd en ondersteund worden. Het CDA is trots op al deze vrijwilligers.

Het CDA steunt het experiment ten aanzien van de aanpak van personen met verward gedrag. Wel worden wij graag na afloop van het experiment geïnformeerd over de resultaten. Overigens wordt in het volgende programma voor dit onderwerp ook geld vrijgemaakt. Misschien kan door bundeling efficiënter begroot worden.

In de commissie hebben wij reeds aandacht gevraagd voor de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website. Die is naar onze mening dringend aan verandering toe. Kijk eens bij andere gemeenten en doe er je voordeel mee als organisatie. Mocht er extra geld voor nodig zijn, dan horen we dat graag zodat het mee kan worden genomen in de voorjaarsnota van volgend jaar.

Programma 2. Maatschappij.

Uitgangspunt van het programma is de eigen kracht van de Westervoortse samenleving. Het is bekend dat wij staan voor inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Daar moet onze aandacht en zorg naar toe gaan. Het sociaal domein blijkt echter een kostbaar domein, dat in bijna alle gemeenten tot financiële problemen leidt. We ontkomen er niet aan om keuzes te maken, zeker nu ook de verdeling van gelden m.b.t. het beschermd wonen gaat veranderen en er mogelijk nog meer tekorten in het sociale domein gaan ontstaan.

Het is jammer dat de beoogde besparingen op de jeugdzorg dit jaar nog niet gerealiseerd kunnen worden via de transformatieagenda.  Bezuinigen is nodig maar  is geen doel op zich. We moeten ons steeds blijven realiseren dat het hier voor een flink deel gaat om een heel kwetsbare groep jonge inwoners, die onze aandacht en zorg nodig hebben en waarmee wij op de meest zorgvuldige wijze mee om moeten gaan. Wij zijn blij met de extra Rijksbijdrage voor jeugdzorg waarmee de tekorten op dit zo tere en belangrijke onderwerp althans voorlopig   en deels kunnen worden afgedekt. Wij hebben groot respect voor wat er allemaal door de wijkteams en andere betrokkenen op het onderwerp jeugdzorg (en natuurlijk ook op andere terreinen) wordt gepresteerd, zeker als we bedenken dat het nog maar enkele jaren geleden is dat dit hele domein aan de gemeenten is overgedragen.

Tekorten, zeker als die structureel dreigen te worden, bedreigen de continuïteit van de dienstverlening op dit beleidsterrein. Als coalitiepartij voelen wij de verantwoordelijkheid daarin richting te geven en uitgangspunten en waarborgen mee te geven. Wij steunen de transformatieopgave waarvoor het college staat.

In het verlengde van de jeugdzorg zien we een stijging van de kosten Veilig Thuis van € 90.000. Een fors bedrag, veroorzaakt door personeelsuitbreiding a.g.v. een andere meldcode. Hier ligt ook een link met het werk van onze wijkteams. Het is de moeite waard om de samenwerking tussen de wijkteams en Veilig Thuis nader te bezien om te bekijken of daarin overlap zit waardoor efficiënter gewerkt  kan worden.

Het initiatief van de Plusbus kan een zinvolle aanvulling zijn op het al bestaande doelgroepenvervoer. Desalniettemin zullen wij het initiatief kritisch volgen of er daadwerkelijk sprake is van meerwaarde en of daarmee ook een besparing op het doelgroepenvervoer wordt gerealiseerd. Wij vragen het college hierop jaarlijks bij de besluitvorming over de subsidie te rapporteren.

In het Trefcentrum Westervoort worden voor onze ouderen hele goede dingen gedaan. Voor de uitvoering van wat daar gebeurt zijn mensen en middelen nodig. V.w.b. de middelen willen wij een subsidie beschikbaar stellen voor het aanschaffen van nieuwe stoelen en tafels en een geluidsinstallatie. Daarvoor hebben we een motie ingediend. 

Wij zien graag dat zoveel mogelijk mensen op een zinvolle wijze meedoen in de maatschappij. Bij voorkeur en als het kan in een betaalde baan. Om de werkgelegenheid in Westervoort en de Liemers zoveel mogelijk aan te jagen is het belangrijk dat de economische uitvoeringsagenda’s van De Liemers en Westervoort met volle kracht worden ingezet en uitgevoerd en ook dat de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 zo snel mogelijk en zonder verdere vertraging wordt gerealiseerd.

Er zijn vele openstaande vacatures in de Liemers en de link met het onderwijs in de regio is dan ook bijzonder belangrijk. Wij roepen de op te richten Liemerse Ambassade op om tot een structureel overleg met de diverse onderwijsinstellingen te komen om tot optimale koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt te komen.

Programma 3. Omgeving.

Het CDA is al jaren initiatiefnemer van zaken die je zou kunnen scharen onder ‘Maak Westervoort mooier’. En daar zijn we best trots op. Maar het werk is niet af, eigenlijk nooit af. Wij staan voor behoud en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. In dit verband hebben wij een motie voorbereid om het tunneltje van Biddle  en het viaduct in de Dorpstraat op te knappen.

Binnenkort verschijnt het definitieve Rivierklimaatplan. Westervoort heeft daarvoor ook een wensenlijst aangeleverd. De vraag aan het college is hoe we omgaan met de financieringsvraag die daaraan gekoppeld is.

Binnen het thema duurzaamheid onderscheiden we diverse onderwerpen die ons in de aankomende jaren veel zullen gaan bezig houden: de regionale energie strategie (RES), de doelen rond vermindering van afvalstromen en de vergroting van de biodiversiteit.

T.a.v. de RES zijn de ambities en doelen bijzonder hoog, maar het CDA heeft er vertrouwen in dat we dit probleem met elkaar zullen tackelen. Het verleden heeft ons geleerd, dat er in de aankomende jaren een exponentiële versnelling zal plaats vinden van de technische mogelijkheden om energie op te wekken. De oplossingen komen er, zonder twijfel. Maximaal aandacht wat ons betreft voor communicatie en participatie  en het faciliteren van inwoners om werk te maken van de energietransitie in de eigen omgeving.

Op het punt van energiebesparing vragen wij van de gemeente bij relevante investeringen het goede voorbeeld te blijven geven. Denk bijvoorbeeld bij het plaatsen van bankjes langs onze wandel en fietsroutes en hier op het Dorpsplein eens aan bankjes met solarcellen waardoor je je telefoon kunt opladen.

Het afval. Wij hebben gevraagd om een nieuw afvalplan, omdat we anders niet aan gestelde normen zullen voldoen. Het CDA staat ook voor beheersing van de kosten op dit onderwerp. In dat verband constateren we met ongenoegen dat er een behoorlijke prijsverhoging zit aan te komen van rond de 21 euro per aansluiting. Dat is een verhoging van ongeveer 10 % op de afvalstoffenheffing.  Over het nieuwe afvalcontract hebben we zoals bekend een aantal technische vragen gesteld, die helaas nog niet beantwoord konden worden. We vragen het college om het afvalplan snel op te leveren en de communicatie naar onze inwoners over de verwachte prijsverhoging tijdig op te starten. Wij hebben overigens volop ideeën over het verder verlagen van de hoeveelheid restafval waarbij een nieuw concept van een Alvalbrengstation centraal staat.

Over het onderwerp biodiversiteit hebben wij een motie ingediend. Dat onderwerp komt nog nader ter sprake. De Japanse  Duizendknoop past wat ons betreft niet in de doelen rond biodiversiteit; die moet bestreden worden. Daarop worden wij als CDA ook al door inwoners, die de plant in hun tuinen zien woekeren, aangesproken. Wij vragen van het college om daarop snel in actie te komen.

Er zijn veel subsidiegelden bij de Provincie beschikbaar. Ook op dit punt. Wij gaan er van uit dat de gemeente hier maximaal gebruik van gaat maken. Al dan niet geholpen door een extern bureau dat gespecialiseerd is in subsidie aanvragen.

Al een aantal jaren maakt het CDA zich zorgen om de kansen van Westervoortse jongeren en ouderen op de woningmarkt. Er komen te weinig sociale huurwoningen vrij en de woningen die dan vrijkomen, komen slechts voor een klein  deel  beschikbaar voor de Westervoortse inwoners. Het CDA wil de portefeuillehouder nogmaals vragen om met een oplossing te komen voor dit nijpende probleem. Voor ons zijn dit prioritaire onderwerpen in het collegebeleid.

Tenslotte: Al in de commissie hebben wij bepleit dat er professionele inkoopcapaciteit wordt aangenomen binnen 1Stroom. Inkopen is een vak en kost daarmee geld. Maar hier gaan de kosten voor de baat: Wij hebben de stellige overtuiging dat er op inkopen (van adviesdiensten van externen, van softwarelicenties, van straat- en groenonderhoud, opvragen van bindende offertes etc.) wel eens behoorlijk kan worden bespaard. Ook op dit onderwerp hebben wij een motie ingediend.

Voorzitter,

Ik sluit deze algemene beschouwingen af met de wens dat de sfeer in deze raad mag blijven zoals deze nu is en dat we volgend jaar terug kunnen kijken op:

- een constructief jaar waarin Westervoort nog mooier is geworden

- de financiën van Westervoort, zoals wordt verwacht, goed op orde zijn

- er zicht is op nieuwe woningen voor onze jongeren en ouderen

- wij geslaagd zijn in onze aandacht en zorg voor kwetsbare groepen

- we een flink eind op weg zijn in het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen

- en we de wensen van het CDA die vandaag zijn uitgesproken hebben kunnen realiseren

 

Het CDA is er trots op aan deze zaken een bijdrage te kunnen leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.