18 december 2020

Laatste raadsvergadering van 2020

Gisteravond om 19 uur begon de laatste digitale raadsvergadering van 2020. We wilden jullie hier kort over informeren, maar dat is niet gelukt.  Gezien de vele agendapunten met belangrijke zaken waarvan sommigen met een grote impact, lijkt het ons goed jullie hier toch uitgebreid over te informeren.

Onze fractievoorzitter Hein de Kort heeft tijdens het vragenhalfuur aan het College gevraagd of de 'Kerstuitkering' die de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire ontvangen, geen consequenties zal hebben op de gemeentelijke bijstandsuitkering. In onze gemeente zijn namelijk ook gedupeerden. Wethouder Zondag heeft inderdaad toegezegd dat dit niet zal gebeuren. Deze affaire is al erg genoeg en de gedupeerde in onze gemeente hebben recht op het volledige bedrag. Daarnaast willen we hierbij ook de oproep plaatsen, bent u gedupeerd, meldt u dan bij de belastingdienst! U moet uzelf namelijk melden.

Bij agendapunt Voorstel belastingverordeningen 2021, hebben wij TEGEN de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021 gestemd. Dit is een ouderwetse belasting, waar wij als CDA Zaltbommel wel klaar mee zijn. Bij de perspectiefnota in juli hebben we dan ook geprobeerd deze af te schaffen. Helaas was daar toen geen meerderheid voor.

Verder hebben onze raadsleden nadrukkelijke stemverklaringen gegeven bij een aantal agendapunten, zoals bijvoorbeeld dat de financiële regeling incontinentiemateriaal daadwerkelijk tijdelijk is en dat er snel een definitief voorstel komt. Ook bij het Bestemmingsplan Heemstraweg-West hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor de ontsluitingswegen in dat gebied, maar vooral ook in het omliggende gebied (de Waluwe/ de Vergt).

Voor het gewijzigde APV Zaltbommel hebben wij een amendement ingediend voor wat betreft het carbid schieten tijdens Oud&Nieuw. Wij vinden namelijk dat er van een uitzondering geen regel gemaakt moet worden tijdens deze COVID-19 situatie. We begrijpen dat het nodig is om voor de huidige jaarwisseling aangepaste tijden te hanteren en voor de handhaving een meldplicht op te nemen. Dat doen we alleen voor deze jaarwisseling, tradities moeten we behouden. Het amendement is aangenomen.

Vervolgens was het tijd voor het Minimabeleid Bommelerwaard 2021-2024. Hier heeft Nadine Koster met een amendement gevraagd om de jongvolwassenen (met name met MBO-opleiding of lager) tot 35 jaar toe te voegen als risicogroep voor armoede en schulden. Jongeren zijn namelijk vaak de eerste die bij tegenwind moeilijk aan de slag komen of hun werk kwijtraken, zoals nu ook tijdens deze coronacrisis. Zelfs na deze crisis zal de arbeidsmarkt voor hun onzeker zijn, wat in combinatie met een leenstelsel (studiefinanciering) ervoor zorgt dat zij starten met een schuld aan de rest van hun leven. Daarnaast blijken deze jongeren vaker een betalingsachterstand te hebben. Een groot deel van de schuldhulpverleningsaanvragen komen in onze gemeente ook van die doelgroep. De wethouder was blij met de analyse en door alle partijen is dit amendement gesteund. Hierdoor is deze unaniem aangenomen.

Alweer tijd voor het volgende onderwerp: de Beersteeg-West en de 'tiny houses' voor starters. Voor de ontwikkeling van het gebied Beersteeg-West ligt er een mooie ontwikkelvisie. Wij hebben hier onze complimenten over uitgesproken. We hebben aanvullend aangegeven dat het belangrijk is dat het hospice de kans krijgt z.s.m. te kunnen starten en dat de verkoop van kavels/woningen daadwerkelijk volgens de lijst van de gemeente wordt toegewezen. De wethouder heeft dit toegezegd.

Als jullie nu dachten, dat we er waren. Nee, nog lang niet. Op de agenda stond ook nog de 'Toekomstbestendige Poorterij'. Het huidige gebouw van de Poorterij voldoet niet meer en in 2019 is de exploitant van de Poorterij failliet gegaan. Hierom was het tijd om goed te kijken hoe kunnen we zorgen dat de buurthuis- en theaterfunctie behouden blijven op een manier die past bij Zaltbommel en betaalbaar, duurzaam is. Het huidige gebouw voldoet niet meer en het is te kostbaar om deze op te knappen. Daarom worden de volgende locaties voor het nieuwe culturele centrum nader uitgewerkt:
a. locatie Waluwe III;
b. de Sint Maartenskerk;
c. een combinatie van Waluwe III en de Sint Maartenskerk (de door Nadine genoemde: 'hybride variant')
In de Waluwe III wordt er ook gekeken of er een samenwerking kan worden gezocht met het nieuw te bouwen Pand 9. Wij hebben gevraagd daarbij ook inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn voor de Sint Maartenskerk op het gebied van het onderhoud en de exploitatie van de kerk voor elk scenario. Dit omdat de keuze zeer veel consequenties heeft voor de Sint Maartenskerk. Momenteel de beheer- en onderhoudskosten voor dit Rijksmonument al hoog zijn en wij er alles aan willen doen om deze kerk te kunnen blijven onderhouden. Tevens willen wij dat ook de Gasthuiskapel niet vergeten wordt in het aanbod. De wethouder heeft toegezegd dit allemaal mee te nemen in de uitwerking van het voorstel. 

Na vele jare discussie en impasses hebben we ook een besluit genomen over ontwikkeling voor huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie Heeren van Suylichem. Wij zijn blij dat er eindelijk stappen gezet worden in dit dossier en er een plan ligt wat past in het beleid. In onze bijdrage zijn we uitermate kritisch geweest op het proces wat daarvoor nodig is geweest en de consequenties daarvan. Ook op onze eigen rol als raad hebben wij gereflecteerd.

Tenslotte lag er, inmiddels middernacht geweest, nog een motie over aansluiten bij een regionaal onderzoek over de gang van zaken bij de AVRI rondom de overdracht van de vuilnisbelt (het nazorgfonds). Deze motie hebben wij (wederom) mee ingediend. We vinden het belangrijk dat boven tafel komt hoe dit enkele maanden geleden zo verkeerd kon gaan. Gelukkig ligt er nu wel een oplossing voor het acute financiële probleem. Daar waar er enkele weken geleden een gelijke motie lag die weggestemd werd door de coalitiepartijen is de motie nu wel unaniem aangenomen. Hier zijn wij blij mee.

Nu is het tijd voor het kerstreces. Wij wensen u allen prettige kerstdagen toe en een gezond en gelukkig 2021!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.