13 december 2016

Commissievergadering Zevenaar dossier GVL

Geachte lezer,

de mogelijke komst van een Gezamenlijke Vluchtelingen Locatie, afgekort GVL, is een moeilijk, weerbarstig en beladen dossier. Net als bij alle andere politieke partijen stond het ook niet in het verkiezingsprogramma van CDAZevenaar. Daarom hebben we twee keer een extra ledenvergadering belegd en daarbij met onze leden gesproken.

In de toelichting die daarbij is gegeven is opgemerkt dat het CDA van harte heeft ingestemd met het onderzoek naar de komst van een GVL. De nood in de wereld is groot. Daarom vonden en vinden de CDA-leden en de fractie dat Zevenaar moet bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. We vonden en vinden dat deze kwestie om grote zorgvuldigheid vraagt. Het is daarom ook dat we met ziel en zaligheid hebben meegewerkt aan de inloopavonden voor onze burgers in februari. We waren daarover tevreden. Geen gedoe zoals elders in het land, prima en dat past bij Zevenaar! De Zevenaarse burgers hebben zich ongestoord kunnen informeren en hun mening kunnen geven. De bijeenkomsten waren bedoeld als aftrap van een zorgvuldig overlegproces. De raad van Zevenaar wilde dat er open en eerlijk met de inwoners van Zevenaar werd gesproken en dat zaken gewoon werden benoemd. Dat is noodzakelijk omdat er draagvlak nodig is voor de ontwikkeling van een GVL die een grote en langdurige impact heeft op Zevenaar en de regio.

Verleden week was er eindelijk de gelegenheid voor de inwoners om zich officieel te uiten, mondeling, of schriftelijk. De inspraak verliep goed. De CDA-fractie was onder de indruk van de inbreng van de insprekers. Er werd op grond van argumenten ingeproken door voor- en tegenstanders en mensen met belangstelling voor een GVL. Voorstanders legden de nadruk op medemenselijkheid, het opvangen van mensen in nood, het openstaan voor andere culturen, en ook op het belang van werkgelegenheid. Tegenstanders uitten hun zorgen over de omvang, de risico’s voor de veiligheid en het leefklimaat van Zevenaar.

We hebben ons er zeer aan gestoord dat er na februari 2016 pas nu over de GVL in de gemeenteraad wordt gesproken. Het CDA heeft er in de raad diverse malen op gewezen dat de opbrengst van de inwoners eerder in de gemeenteraad aan de orde moest komen. Ook heeft de CDA-fractie meermaals aan het college gevraagd de gelegenheid te bieden de fracties randvoorwaarden te laten meegeven voor een op te stellen raadsvoorstel. Dat gebeurde niet. Op grond van het voorgaande is de fractie van het CDA zeer teleurgesteld in de regie en het proces. We zeggen dat vandaag nog maar eens!

Geachte lezer, straks is aan raad de niet eenvoudige taak om de zaken te wegen. De CDA-fractie zit daarbij in een spagaat. Ik kan u zeggen dat ik er slecht van slaap. Toch dient er een besluit te worden genomen. Hand in hand gaan de compassie met de vluchteling en het algemeen belang.

De informatie die ons ter beschikking staat zijn de meningen van de inwoners en onze leden, de ervaringen die elders opgedaan zijn met asielopvang en waarover we ter plekke hebben gesproken. Ook hebben we onze uitgangspunten. Daarover zal ik eerst kort iets zeggen.

Het CDA is een christen-democratische volkspartij. We zijn dus christenen en democraten. Onze visie berust al sinds onze oprichting op vier uitgangspunten:

- onderlinge solidariteit: de sterkste schouders dragen de meeste lasten, ook vluchtelingen kunnen op opvang rekenen

- gespreide verantwoordelijkheid: iedereen heeft een eigen verantwoordeijkheid

- rentmeesterschap: zorgvuldig omgaan met alles, de natuur, de aarde, ook geld

- gerechtigheid: een eerlijke en betrouwbare overheid

Verschillende insprekers hebben vorige week op deze waarden hun accent gelegd. Wij delen deze waarden. De vluchtelingencrisis raakt ons allen. Wij vinden het een humanitaire plicht om een veilig heenkomen en een toekomst te bieden aan hen die echt vluchten voor oorlogsgeweld. Aan hen die een nieuwe toekomst willen opbouwen in een veilig land, daar willen integreren, een bijdrage willen leveren en zich willen inzetten voor hun nieuwe vaderland.

Het CDA is vanuit onze uitgangspunten gehouden goed na te denken over wat kan, wat moet, maar ook wat niet kan worden gedaan in Zevenaar.

We zeggen het maar gewoon: we zijn zeer betrokken maar niet naïef. De dingen moeten bij naam worden benoemd. Dat is ons in het proces rond de GVL weer eens duidelijk geworden. Erg zorgelijk is het daarbij dat velen ons benaderen om te zeggen dat ze hun mening voor of tegen niet durven te geven. Daarvoor zou in ons land toch echt wel de ruimte moeten zijn!

Geachte lezer,

het CDA zegt ja tegen de opvang van vluchtelingen, vanuit het principe van solidariteit, verantwoordelijkheid en gerechtigheid.

Het CDA is steeds terughoudender t.a.v. een GVL in Zevenaar. Drie redenen zijn daarvoor:

Ten eerste de aard en de omvang van een GVL: een GVL betekent een constant wisselende groep van gemiddeld 750 asielaanvragers die bij de IND in procedure gaan en dan meestal weer vertrekken, al dan niet met een verblijfsstatus. Een GVL is voor de omvang van Zevenaar te massaal.

Ten tweede de locatie. De locatie brengt grote moeilijkheden met zich mee. Het gebied rond de IND aan de Heilige Huisjes, het station en het centrum worden een grote open verblijfsruimte voor de mensen die de asielprocedure ingaan. Onze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar de inwoners, de bedrijven en de winkeliers in onze stad. De ervaringen elders geven ons geen vertrouwen in de beheersbaarheid van de openbare veiligheid.

Een derde reden waarom we terughoudender zijn t.o.v. een GVL is de krachteloze aanpak van het college.  Dat het bijna een jaar heeft geduurd voordat over de inbreng van inwoners kon worden gesproken is exemplarisch. Er was op voorhand geen financiële paragraaf geregeld. Het COA  staat erom bekend een lastige overheidspartij te zijn waarmee het moeilijk onderhandelen is. We vragen ons werkelijk af of het college wel voldoende opgewassen is tegen de macht van de COA, de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Is het college wel in staat harde waarborgen af te dwingen? Er zou op zijn minst een permanente wijkagent in de GVL moeten komen, 7 dagen per week en 24 uur per dag. Werkgelegenheid is belangrijk maar voor de CDA-fractie ondergeschikt. Werkgelegenheid bij de IND gaat niet verloren, het werk wordt hooguit naar elders verplaatst.

Beste lezer, de Zevenaarse bevolking is in het algemeen sociaal en hulpvaardig. We hoeven geen moreel beroep op de inwoners te doen om vluchtelingen op te vangen, men wil zich best inzetten. Vanaf volgend jaar krijgt Zevenaar een taakstelling voor de opvang van statushouders. Gemiddeld 44 personen per half jaar. Dat betekent het bieden van huisvesting, scholing, aansluiting en integratie in onze gemeenschap. Er moet nog veel voor gebeuren, maar daarin heeft het CDA alle vertrouwen.

De vraag waar de fractie van het CDA mee worstelt is of het ons met een GVL niet boven het hoofd groeit en of het wel bij onze schaal past.

Ik heb u ons dilemma geschetst. De tijd tot aan de raadsvergadering zal onze fractie goed gebruiken. Zoals eerder gezegd staan standpunten over de komst van een GVL in geen enkel verkiezingsprogramma en is de komst van een GVL of niet, een beladen, moeilijk en emotioneel besluit. Daarom geef ik nu ook al aan dat de fractie van het CDA in de raad van 21 december om een hoofdelijke stemming zal vragen.

Concluderend is het standpunt van het CDA:

  • Zeer ontevreden over de regie en het proces vanuit het college richting onze  burgers en onze fractie;
  • Zeer ontevreden dat de raad onvoldoende is meegenomen en niet aan heeft kunnen geven wat zij belangrijk vond;
  • Gelet op de regie van het college en het verloop van het proces tot nu toe is het CDA op zijn minst kritisch maar eigenlijk hebben we er geen vertrouwen meer in;
  • Het CDA zegt ja tegen de opvang van statushouders die we in Zevenaar vanaf volgend jaar gaan onderbrengen. Hierbij kan Zevenaar laten zien dat het mogelijk is dit op een goede wijze te doen.
  • Het CDA  is terughoudend t.a.v. een GVL vanwege de omvang en de locatie.

Dank u voor uw aandacht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.