24 maart 2018

Ongelukkig proces harmonisatie OZB

Onlangs informeerde de fractie u dat de coalitie een zachte landing wilde bij de gelijktrekking van de Onroerend Zaak Belasting in de nieuwe gemeente Zevenaar. Deze was niet voorzien in het raadsvoorstel van het college en daarom kwam de coalitie met een amendement. Daarnaast lagen er nog twee amendementen. Eén van de PvdA, D’66, SZ, SP en Groen Links en één van de VVD. Op zijn minst is het opmerkelijk te noemen dat een raadsvoorstel van ons college geamendeerd wordt door alle raadsfracties. Dat vraagt om een toelichting van de CDA fractie. Het is daarom ook dat ik u voor de inbreng van onze fractie bij het raadsvoorstel verwijs naar het betoog van onze fractie waarbij ik woordvoerder mocht zijn. Kortheidshalve verwijs ik u hiervoor naar de bijlage.

De harmonisatie van de OZB en de datum waarop dat uiterlijk (wettelijke verplichting)  plaats moest vinden na de herindeling, lagen al lang vast. Daarom is het vreemd dat er door de raadswerkgroep herindeling niet een aantal scenario’s klaar lagen waaruit gekozen kon worden. Daar is immers tijd genoeg voor geweest.  Men kwam er niet uit en gaf aan dat het aan het nieuwe college was. Tja hoor ik u nu denken gaat de CDA fractie nu de bal op het speelveld van een ander leggen. Nee dat is niet de bedoeling. Dat zou betekenen dat wij niet de hand in eigen boezem steken. Ook wij hadden er attenter op moeten zijn. Dat we dat niet zijn geweest is niet goed. Wij hadden er scherper op moeten zijn en de raadswerkgroep herindeling er steviger op moeten bevragen.

In het betoog van de CDA fractie geven we aan hoe we over het raadsvoorstel van het college denken en waarom de coalitie fracties het nodig vonden om dit te amenderen.

Over de behandeling van het raadsvoorstel in de raad zijn er gemengde gevoelens. Het debat droeg niet echt bij aan de verbetering van de vergaderstructuur en de bestuurscultuur. De fractie van het CDA wil dat echt  en daar moeten we nog stevig aan werken.

Voor wat betreft de andere amendementen Het amendement van de VVD gaat uit van het laagste tarief en kent hiervoor een dekking vanuit de algemene reserve van jaarlijks 1 miljoen. Het amendement van de overige oppositiepartijen kent ook geen structurele dekking.

Daarom hebben we als coalitie fracties gekozen voor het amendement van Lokaal Belang en CDA Zevenaar. Dit is dan ook aangenomen. Dit betekent dat er in 2018 eenmalig 250.000 euro aan de algemene reserve wordt onttrokken. De OZB voor woningen in de oude gemeente Zevenaar blijft nagenoeg gelijk en in de oude gemeente Rijnwaarden stijgt deze licht. De OZB voor niet woningen in de oude gemeente Zevenaar wordt 11% minder en deze stijgt in de oude gemeente Rijnwaarden met 14,6%. Er wordt in zijn totaliteit in 2018 minder OZB opgehaald als in 2017 in Rijnwaarden en Zevenaar samen.

Verenigingen en bedrijven in de oude gemeente Zevenaar gaan minder OZB betalen  In Rijnwaarden meer. Verenigingen worden hiervoor gecompenseerd in 2018. Eind 2018 zullen ook de subsidieregelen gelijk worden getrokken en dan kan worden bezien wat de consequenties zijn. Lokaal belang en CDA Zevenaar hebben een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn verenigingen, bv.  sportverenigingen, muziekverenigingen, scouting en speeltuinverenigingen een lager OZB tarief toe te kennen. Nu vallen deze nog onder het hogere tarief voor niet-woningen, dat vaak drie keer zo hoog is als het tarief voor woningen.

Al met al is uw fractie tevreden over de genomen besluiten, ontevreden over het proces. We steken daarvoor ook de hand in eigen boezem en constateren dat er nog erg hard gewerkt moet worden aan een nieuwe bestuurscultuur. Dat wil uw fractie graag en daarvoor zullen wij ook ons best blijven doen!

Met vriendelijke groet, namens de fractie Freek Jansen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.