04 juli 2021

Algemene beschouwingen: Compassie in Zutphen en Warnsveld

Tijdens de Algemene beschouwingen van 2 juli 2021 heeft de Zutphense gemeenteraad gediscussieerd over de plannen die het college voor de komende periode heeft gepresenteerd. Hieronder leest u de bijdrage die fractievoorzitter Hein Brunsveld namens de voltallige CDA-fractie heeft uitgesproken.

Compassie in Zutphen en Warnsveld

Vandaag wil ik vanuit het CDA graag stilstaan bij de C; de C van Compassie. Als CDA raadsleden, forumleden, fractieleden, gewone leden (want die hebben we ook nog steeds) hebben wij compassie met onze inwoners. Compassie met jong en oud. Dat betekent dat we naast onze inwoners staan en er niet boven of er tegenover. Met aandacht voor een inclusieve samenleving, met aandacht voor een ziekenhuis met passende zorg voor alle inwoners, met aandacht voor iedereen die geleden heeft onder de corona-pandemie.

Het CDA Zutphen-Warnsveld staat voor betekenisvolle politiek. Of we nu onderdeel uitmaken van de coalitie of van de oppositie, we willen op een positieve manier bijdragen aan de ontplooiing van onze gemeente. We doen dit vanuit de drie H's: hart, hoofd en handen.

Wij staan er voor dat iedereen zich thuis voelt in Zutphen en Warnsveld en dat betekent ook dat iedereen kan wonen in een betaalbare woning, in een voor haar of hem betaalbare woning: de starter en de doorstromer, de huurder en koper, de jongere en de oudere. Dat iedereen die dat wil een wooncarrière kan maken in Zutphen. Hier komen hart, hoofd en handen samen: verstandige plannen maken en snel starten met het realiseren van nieuwe woningen.

Hart, hoofd en handen komen ook samen in leefbare wijken en buurten waarin inwoners zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Met ontmoetingscentra of buurthuizen in elke wijk. Bedacht en draaiend gehouden door de bewoners van de eigen wijk; vrijwilligers. Er ontbreekt er nog één, in de Hoven, en hoe mooi is het als die er over een paar jaar staat. Wij gaan ervoor. Of zo maar een ander mooi/leuk initiatief wat we laatst hoorden: een beweegtuin. Een soort speeltuin voor volwassen; een plek voor ontmoeting in de buurt en een plek waar je in de openlucht kunt bewegen; kunt sporten. Hoe lekker is dat?

Voor leefbare wijken en buurten is het belangrijk dat de gemeente of een organisatie als Mpower kan ondersteunen waar nodig. Wellicht de weg wijzen zodat inwoners ook de juiste weg weten te bewandelen. Dat vraagt een andere manier van denken en van werken. Die omslag is in Zutphen al bezig maar die moet ook worden voortgezet. We moeten van bolwerk naar netwerk. En bij Bolwerck bedoel ik dan niet het prachtige gebouw onderaan de markt, maar het gemeentelijke bolwerk aan het 's Gravenhof. Trouwens dat geldt net zo goed voor ons als raad en in elk geval voor mij als raadslid. Hoe ontwikkel ik m'n netwerk, hoe besta ik in de hoofden van onze inwoners en hoe zorg ik ervoor dat een inwoner kan meepraten- en beslissen? Ook hier is werk aan de winkel, o.a. met meer en betere inzet van communicatie.

Voor dit jaar had ik de verwachting of de hoop dat mijn bijdrage minder over geld zou moeten gaan, of vooral over het ontbreken daarvan. Er is immers een structureel sluitende begroting. Een prestatie op zich. Er is keihard aan gewerkt en er zijn vele offers door onze inwoners voor gebracht. Maar als je écht goed naar de begroting kijkt dan is het broos. Broos omdat een aantal investeringen en reserveringen naar voren is geschoven. Broos omdat de gemeente structureel te weinig geld vanuit Den Haag ontvangt.  Dat maakt dat we ook vandaag weer keuzes moeten maken die linksom of rechtsom ergens pijn gaan doen.

Vanuit ons hart maakt het CDA in elk geval de keuze om nu definitief te zeggen: de hoogspanningskabels gaan onder de grond. We moeten nu werk maken van veiligheid én gezondheid. We vinden het niet langer verantwoord dat zo'n 2.500 inwoners wonen in een strook met een elektromagnetisch veld waarvan de Gezondheidsraad zegt dat daar beter geen kinderen kunnen wonen.

Vanuit ons hoofd zoeken we naar de juiste mogelijkheid om dit te kunnen betalen. Daarom verzoeken we het College om in het najaar opties te presenteren voor dekkingsvoorstellen. En wat ons betreft bestaat dat uit meer dan alleen maar gokken op incidentele meevallers of om de lasten af te schrijven over 60 jaar. Is het ook mogelijk om dit sneller af te schrijven in bijvoorbeeld 10 of 20 jaar. Hierdoor wordt de hypotheek op de toekomst minder lang. De definitieve kosten zijn nog niet in beeld, maar laten we het meest dure scenario volgen.

Uiteraard moeten nu ook de handen uit de mouwen worden gestoken. We vragen de wethouder om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met TenneT en akkoord te geven op de offerte voor het onderzoek naar het basisontwerp. Daarom dienen we voor dit onderwerp een motie en een amendement in.

Dit onderwerp leeft zeer breed binnen de Zutphense raad. Vorige week heb ik daarom namens deze raad een oproep gedaan aan de leden van Provinciale Staten om Zutphen bij te staan bij het verkabelen. En als u of als jij een connectie hebt met de provincie gebruik die want dat helpt bij financiële ondersteuning. En vergeet niet: Alleen samen krijgen we die hoogspanningskabels eronder!

Een ander onderwerp wat het hart echt raakt is cultuur en erfgoed. Cultuur beroert je, cultuur ontroert je en cultuur moet je doen. Maar vandaag moeten we een aantal beslissingen nemen met ons hoofd en dan vooral over de Hanzehof.

De Hanzehof, een onderwerp dat de Zutphense gemoederen al jarenlang bezig houdt. Als we ergens kunnen spreken over een boemerangbezuining dan toch wel hier. Willens en wetens is er jarenlang te weinig geld gereserveerd voor groot-onderhoud. Jarenlang zijn structurele oplossingen vooruit geschoven. En nu komt de boemerang weer terug.

De nieuwe plannen voor een Huis van de Stad (Huis van Zutphen) zorgen er voor dat we nu opnieuw geen definitieve keuze kunnen maken, want dit is een zeer ingrijpende beslissing met verstrekkende en langstrekkende gevolgen. Daarom moeten we behoedzaam omgaan met de financiële middelen die we nu vrij moeten maken voor de Hanzehof. We steunen het voorstel om het gebouw door de gemeente te laten overnemen, maar dan moeten er wel eerst goede afspraken met stichting de Hanzehof zijn gemaakt; huur, subsidie, prestatie-afspraken etcetera.

Daarnaast vinden we het onverstandig om nu al voor 4 jaar een onderhoudsbedrag te reserveren van bijna 1 miljoen per jaar; in totaal dus bijna 4 miljoen. Als we nu deze keus maken dan lopen we echt voor de muziek uit. En dan niet voorop als een tamboer-maitre met een prachtige stok (mace) maar als een soort gekkie Henkie. We moeten dit onderhoud echt integraal bekijken met de toekomstplannen van de Hanzehof. Daarom ook hiervoor een drietal amendementen.

Ook op het gebied van infrastructuur mogen en moeten we flink aan de bak. Verkeersveiligheid gaat ons, en dat geldt voor de hele raad, zeer aan het hart. Prachtig om te melden dat de kruising van de Lochemseweg N346 met de Almenseweg op de schop gaat wordt omgebouwd naar een rotonde. Geweldig dat met een zeer beperkte bijdrage van de gemeenten Zutphen en Lochem de Provincie dit nu oppakt en haar verantwoordelijkheid neemt. We werken graag mee om verkeersknelpunten in kaart te brengen en te starten met het oplossen van de meest urgente. Wel is het hier nog zoeken naar de juiste dekking.

Dat geldt ook voor het onderhoud aan de Oude IJsselbrug. Die mooie Oude IJsselbrug, ik maak er zelf nog al eens gebruik van. Maar het is wel duidelijk geworden dat dit eigenlijk een nieuwe molensteen van de gemeente is. Als ik denk aan de geschiedenis van deze brug dan klinkt dat een beetje als de titel van een (fictief( kinderboekje 'De lange brug die niemand wilde hebben'.

Het laatste onderwerp waarbij hart, hoofd en handen bij elkaar komen is de energietransitie. Het CDA pleit voor maatregelen die kunnen rekenen op zoveel mogelijk draagvlak. We staan voor een grote en maatschappelijke opgave. Informeren, communiceren én betrekken zijn ook hier sleutelbegrippen, want er is veel maatschappelijke onrust ontstaan door onvolledige of onhandig gebrachte informatie. Dat is niet nodig en moet anders. Vervolgens gaan we door met besparen, besparen en besparen. Elke kWh die we niet nodig hebben, hoeven we niet op te wekken.

Hierbij luisteren we ook naar de klimaatorganisatie Urgenda die de vrije natuur en weilanden wil beschermen door windmolens voornamelijk in zee te bouwen en zonnepanelen vooral op daken en andere harde oppervlakten neer te leggen. We gaan in Zutphen gebruik maken van de zonneladder; dus eerst en vooral zon op dak en zeer summier omgaan met het gebruik van landbouwgrond en zonneweides. Windenergie kan op zo weinig draagvlak binnen onze gemeente rekenen dat we daar geen energie meer in moeten steken. Dus ook niet meer in de molens in Eefde-West. Laten we dit boek sluiten en onze tijd, geld en energie gaan besteden aan projecten waarvoor we maatschappelijk wel de handen op elkaar krijgen.

Met compassie gaat het CDA verder op pad. We gebruiken ons hart, hoofd en handen om van betekenis te zijn.

Ook vandaag wil ik graag afsluiten met een paar woorden die worden toegedicht aan Franciscus van Assisi en die wens ik ons allen toe:

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

Fractie CDA Zutphen-Warnsveld,
Hein Brunsveld (fractievoorzitter), Karin van Wamel, Hendrik Haringsma, André Nijenhuis, Mark Purperhart

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.