In het belang van de visserij moet er meer regie komen bij het plan voor de Noordzee tot 2030, waar momenteel aan gewerkt wordt. De visserij dreigt steeds meer te worden weggedrukt, door zeevaartroutes, door boorplatforms, door natuurgebieden waar de visserij niet mag komen en door windparken. Daarom heeft Jaco Geurts bij een algemeen overleg over de visserij gepleit dat één ministerie of commissie de regie gaat nemen.

Geurts: “Het CDA vindt dat er ruimte moet blijven voor het oogsten uit de natuur op de Noordzee. Nu wordt er heel veel gepraat door verschillende ministeries en lijkt er weinig regie te zijn. In het belang van de visserij moet er bij de verdeling van de ruimte op de Noordzee dan ook nadrukkelijk rekening gehouden worden met de belangrijke visgronden van onze vissers.” Geurts riep de minister op om de Kamer voor de zomer te informeren over de voortgang op dit gebied.

Doorvaart
De windmolenparken op zee maken het ook niet makkelijker voor de vissers. Nu wordt de doorvaart in Nederlandse windparken mogelijk voor schepen tot 24 meter. Maar langere schepen hebben niets aan de doorvaartmogelijkheid. De motie Geurts c.s. is al aangenomen, daarin wordt opgeroepen om ook doorvaart van schepen van 24 tot 45 meter toe te staan. Geurts riep de minister op om zich hiervoor in te spannen, en het ook op de Europese agenda te zetten.

IJsselmeer
Rond de visserij op het IJsselmeer bestaat momenteel een patstelling. Om die te doorbreken, pleit het CDA voor:

1)    een ecologisch, sociaal en economisch duurzaam systeem van uitgave van visrechten;
2)    het zoeken van draagvlak hiervoor bij vissers die door willen gaan. Daarbij hoort de boodschap: zoals het was, kan het niet blijven;
3)    het uitdagen van betrokken groene organisaties en sportvisserij Nederland om uit hun comfort zone te komen. Ze moeten zelf ook bijdragen aan het financieel rond maken van, en komen tot, een duurzaam systeem van visrechten;
4)    evaluatie van het tot op heden behaalde resultaat van Stichting Transitie IJsselmeer. Kernvraag daarbij is of deze stichting bij de uitwerking van punten 1 t/m 3 een rol kan spelen.


Geurts: “Het CDA wil dat er snel een langere termijnoplossing komt, die goed regionaal is ingebed.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.