Deze week hield Jaco Geurts tijdens een debat over landbouw, klimaat en voedsel een pleidooi voor het verdienmodel van de boer. Terwijl er telkens weer nieuwe initiatieven worden aangekondigd, van natuur-inclusieve kringlooplandbouw tot innovatie op het boerenerf, dreigden goedlopende bestaande initiatieven zoals Stichting Veldleeuwerik kopje onder te gaan.

Geurts: “Voor alles geldt dat het economisch ook haalbaar moet zijn. Het verdienmodel voor boeren moet op 1, 2 én 3 staan. Zonder een goed verdienmodel heeft iedere nieuwe stip op de horizon geen enkele zin. En zonder oog te hebben voor wat er al in de sector van onderop in gang is gezet, is steeds veranderen en vernieuwen weinig zinvol.”

Vakmanschap boeren en tuinders voorop
In 2015 presenteerde Geurts zijn initiatiefnota ‘een eerlijke boterham’, waarin hij pleitte voor voedselzekerheid, voedselveiligheid, een voedselscheidsrechter en een sterke landbouwsector. Tijdens het debat wees hij andere partijen er op dat zijn voorstellen niet voor niets onderdeel zijn geworden van het Regeerakkoord. En pleitte hij ervoor om Nederlandse boeren en tuinders in staat te stellen samen te werken en hun eigen vakmanschap uit te laten oefenen.

Geurts: “Hoogleraar Internationale betrekkingen Rob de Wijk, die ook betrokken is bij de Agrofoodmonitor, gaf recent aan dat de voortrekkersrol die Nederland speelt op het gebied van de land- en tuinbouw door de politiek onvoldoende wordt benut.
Ook vandaag hoor ik weer allerlei geluiden die de land- en tuinbouw steeds kleiner willen maken. Maar in Duitsland wordt toch ook niet gezegd: ‘Je moet minder auto’s produceren?’ Nee, daar wordt gewerkt met passende overgangstermijnen. Ik vind dat ook Nederland doelen moet formuleren, en boeren daar zelf invulling aan laten geven.”

Verbeteren bodembeleid
Over de Boer tot Bord strategie was Geurts helder als het ging om de EU-ambitie om tegen 2030 tenminste 25% van de landbouwgrond voor biologische landbouw te benutten: dat is onhaalbaar voor Nederland. Het CDA wil inzetten op het verbeteren van het bodembeleid, waarbij met spoed een nulmeting gedaan moet worden om de toestand en potentie van landbouwbodems in kaart te brengen. Geurts: “Daarna kan onderzocht worden hoe we de bodemkwaliteit kunnen verbeteren, waarbij bijvoorbeeld  koolstofvastlegging een rol kan spelen.”

Financieringsmogelijkheden voor boeren
Geurts liet weten nog een apart debat te willen voeren over de uitkomsten van de taskforce verdienvermogen. Het verdienmodel zou allesbepalend moeten zijn voor het beleid van de minister. Maar Geurts vreest dat de nieuwe normen voor banken de uitvoering van nieuw landbouwbeleid onmogelijk maakt: “Hoe kun je boeren vragen investeringen te doen als er zoveel onzekerheid is over de financiering die ze kunnen krijgen.” De Nederlandse Vereniging van Banken geeft aan dat de Basel IV regelgeving de kasstroom bepalend laat worden voor de financieringsruimte. Geurts wilde daarom van de minister weten of alle alarmbellen op het Ministerie van LNV zijn afgegaan en wat dit voor haar beleid betekent. En belangrijker: voor boerengezinnen en hun verdienmodel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.