Kandidaten TK21
30 juni 2022

Inbreng commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Inbreng commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
(alleen het gesproken woord telt)

Voorzitter, “het enige dat we zeker weten over de toekomst, is dat het nooit aan onze verwachtingen zal voldoen". 
Het citaat is van een Franse schrijver, waar ik aan moest denken toen ik de Kamerbrieven las. 
Kunnen de minister en staatssecretaris in gewonemensentaal eens aangeven wat we nog wel kunnen verwachten op het gebied van infrastructuur? 
Voorzitter, de CDA-fractie heeft grote zorgen over het uitgesteld onderhoud. 
We lezen nu dat "ondanks de forse beschikbare financiële middelen het uitgesteld onderhoud niet kan worden ingelopen”. 
Er gaan blijkbaar nieuwe keuzes gemaakt worden en er worden nieuwe eisen bij betrokken. 
Maar wat betekent dat nu concreet?
Voorzitter, en dan de stifstokproblematiek. 
We kunnen hier allemaal mooie plannen maken, maar hebben we de komende tijd ook de ruimte om deze uit te voeren? 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de wegvernieuwing op de A67. 
Het geld is gereserveerd, maar er dreigt toch jaren uitstel. 
Vanwege een gebrek aan stikstofdeskundigen. 
Dat was toch al jaren bekend? 
Waarom nu pas actie door de minister? 
Graag een reactie. 

Voorzitter, ondanks mijn wat sombere intro ga ik als positief ingesteld mens naar het traditiegetrouwe rondje langs de Nederlandse regio’s. 

Noord-Nederland (Fryslân, Groningen, Drenthe) 
De CDA-fractie is blij dat de het MIRT-onderzoek Lelylijn is gestart. 
Tijdens haar werkbezoek aan Bergentheim heeft de staatssecretaris de nut en noodzaak van de Nedersaksenlijn onderschreven. 
Hoe gaat de staatssecretaris hiermee verder?

Waarom is het fiche over de versnelling van woningbouw in Leeuwarden in combinatie met de aanleg van een HRMK-spooraquaduct door het Rijk afgewezen? Welke (andere) mogelijkheden ziet de staatssecretaris voor financiering? 

Voorzitter, verkeersveiligheid is een CDA-speerpunt. 
Vorige week nog plenair gesproken over de N50 bij Kampen. 
Er is een subsidie in het leven geroepen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. 
Echter kunnen de provincies maar op een heel klein deel van deze subsidiepot aanspraak maken, terwijl 25% van de ongevallen plaatsvindt op provinciale N-wegen. Kan er nog wat gedaan worden aan deze verdeelsleutel, wellicht voor de volgende tranche? 
En wat is de precieze status van de N33? 
Door de tekorten bij Ring Zuid worden er gelden overgeheveld. 
Wat betekent dit voor de afronding van de N33? 

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) 
Voorzitter, de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland heeft al vele jaren de aandacht van het CDA. 
De verbetering van de bereikbaarheid is gebundeld in het programma ‘De Kop Werkt!’, een regionaal stimuleringsprogramma. 
Hoe kan het Rijk hier een bijdrage aan leveren? 
Graag een reactie. 

Voorzitter, de pont bij Nieuwer Ter Aa is een levensader voor de bewoners. 
Ik vraag de minister heel indringend de pont in de vaart te houden.
Is hij daartoe bereid?

Voorzitter, de stad Utrecht is door zijn ligging een druk knooppunt van zowel spoorwegen als snelwegen. 
Als er niet wordt geïnvesteerd in een OV-schaalsprong in de provincie Utrecht, dan loopt Nederland vast. 
Ik wil specifiek aandacht besteden aan Utrecht Science Park. 
De bereikbaarheid van dit park wordt beperkt door een tekort aan fietspaden. 
Kan deze specifieke regio worden meegenomen in het pakket van investeringen dat vanuit de Rijksoverheid wordt geïnitieerd? 

Voorzitter, de Metropoolregio Amsterdam, bestaande uit 33 samenwerkende overheden, heeft de minister onlangs een brief gezonden met het verzoek om bij de financiering van grote woningbouwprojecten ook geld uit te trekken voor de samenhang met mobiliteit, energie, klimaat, natuur en landschap.
Als voorbeeld geeft de MRA de voortgang van de IJmeerverbinding. 
Om dit sneller van de grond te krijgen, moet het Rijk meer regie pakken en dat kan door zo’n integrale aanpak. 
Wat vindt de minister van dit idee? 

Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) 
Voorzitter, dan Zuid-Nederland. Allereerst Noord-Brabant. 
Een breed gedeelde wens van de provinciale staten van Noord-Brabant is de plaatsing van een aquaduct bij Oirschot in plaats van een brug. 
De minister heeft laten weten niet mee te willen betalen aan de meerkosten daarvan. De situatie is sindsdien veranderd. 
In het coalitieakkoord zijn duidelijke ambities uitgesproken wat betreft infrastructuur en woningbouw. 
Zou de minister nogmaals naar dit project willen kijken? 
Graag een reactie. 

Onze CDA-inzet voor de treinverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken is bekend. 
Kan de staatssecretaris toezeggen dat zij de kosten voor het traject Eindhoven-Heerlen voor haar rekening wil nemen, in combinatie met de toezegging dat zij het Programma van Eisen zo inricht, dat het traject Eindhoven-Heerlen per 1 januari 2025 opengesteld is voor samenloop t.b.v. de verbinding Eindhoven-Aken? 
Voorzitter, tot slot in Zuid-Nederland, de opwaardering van de Maaslijn. 
ProRail gaf kort voor het notaoverleg MIRT aan dat er weer vertraging zou plaatsvinden. 
Is inmiddels duidelijk aan hoeveel vertraging we moeten denken? 

Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) 
Voorzitter, dan de Rijnbrug tussen Utrecht en Gelderland. 
Deze is cruciaal voor bereikbaarheid van de nieuwe woningbouwlocaties. 
Recent is mijn motie aangenomen waarmee de regio Foodvalley prioriteit en urgentiestatus heeft gekregen. 
Daarom de vraag of de minister bereid is bij het BO MIRT in het najaar van 2022 concrete toezeggingen te doen voor een bijdrage voor de aanpak van de Rijnbrug tussen Utrecht en Gelderland? 

Voorzitter, de N36 en de N48 is de belangrijkste verbinding tussen Twente en Drenthe. 
Een zeer gevaarlijke weg in Overijssel waar in 6 jaar tijd 18 doden zijn gevallen tussen Almelo en Ommen. 
Wat gaat de minister op korte termijn hieraan doen? 

Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland)
Voorzitter, tot slot, Zuidwest-Nederland. 
Allereerst de Zeelandbrug, een nationaal icoon. 
De brug nadert het einde van haar levensduur. 
Hij kan nog maximaal 15 jaar mee als we fors repareren. 
Worden hier al plannen voor gemaakt?

Daarnaast vraag ik de staatssecretaris of ze kan kijken of er per uur een extra intercity kan rijden in de richting van Roosendaal-Den Bosch-Zwolle. 
Dit is een breed gedragen wens in de provincie en komt de bereikbaarheid van de provincie ten goede. 

Vorig MIRT-overleg heeft mijn collega Van der Molen gevraagd naar het project 'Beter Bereikbaar Gouwe'. 
In dit programma werken 5 partijen samen: gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk, de Regio Midden-Holland en Provincie Zuid-Holland, om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied op en rond de Gouwe te verbeteren. 
Ik ben erg benieuwd wat er uit het bestuurlijk overleg is gekomen rondom dit project. 
 
Voorzitter, tot zover. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.