Vandaag is de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 behandeld met daarbij het actieplan voor weidevogels. De beleidsnotitie geeft aan dat wij als provinciale staten verantwoordelijk zijn voor de bescherming van alle wilde dier- en plantensoorten in hun gebied. We zetten ons in om een gunstige staat van instandhouding te bereiken voor soorten in Groningen. Want uiteindelijk streven naar een verbetering van de biodiversiteit in Stad en Ommeland.

Hoe?

Iedereen is het eens over het feit dat de provincie zich inzet voor een goede instandhouding. De discussie gaat over het hoe. Het CDA begrijpt het standpunt over de "hoe-vraag" van het college. Statenlid Jacob Klaas Star: "Ook de sectoren weidevogel-vrijwilligers, agrariërs, terreinbeheerders en hun organisaties zijn het in grote lijnen met het college eens. Ik vind dit vermeldenswaardig want bij het opstellen van het Weidevogel actieplan heeft het college bewust gekozen om niet deel te nemen aan het actieplan maar dit aan de sector over te laten." De sector heeft laten zien dat ze kunnen samenwerken en luisteren naar elkaar, het wegen van elkaars belangen en daaruit te kunnen en willen bijstellen van hun eigen standpunten. "Hulde en complimenten voor dit traject en de mensen die er bij betrokken waren." Aldus Jacob Klaas Star

Weidevogels en de steenmarter

Tijdens de verschillende bijeenkomsten over het thema flora en fauna, bleek dat de sector de weidevogel goed in het vizier heeft. Moderne technieken als camera’s met bewegingssensoren drones en ander technische snufjes geven inzicht in de predatoren. Dat zijn er vele soorten en ook daar moeten we zorgvuldig mee om gaan! Eén soort heeft Jacob Klaas Star daarbij speciaal benoemd; de steenmarter. "Als je het beestje ziet moet je denken aan de woorden van Balkenende “u lacht ook zo lief”. Maar ja het is een beschermd diertje en dat verdient speciale aandacht." Volgens Star. Die speciale aandacht is geregeld in de beleidsnotitie en het CDA wil die graag iets uitbreiden. Het CDA kwam daarom met een amendement op de beleidsnotitie. De Staten hebben dit amendement aangenomen.

De sector heeft laten zien dat ze kunnen samenwerken en luisteren naar elkaar. Hulde en complimenten voor dit traject en de mensen die er bij betrokken waren 

Amendement

Het CDA stelt voor om populatiebeheer ook toe te staan voor de steenmarter. Hiermee ondersteunen wij de inzet van de vrijwilligers in het weidevogelbeheer en verplaatsen wij door het afvangen van steenmarter een van de predatoren in de weidevogelkerngebieden. Met het amenderen op deze wijze heeft het college de bevoegdheid bij het opstellen van de faunabeheerplannen hier voldoende aandacht voor te vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.