13 november 2019

Beleidsregels vergunningverlening Stikstof

 

Op 13 november 2019 leverde ons Statenlid Jesper Bergsma onderstaande bijdrage in het debat van de Provinciale Staten over de Beleidsregels vergunningverlening Stikstof.

Voorzitter,

Afgelopen weekend las ik in het NRC over Fritz Haber en Carl Bosch. In het begin van de 20e eeuw hebben zij ervoor gezorgd dat 2,7 miljard mensen niet zijn gestorven door honger. Zij produceerden mest, kunstmatige mest. Dit zorgde voor een enorme toename van de voedselproductie. Zij zagen een probleem dat zij wilden oplossen. Ze dachten over het probleem na en spraken hierover met verschillende mensen met een verscheidenheid aan expertises. Ze wisselden ideeën uit en door die uitwisseling ontstonden nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. En die oplossing bracht vooruitgang. Wij hebben ook zo’n oplossing nodig.

Wij denken allemaal na over oplossingen, maar voor welk probleem zoeken wij een oplossing? Wij moeten in Groningen kijken hoe de stikstofdepositie in de twee natura 2000 gebieden naar beneden kan worden gebracht, zodat deze onder de kritische depositie waarde komen of blijven. Daarvoor is het van belang dat er een goede analyse wordt gemaakt van de huidige situatie, zodat met zekerheid kan worden gezegd waar de stikstof vandaan komt. Welke mogelijkheden ziet het college om zo’n analyse uit te voeren?

Na een goede analyse kan er gekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de stikstofdepositie in het Waddengebied en Lieftingsbroek te laten dalen. In de landbouw zijn er bijvoorbeeld legio mogelijkheden om een aanzienlijke reductie van de ammoniakemissie te bewerkstelligen zonder zeer grote financiële consequenties. Dit blijkt uit onderzoek van de WUR dat zij samen hebben gedaan met melkveehouders. Is het college op de hoogte van deze mogelijke maatregelen? Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om relatief gemakkelijke maatregelen te nemen? Kijkt het college, in het verlengde hiervan, ook naar vegetatie die bijvoorbeeld veel stikstof opneemt?

Voorzitter, dan heb ik nog een aantal vragen.

1.      Een koppeling van de fosfaat- en dierrechten aan ammoniakrechten is voor de CDA-Statenfractie onwenselijk. Welke mogelijkheden ziet het college om deze twee zaken los te koppelen?

2.      Er is daarnaast nog steeds veel onzekerheid op dit dossier. Is het college bereid om een centraal telefoonnummer te openen waar mensen met vragen terecht kunnen?

3.      Het kabinet maakte vandaag bekent welke maatregelen zij nemen voor de korte termijn. Zo wordt er nog een keer kritisch gekeken naar de natura 2000 gebieden. Sommige gebieden blijven na na herstelmaatregelen kwalitatief zwak. Gaat het college in Groningen hier ook kritisch naar kijken.

Tot slot lazen wij gisteren een interview met dhr. Staghouwer waarin hij een subsidieregeling aankondigt voor jonge boeren. Hier heeft het CDA zich altijd hard voor gemaakt en wij zijn hier dan ook erg blij mee.

Voorzitter,

De CDA-Statenfractie roept het college van gedeputeerde Staten op om de methode van Haber en Bosch te gebruiken. Spreek met anderen, anderen met verschillende ideeën. Breng ze bij elkaar om samen tot nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen te komen. Deze oplossingen moeten bijdragen aan verdere industriële ontwikkelingen, werkgelegenheidsgroei, een toekomstbestendige landbouw en een breder welzijn.

 

Dank u wel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.