16 oktober 2019

Beleidsregels vergunningverlening stikstof

Voorzitter,

De afgelopen dagen stond mijn telefoon roodgloeiend. Ik heb veel verontruste boeren aan de lijn gehad. Zij maken zich zorgen. Zorgen over de toekomst van hun bedrijf, maar ook zorgen over de toekomst van de sector. 

Afgelopen maandag werden die zorgen duidelijk bij het boerenprotest bij het provinciehuis. Helaas waren er een paar excessen. Hier distantieert de CDA Statenfractie zich van. Dit doet echter niks af aan die andere honderden boeren die zich netjes hebben gedragen en zich aan de wet hebben gehouden. Zij hebben oprechte zorgen en daar moeten wij het over hebben. Goedwillende boeren moeten hier niet onder lijden.

Hoe heeft het eigenlijk zover kunnen komen? Het college heeft deze beleidsregels opgesteld. Hierbij hebben zij de verschillende sectoren niet geraadpleegd en Provinciale Staten niet betrokken. Ik weet dat het college de bevoegdheid heeft om deze beleidsregels zelfstandig op te stellen, maar deze regels hebben zo´n grote impact. Wat waren de beweegredenen van de gedeputeerde om de verschillende sectoren en Provinciale Staten niet te betrekken bij het opstellen van deze beleidsregels?

Door de beleidsregels die op tafel lagen, zagen veel boeren geen toekomstperspectief meer. Terwijl in het coalitieakkoord het volgende staat: “Wij hechten veel waarde aan het behouden en toekomstbestendig maken van onze landbouw. Wij zien graag dat de sector blijft innoveren en zich kan ontwikkelen”. Welke mogelijkheden ziet de gedeputeerde om deze afspraak te rijmen met de beleidsregels?

De CDA Statenfractie wil beleid maken op basis van feiten. Het RIVM geeft zelf aan dat er onzekerheden zitten in de berekeningen van de stikstofdepositie. Het gaat om een onzekerheidsmarge tot wel 70%. Is de gedeputeerde op de hoogte van deze onzekerheidsmarges en is de gedeputeerde het met mij eens dat je op basis van zo’n grote onzekerheidsfactor geen beleid kunt maken?

Gisteren werd bekend dat de regeringspartijen willen dat alle provincies kiezen voor minder strenge stikstofregels en dat er één lijn moet komen om onduidelijkheid te voorkomen. Betekent dit dat er opnieuw onderhandeld zal gaan worden? Welke boodschap wil de gedeputeerde uitdragen vanuit Groningen? En is de gedeputeerde bereid om de Provinciale Staten op de hoogte te houden van en te betrekken bij de ontwikkelingen?

De uitspraak van de Raad van State geldt voor heel Nederland. De gevolgen ervan zijn immens. Oplossingen moeten dan ook met name op nationaal niveau worden gevonden. Maar ook op regionaal niveau moeten er op kortetermijnoplossingen worden gezocht. Wij willen de gedeputeerde ondersteunen in zijn zoektocht naar oplossingen. Deze oplossingen moeten bijdragen aan verdere industriële ontwikkelingen in onze provincie, werkgelegenheidsgroei, bereikbaarheid en breder welzijn. Maar mogen een toekomstbestendige landbouwsector, waarin ruimte is voor landbouwbedrijven om te innoveren en zich te ontwikkelen, niet in de weg staan. Dit is geen gemakkelijke opgave, maar niet onmogelijk. Laten wij de deuren van het provinciehuis wijd openzetten om dat gesprek met elkaar aan te gaan.

Jesper Bergsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.