22 februari 2020

Het is geen tijd voor een noodlanding van Groningen AirPort Eelde

Voorzitter,

Uw college is kritisch, teleurgesteld en in gesprek. De tussentijdse rapportage van de Raad van Commissarissen heeft ook bij mijn fractie meer vragen opgeroepen dan antwoorden gegeven.

In uw brief aan de Staten heeft u uw vragen verwoord en uw bedenkingen beschreven. Wij delen deze vragen en bedenkingen en steunen de ingezette koers.

Eerst moeten toekomstscenario’s worden opgesteld, doorgerekend en onderbouwd, daarna kijken we of aanvullend kan worden ondersteund en ten slotte of we ook bereid zijn dat te doen.

Het is nu te vroeg om de spreekwoordelijke vlucht naar voren te maken of in het licht van de nieuwe ontwikkelingen in alle paniek een noodlanding te maken. Ja, er is reden tot zorg, maar er is ook aanleiding om hoopvol te zijn.

Binnenkort presenteert het kabinet de Luchtvaartnota voor de periode tot en met 2050. De sector zelf en een breed aangenomen motie in de Tweede Kamer hebben opgeroepen om hier een zogenaamde systeemgedachte in op te nemen. Dit zou ertoe leiden dat over de Nederlandse luchthavens centrale regie op de capaciteitssturing ontstaat. Hierdoor zal de nu onrustige markt stabiliseren, aangezien luchtvaartmaatschappijen niet meer krampachtig hoeven vast te houden aan hun huidige sloten op de grote luchthavens en een betere benutting van de schaarse luchthavencapaciteit ontstaat.

Het uit de voegen barstende Schiphol en andere door omliggende natuurgebieden geremde luchthavens krijgen daarmee de ruimte om vluchtsloten te kunnen uitwisselen met regionale luchthavens zoals Groninger AirPort Eelde.

Voorzitter, ik rond af,

Binnen uw college, deze Staten en mijn fractie leven vragen en zorgen. De te ontwikkelen toekomstscenario´s, het wel of niet opnemen van een systeemgedachte in de nationale luchtvaartnota en de grootte van een eventuele additionele financieringsbehoefte moeten onderdeel zijn van onze overwegingen. Voorlopig wachten we deze ontwikkelingen af. Tot die tijd wordt het stoelriemen vast en wachten op meer informatie vanuit de raad van commissarissen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.