04 december 2019

Provinciale Sport en Beweegvisie

Op agenderingsverzoek van onze fractie werd er op 4 december 2019 in de Provinciale Staten van Groningen gesproken over de sport- en beweegvisie. Hieronder de inbreng van fractievoorzitter Robert de Wit.

Voorzitter,

Het college geeft in haar brief van 20 oktober 2019 aan dat ze meer tijd nodig heeft om een zorgvuldig beleidskader Sport en bewegen op te stellen en het jaar 2020 te gebruiken als tussenjaar. Wat het CDA betreft een logische keuze, aangezien we samen met gemeenten en organisaties willen werken aan een Provinciaal Sportakkoord. Het college gaat de komende periode in gesprek met alle betrokkenen, dus dit is hét moment voor ons als Staten om onderwerpen mee te geven die wij belangrijk vinden voor in het toekomstige sportbeleid. Als CDA willen we graag samen met andere partijen uit de Staten kijken of we een eenduidige lijst aan prioriteiten mee kunnen geven aan het college. Wij zullen dit vervolgens proberen te vertalen in een motie tijdens de Statenvergadering.

Dan op de inhoud voorzitter; mijn fractie is van mening dat sport grote maatschappelijke waarde heeft voor de provincie. Enkele voorbeelden daarvan zijn: goed voor de gezondheid, goed voor de leefbaarheid, goed voor de integratie, goed voor de participatie, goed voor de sociale cohesie en goed voor de sociale omgangsvormen. Als wij kijken naar de inhoud van de collegebrief kunnen wij als CDA overwegend positief zijn: breedtesport wordt ingezet als middel om participatie in de samenleving te bevorderen.

De gekozen thema’s vormen een goede basis om op voort te borduren. Wij hopen dat het college de beschikbare gelden vervolgens ook in gaat zetten op thema’s die concreet iets opleveren voor inwoners uit onze provincie. Anders gezegd: geld moet zoveel mogelijk besteed worden aan sport, niet aan praatclubjes. Dit betekent dat er heldere keuzes moeten worden gemaakt.

Ten eerste zien wij een groeiende behoefte vanuit gemeenten om verenigingen te ondersteunen om vitaal te blijven in de toekomst. Door met clubs in gesprek te gaan over het toegankelijk maken van sportterreinen voor bewoners kun je wat het CDA betreft de sociale cohesie in wijken en dorpen verbeteren en mensen op laagdrempelige wijze kennis laten maken met sport in de omgeving.

Verder wil het CDA graag van de gedeputeerde weten wat de provincie concreet gaat doen om mensen met een handicap meer te laten sporten. Uit de monitor Onbeperkt Sportief blijkt dat mensen met een beperking 29% minder sporten dan mensen zonder een beperking. Gemeenten geven aan dat het onmogelijk is om dit per gemeente te bekostigen en uit te voeren. Veel Groningers met een beperking geven bij mijn fractie aan dat vooral vervoer een groot probleem is. Hoe kunnen we gemeenten hier zo efficiënt mogelijk in ondersteunen? Welke rol gaat de provincie hierin spelen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.