Keuzes voor de toekomst van Delfzijl

Wij kiezen voor een beter Delfzijl. Voor een positief antwoord op de terechte zorgen van vele mensen, een doordacht perspectief op hoe het anders kan. En beter. Voor ons begint dat perspectief bij de waarden die we met elkaar delen, de waarden waarop onze samenleving is gebouwd. Wij leven in een samenleving met een christelijk mensbeeld. Dat betekent dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook omkijkt naar een ander. In de bijbel staat het mooi verwoord: “heb uw naaste lief, net zoals een ander”.

Naast elkaar liefhebben, heeft ieder mens in onze samenleving ook zijn eigen en verantwoordelijke taak. Het CDA in Delfzijl wil graag dat iedereen meedoet en zich inzet voor onze prachtige gemeente. Zaken als geluk, waardigheid, wederzijds respect voor elkaars overtuigingen, veiligheid, geborgenheid, zorg voor elkaar en gemeenschapszin vormen voor het CDA de kern van onze samenleving. Op basis van deze waarden werken wij aan een nog betere toekomst voor onze inwoners.

Meedoen in de lokale politiek vraag om een sterk lokaal programma waarin wij keuzes maken die dicht bij huis en met de mens vooropgesteld, wordt gemaakt. Het CDA wil bouwen aan een pluriforme samenleving die de ruimte krijgt en waarin mensen hun verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

De uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft ons teleurgesteld, het CDA ging van 3 naar 2 zetels in de gemeenteraad. Toch hebben wij gekozen om deel te nemen aan het college van B&W en heeft wethouder IJzebrand Rijzebol de afgelopen 4 jaar hard gewerkt om een belangrijke bijdrage te leveren aan onze mooie gemeente. Talrijke veranderingen zijn door de gemeenteraad vastgesteld op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. De belangrijkste onderwerpen waren (en zijn) de gemeentelijke herindeling, het sociale domein (WMO, jeugdzorg, arbeidsparticipatie), de grote investering in het centrum, wijken en dorpen en de problemen rond de aardbevingsschade.

Ondanks de vele investeringen en nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden, gaat het financieel goed met Delfzijl. Bezuinigingen en een solide huishoudboekje zorgen ervoor dat dit de komende jaren zo moet blijven, maar tegenvallers liggen altijd op de loer. Daarom moeten we weloverwogen keuzes maken voor Delfzijl. Deze keuzes komen op de volgende pagina’s uitgebreid aan de orde. Samen met de CDA afdelingen in onze buurgemeenten Appingedam en Loppersum, kijken we ook alvast naar grensoverschrijdende keuzes, die we samen willen maken.

Met een goed resultaat tijdens de recente landelijke verkiezingen voor het CDA in Delfzijl, kijken wij uit naar een positieve verkiezingsuitslag in 2018. Wij zijn ook ditmaal klaar om weer deel te nemen aan de coalitie in de gemeenteraad van onze mooie havenstad en de juiste keuzes te maken voor de toekomst van de gemeente Delfzijl.

Dit doen wij voor:

Ouderen

Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard voor na je pensioen, heb je recht op een rustige oude dag. Voor veel ouderen is dat echter niet het geval. Zij zijn bezorgd over hun toekomst en hun financiële situatie. Door alle veranderingen in de samenleving hebben ze steeds meer het gevoel er alleen voor te staan en niet gehoord te worden.

Tegelijk leveren veel ouderen nog steeds een grote bijdrage aan de samenleving, met hun kennis en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de geloofsgemeenschap of in de zorg en aandacht die ze geven aan hun kleinkinderen. Daarom willen wij meer aandacht en waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Door hun afnemende gezondheid en mobiliteit en het wegvallen van een partner of leeftijdsgenoten, raken ouderen geïsoleerd en ligt eenzaamheid op de loer.

De zorg en aandacht voor onze ouderen is daarom een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Ook de gemeente heeft een belangrijke zorgtaak. De gemeente moet goed communiceren met ouderen en organisaties die zich inzetten voor hun belang. Met name over belangrijke onderwerpen als woon- en zorgvoorzieningen en de WMO.

Families en gezinnen

Het gezin als hoeksteen van onze samenleving
Voor heel veel mensen is het eigen gezin en de familie waarvan we deel uit maken, het belangrijkste in het leven. In onze gezinnen en families zorgen we voor elkaar, staan we altijd voor elkaar klaar en helpen we elkaar als dat nodig is. In het gezin kunnen kinderen veilig opgroeien, leren delen en samenleven met anderen. Wij geloven dat als het onze families en gezinnen goed gaat, het goed gaat met Nederland. Daarom is het CDA dé familiepartij.

Kinderen
De meeste ouders bieden hun kinderen een veilige, geborgen en stimulerende gezinssituatie. Daarbij voldoen zij aan de steeds hogere eisen en verwachtingen die aan de opvoeding worden gesteld. Het CDA kiest bewust voor lagere lasten voor gezinnen, omdat we weten dat een gezin met kinderen vaak al duur genoeg is. Alle kinderen kunnen meedoen, op school, tijdens het sporten of bij het vieren van hun verjaardag. Voor ouders die onvoldoende in staat zijn hun kinderen goed op te voeden, bestaan het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het bureau Jeugdzorg. Het is de taak van de gemeente om ouders waar nodig te verwijzen naar deze hulpinstanties.

Jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Daarom moet de gemeente de jeugd betrekken bij ontwikkelingen in de gemeente, bijvoorbeeld door het instellen van een jongerenraad. Sommige jongeren vertonen gedrag dat niet door de beugel kan. Criminaliteit en overlast moeten bestreden worden door meer toezicht en betere begeleiding of elkaar meer aanspreken op asociaal gedrag.

Onderwijs
Kinderen en jongeren hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen op school goed worden voorbereid op de toekomst en daarbij goed worden begeleid. Scholen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen moeten een verbeterprogramma volgen. 

Het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aansluiten. Voor sommige leerlingen kan dat het beste via een individueel traject. Het CDA vindt dat aanbieders van beroepsopleidingen hierover afspraken moeten maken met het lokale en regionale bedrijfsleven. Daarmee kan het aantal voortijdige schoolverlaters worden teruggedrongen.

Sport
Samen of individueel sporten kent veel positieve aspecten, zoals gevoel voor eigenwaarde, een gezond lichaam of leren werken in teamverband. Om van deze positieve zaken te profiteren, moet het gemeentelijk sportbeleid gericht zijn op alle leeftijden en moet iedereen mee kunnen doen. Voor alle inwoners van Delfzijl moet sporten mogelijk zijn. De gemeente subsidieert daarom instellingen als “Leergeld”, die kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid biedt om toch deel te nemen aan sportactiviteiten. Inwoners die sport zelf kunnen betalen, wordt gevraagd om ook zelf reëel bij te dragen aan hun sportieve activiteiten.

Sportverenigingen hebben naast een sportieve functie, tegenwoordig in toenemende mate een belangrijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van een gezondere levensstijl. Het is daarom van belang dat de sportverenigingen en de gemeente nauw samenwerken.

Ondernemers en MKB'ers

Ruimte voor lokale bedrijven en ondernemingen
Als we terugkijken op de afgelopen jaren dan heeft de gemeente steeds meer taken opgelegd gekregen. We zien dat de overheid daarbij steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Als er een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: "Daar moet de overheid eens wat aan doen!" We willen deze trend keren en mensen meer zelf verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezonde verstand en eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken, in plaats van op rechten en voorschriften. Dat betekent voor het CDA dat we terughoudend willen zijn met het maken van nieuwe regels.

Minder regels en meer mogelijkheden
In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van de samenleving. Het CDA wil bedrijven ruimte bieden, daarom bevorderen we maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat heeft toegevoegde waarde voor alle partijen. Dat betekent dat in veel gevallen specifieke regels zoveel mogelijk worden vervangen door algemene regels.

Minder regels voor ondernemers
De gemeente dient zich volgens het CDA te profileren als een ondernemingsvriendelijke gemeente. Dit betekent voor de gemeente een meedenkende en proactieve houding. De gemeente bevordert een gunstig vestigingsbeleid om daarmee meer bedrijven en werkgelegenheid naar Delfzijl te halen. De gemeente ondersteunt het provinciale detail handelsbeleid. De koopzondag is niet vanzelfsprekend. Het CDA is hierbij terughoudend. Het aantal koopzondagen wordt in overleg met de lokale ondernemers vastgesteld. Daarbij moeten ook het personeel en de vakbonden worden gehoord.

Industrie en midden- en kleinbedrijf
De gemeente kent hoofdzakelijk chemische industrie, die een belangrijke en positieve bijdrage levert aan de lokale, de regionale en de landelijke economie. De gemeente dient te werken aan verbetering van het investeringsklimaat voor zowel de industrie als voor het midden en kleinbedrijf. Daarbij is vooral het stimuleren van de werkgelegenheid van belang.

Het CDA ziet graag dat de gemeente het voortouw neemt om startende bedrijven te ondersteunen en daarom met ondernemersverenigingen voorziet in de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt daarnaast de opleidings- en re-integratietrajecten af met ondernemersverenigingen op de behoefte aan lokaal personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van bedrijven terughoudend om met welstandseisen. Als de wens van een bedrijf ergens niet binnen de regels past zoekt de gemeente met de ondernemer actief naar andere mogelijkheden.

Zelfstandigen zonder personeel
Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen gemakkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid van de gemeente wordt ruimte gegeven aan kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld door het opdelen van grotere opdrachten. Ook met kleine regelingen kunnen mensen gestimuleerd worden om een eigen bedrijf te beginnen. Dat kan door alle kennis over ondernemen samen te brengen, of door scholen en ondernemersverenigingen afspraken te laten maken over goede gastlessen.

Boeren

Gezonde agrarische sector en vitaal landelijk gebied
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist, daarbij hechten we waarde aan de eigenheid van de kleine kerndorpen.

Agrarische natuurbeheer
Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer, Groningerlandschap, Natuurmonumenten en het Waterschap) en de agrariërs waardoor boeren veel meer betrokken worden bij het beheer van terreinen. Het berm onderhoud verdient een zorgvuldig beheerplan en een adequate uitvoering.

Bestaande agrarische bedrijven
Als bestaande bedrijven willen groeien en er is sprake van een conflict met de leefomgeving of natuur en milieu, dan wil het CDA inzetten op verplaatsing en herbouw van bestaande agrarische bedrijven. Noodzakelijke vergroting van boerenbedrijven kan de komst van grotere stallen betekenen. Een kwalitatief goede inpassing in het landschap van deze, uiteraard diervriendelijke, stallen is een vereiste. Het CDA is terughoudend bij teruggave van landbouwgronden aan de natuur.

Functieverandering en herbestemming agrarische gebouwen
Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. Het CDA is in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming. Die bestemming en de activiteit moeten dan wel duurzaam zijn en passen bij het karakter van de omgeving. Door bijvoorbeeld wonen mogelijk te maken of ruimte te bieden aan een zorgboerderij of passende recreatie.

Mensen in de stad

De afgelopen jaren heeft Delfzijl te maken gehad met een afname van het aantal inwoners, mede door de economische ontwikkeling in deze regio behoort Delfzijl tot de zogenaamde krimpgebieden in Nederland. Ondanks het verminderde aantal inwoners, vindt het CDA dat het in stand houden van voldoende voorzieningen een belangrijke taak is voor de gemeente. Het is erg belangrijk voor Delfzijl om de huidige bewoners deze voorzieningen te blijven bieden en tevens nieuwe inwoners te overtuigen zich hiervoor in Delfzijl te vestigen.

Het is voor het CDA duidelijk dat zonder goede voorzieningen de leegloop in Delfzijl zal toenemen, waardoor het nog moeilijker wordt om voorzieningen te handhaven. Het CDA bestempelt de volgende voorzieningen als belangrijk voor Delfzijl:

  • Een volwaardige bibliotheek en behoud van bibliotheekvoorzieningen in de dorpen
  • Een volwaardig theater met een hoogwaardig en gevarieerd programma
  • Een gezamenlijk zwembad met buurgemeente Appingedam ter recreatie en educatie - Het Muzeeaquarium ter vermaak en educatie
  • Een steunfunctie voor amateuristische kunstbeoefening op het terrein van muziek, toneelspelen, ballet, schilderen, fotografie, filmen en beeldhouwen.

Om voorzieningen te behouden in Delfzijl vindt het CDA dat op individuele basis moet worden gekeken naar de ondersteuning van culturele en educatieve initiatieven. Bij alle voorzieningen geldt dat het CDA vindt dat er gezocht moet worden naar een kosten-efficiënte organisatie en huisvesting.

Winkelcentrum
Het centrum van Delfzijl is het gezicht en het visitekaartje van de stad en de gemeente. Het centrum is niet alleen belangrijk voor haar inwoners, maar ook voor de regio. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van het centrum. Ondernemers hebben een nieuwe plek gevonden en het aangezicht van de winkelstraten is verbeterd. Het CDA volgt het wensbeeld voor het centrum, dat is opgeschreven in het integraal investeringsprogramma (IIP), een belangrijk aspect hierbij is dat er plannen ontwikkeld dienen te worden met onder andere als doelstelling het centrum meer te verbinden met het water. Ondernemers in Delfzijl hebben soms moeite het hoofd boven water te houden, de gemeente dient daardoor in gesprek te blijven met de ondernemers en de handelsvereniging om het lokale economische klimaat zo positief mogelijk te stimuleren.

Mensen in de dorpen

De vitaliteit van het landelijke gebied, oftewel de kernen of dorpen in onze gemeente, verdient veel aandacht in de komende jaren. In de meeste dorpskernen bestaat al een inspraak- en/of adviesorgaan in de vorm van een dorpsraad of een vereniging voor dorpsbelangen. Het CDA vindt zo'n orgaan van wezenlijk belang en de activiteiten van deze organen dienen te worden gestimuleerd. De gemeente moet de waarde van die kernen, pareltjes in het buitengebied, inzien en waar mogelijk ondersteunen. De gemeente moet de inwoners van de dorpen en de kernen actief betrekken bij het maken van nieuwe plannen. Bij voorstellen vanuit de dorpen en kernen, denkt de gemeente actief mee.

Verkeer en vervoer
Het belang van goede wegen in het buitengebied en naar de dorpen, is van essentieel belang. Doordat het transport van en naar agrarische bedrijven steeds intensiever, zwaarder en groter wordt, zijn er wegen nodig van goede kwaliteit. Gezien de functie van en veranderingen in het buitengebied verdienen uitbreiding van nieuwe fiets- en wandelroutes de aandacht.

Veel mensen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. De gemeente draagt zorg voor een goede en veilige bereikbaarheid van dorpen, buurten en wijken, zowel per fiets als met het openbaar vervoer.

Afstand tot de school
Delfzijl is een gemeente met een stadskern en veel dorpen, basisscholen moeten daarom goed verspreid zijn over de gemeente. De fysieke afstand tot de dichtstbijzijnde school mag niet te groot worden voor leerlingen.

Voor de dorpen in Delfzijl is het hebben van tenminste één school, een belangrijke sociale voorziening. De schoolvoorziening in de grote dorpen moet dan ook zo lang mogelijk blijven bestaan, ook bij terugloop van leerlingen. Samenwerking tussen scholen moet hierbij worden bevorderd. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen hun identiteit kunnen behouden als daarvoor voldoende draagvlak is bij de ouders. Het CDA is niet principieel tegen een samenwerkingsschool, al moeten daar wel goede afspraken over gemaakt worden.

Veelgestelde vragen

Wie zijn de kandidaten voor het CDA?

Het CDA in Delfzijl heeft Piet van Hoogdalem tijdens de algemene ledenvergadering aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

Raadslid Loek Komdeur, Nayma Dahri en Allart Veentjer bezetten de tweede, derde en vierde plaats op de lijst. De leden van het CDA hebben gekozen voor ervaren kandidaten met een langdurige en hechte band met de havengemeente en twee jonge kandidaten die zich inzetten voor de toekomst van Delfzijl en de regio, met name op het gebied van jeugd, gezin en het onderwijs. Bekijk hier de hele kandidatenlijst.     

Piet van Hoogdalem
Lijsttrekker Piet van Hoogdalem was jarenlang internist in het Delfzicht ziekenhuis, de zorg en ouderen zijn voor hem dan ook een zeer belangrijk onderwerp in Delfzijl. “Het vertrek van het ziekenhuis heeft mij de afgelopen jaren veel slapeloze nachten gekost, ondanks de strijd van het CDA om het ziekenhuis te behouden, is het nu bijna verdwenen en dat doet pijn”. Het behouden van goede zorg voor jong en oud staat dan ook hoog op de agenda van het CDA. Sinds 2006 is van Hoogdalem actief als raadslid en in 2014 werd hij fractievoorzitter van het CDA.  

Midden in de samenleving
Met kandidaten uit Wagenborgen, Holwierde, Godlinze en Meedhuizen heeft het CDA gezocht naar een gevarieerde lijst met mensen uit de dorpen en de stad. De partij wil graag in zoveel mogelijk hoeken van de gemeente horen wat er speelt en helpen waar dat nodig is. De lijst van het CDA bestaat uit een groot aantal ervaren bestuurders, die de afgelopen jaren hebben aangetoond dat ze vooruitgang belangrijk vinden. Nico Oosterom (nr. 6 op de lijst) is een goed voorbeeld, in Wagenborgen heeft hij de afgelopen periode gewerkt aan de toekomstplannen voor het dorp. Ook oud-wethouder van Delfzijl, Jan Huisman (nr. 12) en provinciaal CDA-voorzitter Gert Brouwer (nr. 13) ondersteunen de CDA-kandidatenlijst en spelen een actieve rol bij de koers van de partij en de CDA visie op de toekomst van de gemeente Delfzijl.

Wethouder Rijzebol lijstduwer
De huidige wethouder van het CDA, IJzebrand Rijzebol staat als lijstduwer op de kandidatenlijst. Als de partij na de verkiezingen in maart 2018 weer deel mag nemen aan de coalitie in de gemeenteraad, is Rijzebol de beoogde wethouder voor het CDA. Afdelingsvoorzitter Allart Veentjer: “onze wethouder heeft geweldig werk verricht in de afgelopen jaren en wij zijn blij dat hij onze lijst wil versterken. Omdat hij pas na de herindeling in onze gemeente woont (nu nog in Zijldijk aan de rand van de gemeente Loppersum) is de rol van Rijzebol duidelijk, geen raadslid, maar onze beoogde wethouder”.   

Hoe denkt het CDA over de herindeling

De herindeling is al vele jaren bezig met wisselende resultaten en problematiek. Het CDA heeft vanaf 2013 steeds gepleit voor een DEAL gemeente (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum). Een zeer belangrijke reden was dat de Eemshaven en de haven van Delfzijl met hun industriële gebieden dan in één gemeente gehuisvest zouden zijn. Helaas heeft het provinciebestuur anders beslist. Het CDA heeft in de huidige situatie daarom een sterke voorkeur voor een fusie tussen de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang en de beslissing moet vallen rond de jaarwisseling. Het CDA vindt dat de herindeling geen onderwerp moet zijn in de verkiezingsstrijd, want dat werkt onnodige vertragingen alleen maar in de hand.

Wat vindt het CDA over aardbevingen en aardgaswinning

De impact van de aardbevingen in Groningen is enorm. Daarom staat bij verdere gaswinning voor het CDA de veiligheid van de Groningers voorop. Alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de gaswinning te borgen zullen worden doorgevoerd. Alleen dan is er ruimte om ook te blijven voldoen aan de huidige leveringszekerheid.

Het CDA wil dat de gemeente een actief beleid voert ten aanzien van de ontstane schade aan huizen, andere gebouwen, dijken en leidingen, als gevolg van de aardgaswinning. Zij neemt actief deel aan de overleggen met de op dit specifieke terrein bevoegde instanties als Ministerie(s), NCG en CVW met het doel de belangen van burgers en bedrijven en de veiligheid in het gebied optimaal te behartigen.

Waar mogelijk en noodzakelijk komt zij op voor bewoners en bedrijven in de discussie over schadevergoeding en herstel. Daarnaast wil het CDA dat de gemeente actief het verminderen van de aardgasproductie stimuleert in het gebied. De nuloptie is daarbij het uiteindelijke doel.

Wat doet het CDA tegen het vertrek van het ziekenhuis?

Het CDA betreurt het zeer dat andere instanties besloten hebben dat het Delfzicht ziekenhuis op korte termijn uit Delfzijl gaat verdwijnen. De inwoners van Delfzijl hebben recht op goede zorg voorzieningen. Daarnaast noodzaakt de economische ontwikkeling van Delfzijl, de Eemshaven en de chemische industrie in Delfzijl, om tenminste een spoedeisende hulppost in Delfzijl beschikbaar te houden. Eveneens pleit het CDA voor voldoende huisartsenzorg in de gemeente.

Waarom verandert er niets in Delfzijl?

Deze zin horen wij vaak als we op straat zijn of met mensen praten. Wij zien dit echter anders. Er verandert namelijk heel veel in Delfzijl. Het centrum van onze stad is bijvoorbeeld volop aan het veranderen, met een nieuwe woonservicezone en meer aansluiting met de haven. Het besluit om samen te gaan met onze buurgemeenten biedt ook nieuwe perspectieven voor de toekomst. Daarnaast zien we dat de economie in deze regio ieder jaar beter wordt (2,9% groei in 2017), bedrijven vestigen zich op de industriegebieden en de werkgelegenheid groeit. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Er liggen echter nog vele keuzes voor ons om ook de toekomst van Delfzijl en de regio vol goede moed tegemoet te gaan.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.