Eerlijke economie

In een eerlijke economie profiteert iedereen mee van het werk dat we samen verzetten. Een eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en verantwoordelijkheid. Wie werkt moet aan één baan genoeg hebben om zichzelf of het gezin te onderhouden. In een eerlijke economie draagt iedereen bij aan collectieve regelingen en hebben alle werkenden recht op ondersteuning bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterken in plaats van belasten. Dat is wat rentmeesterschap betekent. Ook in de gemeente Delfzijl maken wij keuzes voor een eerlijke economie. Wij willen dat inwoners een goede baan kunnen vinden in onze regio en dat ondernemers zich met plezier in onze gemeente vestigen.

Om de leefbaarheid van onze gemeente in stand te houden, is zorg voor een bloeiende detailhandel en kansen bieden aan de boerenbedrijven die vaak al decennialang aan dorp of stad verbonden zijn, zeer belangrijk. Het CDA beseft dat onze gemeente zich in een krimpregio bevindt, maar wij willen de krimp van ons leefgebied als een kans zien. Wij willen welvaart en welzijn beter in balans brengen en dit besef overbrengen aan de samenleving.

In ons verkiezingsprogramma maken wij deze keuzes:

Winkelcentrum

Het centrum van Delfzijl is het gezicht en het visitekaartje van de stad en de gemeente. Het centrum is niet alleen belangrijk voor haar inwoners, maar ook voor de regio. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van het centrum. Ondernemers hebben een nieuwe plek gevonden en het aangezicht van de winkelstraten is verbeterd. Het CDA volgt het wensbeeld voor het centrum, dat is opgeschreven in het integraal investeringsprogramma (IIP), een belangrijk aspect hierbij is dat er plannen ontwikkeld dienen te worden met onder andere als doelstelling het centrum meer te verbinden met het water. Ondernemers in Delfzijl hebben soms moeite het hoofd boven water te houden, de gemeente dient daardoor in gesprek te blijven met de ondernemers en de handelsvereniging om het lokale economische klimaat zo positief mogelijk te stimuleren.

Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn de speerpunten van het gemeentelijke verkeer en vervoersbeleid dat het CDA voor ogen heeft. De bijzondere ligging van de gemeente vraagt verbetering van de huidige infrastructuur. Een goede weg, water en spoorverbinding van en naar Delfzijl is en blijft van groot belang, met name ter stimulering van de economische structuur.

Ondanks de mening van de rijksoverheid, zal de gemeente zich blijvend moeten inspannen voor vervanging c.q. vergroting of verplaatsing van de zeesluizen. Ook moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een spoorverbinding ten zuiden van het Oosterhornkanaal. De plannen voor de verdubbeling van de N33 worden krachtig door het CDA ondersteund, gelet op het grote belang daarvan voor de economie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Het belang van goede wegen in het buitengebied en naar de dorpen, is van essentieel belang. Doordat het transport van en naar agrarische bedrijven steeds intensiever, zwaarder en groter wordt, zijn er wegen nodig van goede kwaliteit. Gezien de functie van en veranderingen in het buitengebied verdienen uitbreiding van nieuwe fiets- en wandelroutes de aandacht.

Veel mensen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. De gemeente draagt zorg voor een goede en veilige bereikbaarheid van dorpen, buurten en wijken, zowel per fiets als met het openbaar vervoer.

Vanuit het belang van het watertoerisme denkt de gemeente mee over uitbreiding of het creëren van aanlandingsplaatsen.

Landbouw

 

Gezonde agrarische sector en vitaal landelijk gebied
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist, daarbij hechten we waarde aan de eigenheid van de kleine kerndorpen.

Agrarische natuurbeheer
Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer, Groningerlandschap, Natuurmonumenten en het Waterschap) en de agrariërs waardoor boeren veel meer betrokken worden bij het beheer van terreinen. Het berm onderhoud verdient een zorgvuldig beheerplan en een adequate uitvoering.

Bestaande agrarische bedrijven
Als bestaande bedrijven willen groeien en er is sprake van een conflict met de leefomgeving of natuur en milieu, dan wil het CDA inzetten op verplaatsing en herbouw van bestaande agrarische bedrijven. Noodzakelijke vergroting van boerenbedrijven kan de komst van grotere stallen betekenen. Een kwalitatief goede inpassing in het landschap van deze, uiteraard diervriendelijke, stallen is een vereiste. Het CDA is terughoudend bij teruggave van landbouwgronden aan de natuur.

Functieverandering en herbestemming agrarische gebouwen
Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. Het CDA is in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming. Die bestemming en de activiteit moeten dan wel duurzaam zijn en passen bij het karakter van de omgeving. Door bijvoorbeeld wonen mogelijk te maken of ruimte te bieden aan een zorgboerderij of passende recreatie.

 

Bedrijven

De gemeente kent hoofdzakelijk chemische industrie, die een belangrijke en positieve bijdrage levert aan de lokale, de regionale en de landelijke economie. De gemeente dient te werken aan verbetering van het investeringsklimaat voor zowel de industrie als voor het midden en kleinbedrijf. Daarbij is vooral het stimuleren van de werkgelegenheid van belang.

Het CDA ziet graag dat de gemeente het voortouw neemt om startende bedrijven te ondersteunen en daarom met ondernemersverenigingen voorziet in de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt daarnaast de opleidings- en re-integratietrajecten af met ondernemersverenigingen op de behoefte aan lokaal personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van bedrijven terughoudend om met welstandseisen. Als de wens van een bedrijf ergens niet binnen de regels past zoekt de gemeente met de ondernemer actief naar andere mogelijkheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.