Leven in Delfzijl

Het Delfzijl dat wij voor ogen hebben begint bij een sterke samenleving waarin alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De overheid is bovenal dienstbaar aan burgers, bedrijven en organisaties.

Het heersende beeld van "de overheid moet er wat aan doen" dient omgebogen te worden naar: "wat kan ik, of wat kunnen wij, hier zelf aan doen", en "hoe kan de overheid daarbij ondersteunen?"

In ons verkiezingsprogramma maken wij deze keuzes:

Wonen

Iedereen die dat wil moet in Delfzijl kunnen (blijven) wonen. Met die opgave gaat het CDA aan de slag gegaan om samen met de gemeente Delfzijl te werken aan nieuwbouwplannen voor het wonen in de havengemeente. 

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke noodzakelijke versterkingen van woningen in 2018, worden er nu alvast woningen gebouwd die geschikt zijn voor jong en oud. “We gaan meer levensloopbestendige huizen bouwen die geschikt zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens,” legt wethouder IJzebrand Rijzebol uit. “Hiermee spelen we actief in op de veranderende woonwensen en bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt.”

Parkeren

Het centrum van Delfzijl is in ontwikkeling, de parkeerdruk neemt op sommige plekken flink toe. Het CDA vindt het van belang om per gebied passende maatregelen moeten worden genomen om de parkeerdruk tot een minimum te beperken. Hiervoor kunnen maatregelen als parkeerschijfzones of Kiss and Ride zones worden ingezet. Het CDA vindt het van belang om alle belanghebbenden te blijven spreken over het parkeren en ziet daarom de vertegenwoordiging van het klankbordgroep parkeren graag gecontinueerd.

Duurzame energie

Het CDA staat positief tegenover opwekking van duurzame energie, maar is tegelijkertijd ook kritisch. Er kan namelijk spanning ontstaan rond het woonklimaat of in de agrarische sector. Daarom moeten we alle belangen goed tegen elkaar afwegen. De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan onze energievoorziening. Met aardgas, zonneparken, windmolens en kolencentrales draagt de provincie haar steentje bij ten aanzien van het nationaal belang. Het CDA vindt daarom dat het gebied en met name de inwoners, ontzien moet worden van belastende duurzame energie initiatieven. Windenergie vormt een goed voorbeeld, bij verdere plaatsing van windmolens, heeft de plaatsing op zee onze voorkeur. Het CDA vindt het belangrijk om bij het bouwen van nieuwe woningen energie neutraal en aardgas arm te bouwen. 

Veiligheid

Je veilig voelen in je eigen woon-, werk- en leefomgeving is en blijft essentieel. De zorg voor onze veiligheid krijgt vorm in samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen, buurtverenigingen, horecaondernemers, winkeliers, woningcorporaties, (sport-) verenigingen, enzovoorts. Op tal van gebieden zorgen we dat de inwoners van Delfzijl zich veilig voelen. Op het gebied van drugs vindt het CDA dat de gemeente binnen de wettelijke grenzen een eigen alcohol- en drugsbeleid moet voeren. De huidige coffeeshop wordt door het CDA gedoogd. De verkoop van (soft-)drugs op straat wordt echter hard aangepakt.

Door de vele industrie in ons leefgebied is een goed fysiek veiligheidsbeleid noodzakelijk. Adequate brand- en milieuvergunningen en het toezicht daarop zijn belangrijk. Het CDA is van mening dat risicovolle bedrijven niet in woongebieden thuishoren. In voorkomende gevallen dient de gemeente het voortouw te nemen om in gesprek te gaan met de ondernemer(s) om verplaatsing van het bedrijf te bespreken. De gemeente dient in het hele proces faciliterend en stimulerend op te treden. De gemeente dient zelf haar rampenplan op orde te hebben en zich te bekwamen in het oefenen met en uitvoeren van het plan. Vooral de communicatie en coördinatie tijdens rampenbestrijding dient regelmatig geoefend te worden.

Dorpen en wijken

Het CDA vindt het van groot belang dat de gemeente er alles aan doet om burgers in dorpen, buurten en wijken te betrekken bij besluiten over de leefbaarheid en de inrichting van hun directe woonomgeving. Het afleggen van werkbezoeken door het college moet gecontinueerd worden, zodat gesprekken tussen inwoners en de gemeente wordt gestimuleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.