Over grenzen heen kijken

In de periode die voor ons ligt gaat de gemeente Delfzijl samen met haar buurgemeenten aan de slag om zich voor te bereiden op een nieuwe gezamenlijke gemeente. Vandaar dat het CDA alvast vooruitkijkt en een blik werpt op de toekomstige gezamenlijke visie voor onze gemeente. Samen met de afdelingen van het CDA in Appingedam en Loppersum hebben wij dan ook gewerkt aan ons verkiezingsprogramma.

Onder het thema over grenzen heen kijken kijken we naar de zaken die groter zijn dan alleen de gemeente Delfzijl, zoals de rol van de nieuwe gemeente, onze zienswijze op de herindeling, de gaswinning en de ontwikkeling van de regio. 

Samen met Appingedam en Loppersum samengaan is nu de logische keuze. Het CDA vindt dat de herindeling geen onderwerp moet zijn in de verkiezingsstrijd, want dat werkt onnodige vertragingen alleen maar in de hand.

In ons verkiezingsprogramma maken wij deze keuzes:

Herindeling

De herindeling is al vele jaren bezig met wisselende resultaten en problematiek. Het CDA heeft vanaf 2013 steeds gepleit voor een DEAL gemeente (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum). Een zeer belangrijke reden was dat de Eemshaven en de haven van Delfzijl met hun industriële gebieden dan in één gemeente gehuisvest zouden zijn. Helaas heeft het provinciebestuur anders beslist. Het CDA heeft in de huidige situatie daarom een sterke voorkeur voor een fusie tussen de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang en de beslissing moet vallen rond de jaarwisseling. Het CDA vindt dat de herindeling geen onderwerp moet zijn in de verkiezingsstrijd, want dat werkt onnodige vertragingen alleen maar in de hand.

Gaswinning

De gemeente voert een actief beleid ten aanzien van de ontstane schade aan huizen, andere gebouwen, dijken en leidingen, als gevolg van de aardgaswinning. Zij neemt actief deel aan de overleggen met de op dit specifieke terrein bevoegde instanties als Ministerie(s), NCG en CVW met het doel de belangen van burgers en bedrijven en de veiligheid in het gebied optimaal te behartigen. Waar mogelijk en noodzakelijk komt zij op voor bewoners en bedrijven in de discussie over schadevergoeding en herstel. De gemeente stimuleert actief het verminderen van de aardgasproductie in het gebied. De nuloptie is daarbij het uiteindelijke doel.

Eems-Dollard regio

Het CDA pleit voor meer samenwerking met onze Duitse buren, vooral op economisch gebied. Uitbreiding van de samenwerking richting Scandinavië kan een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van de Eemsdelta regio betekenen. Het CDA pleit voor meer samenwerking met de Duitse steden, met een groot economisch perspectief.

Sinds enkele jaren wordt aan beide zijden van de grens, onder andere door initiatieven als de Eems-Dollard regio, op basis van gemeenschappelijke belangen, onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bevordering van de regionale economie en cultuur intensief samengewerkt. Ook voor de werkgelegenheid bieden grens overschrijvende initiatieven een grote kans. Het CDA in Delfzijl is dan ook voorstander van een goede samenwerking met onze Duitse buurgemeenten.

Financiën

De financiële positie van Delfzijl heeft zich gunstig ontwikkeld, maar hiervoor waren wel drastische bezuinigingen nodig. Dankzij een solide beleid hebben wij voldoende geld gegenereerd om veel plannen te realiseren die Delfzijl maken tot een plaats waar het goed wonen en werken is. Het CDA heeft dit beleid steeds ondersteund en vindt dat dit proces van vooruitgang en verbetering moet blijven doorgaan. Door overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten (WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie), gepaard gaande met bezuinigingen, worden de financiële mogelijkheden wel onder druk gezet. Het is daarom noodzakelijk om de komende jaren de begroting en financiële situatie goed onder de loep te blijven houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.