Zorg voor elkaar

In Delfzijl voelen burgers zich thuis en veilig. Samen werken we aan een betere toekomst. De kracht van onze gemeente ligt in onderlinge verbondenheid, dat vraagt om een sterk wij-gevoel en de overtuiging dat wij met elkaar de klus kunnen klaren. Gezinnen zijn in staat hun kinderen op te voeden in een veilige omgeving, kinderen kunnen naar school voor een goede educatie en ouderen krijgen de waardering en aandacht voor wat ze hebben gedaan en nog steeds doen voor onze jongere generaties. Onderwijs, voldoende voorzieningen, zorg en sport vormen de basis voor een gemeente waarin het prettig is om te wonen. Het CDA kiest voor een gemeente waarin inwoners allemaal mee kunnen doen en samen bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Ouderen leveren een grote bijdrage aan de samenleving, met hun kennis en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de geloofsgemeenschap of in de zorg en aandacht die ze geven aan hun kleinkinderen. Daarom wil het CDA meer aandacht en waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties.

In ons verkiezingsprogramma maken wij deze keuzes:

Gezondheidszorg

In het gesprek over de zorg, gaat het teveel over geld en regels en te weinig over mensen. Zorg draait bovenal om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase - door ziekte of ouderdom - altijd in goede handen zijn. Dat vraagt om toegewijde verpleegkundigen en artsen, die bij alles wat ze doen de zorg voor de patiënt vooropstellen. Ook in de gemeente Delfzijl staat het CDA voor uitstekende zorg en welzijn, of het nou gaat om het behoud van onze medische voorzieningen of gezonder leven doormiddel van sporten.

Het CDA betreurt het zeer dat andere instanties besloten hebben dat het Delfzicht ziekenhuis op korte termijn uit Delfzijl gaat verdwijnen. De inwoners van Delfzijl hebben recht op goede zorgvoorzieningen. Daarnaast noodzaakt de economische ontwikkeling van Delfzijl, de Eemshaven en de chemische industrie in Delfzijl, om tenminste een spoedeisende hulppost in Delfzijl beschikbaar te houden. Eveneens pleit het CDA voor voldoende huisartsenzorg in de gemeente.

Zorg voor ouderen

Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard voor na je pensioen, heb je recht op een rustige oude dag. Voor veel ouderen is dat echter niet het geval. Zij zijn bezorgd over hun toekomst en hun financiële situatie. Door alle veranderingen in de samenleving hebben ze steeds meer het gevoel er alleen voor te staan en niet gehoord te worden.

De zorg en aandacht voor onze ouderen is daarom een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Ook de gemeente heeft een belangrijke zorgtaak. De gemeente moet goed communiceren met ouderen en organisaties die zich inzetten voor hun belang. Met name over belangrijke onderwerpen als woon- en zorgvoorzieningen en de WMO.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Door hun afnemende gezondheid en mobiliteit en het wegvallen van een partner of leeftijdsgenoten, raken ouderen geïsoleerd en ligt eenzaamheid op de loer. Het CDA vindt het belangrijk dat er initiatieven worden ontplooid om ouderen volop in de samenleving te blijven betrekken. 

Onderwijs

 

Naar school in Delfzijl
Van jongs af aan leren wij dat onderwijs belangrijk is voor de rest van ons leven. Een leven lang leren betekent dat je in staat bent om jezelf te blijven ontwikkelen. In Delfzijl staat het CDA voor kwalitatief goed onderwijs. Investeren in kennis en innovatie zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren op onze basisscholen, middelbare scholen en het praktijkonderwijs, het beste uit zichzelf kunnen halen.

Goed onderwijs op school
Kinderen en jongeren hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen op school goed worden voorbereid op de toekomst en daarbij goed worden begeleid. Scholen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen moeten een verbeterprogramma volgen.

Alles in één school
Het CDA in Delfzijl is voorstander van brede scholen waarbij het onderwijs en de kinderopvang nauw met elkaar samenwerken. Kinderen kunnen op één locatie terecht voor voorschoolse opvang, onderwijs, naschoolse opvang, sport en cultuur. De school kan op deze wijze beter inspelen op de behoeften van het kind en eventuele achterstanden tijdig signaleren. In Delfzijl wordt het onderwijs op verschillende locaties gecentreerd, zowel voor het basis- alsmede het voortgezet onderwijs worden kosten efficiënte onderwijscampussen ingericht.

Onderwijs en maatschappij
Het CDA vindt dat scholen nauw moeten samenwerken met hun maatschappelijke omgeving. De gemeente moet deze samenwerking stimuleren. Denk hierbij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaters, bestrijden van ongeoorloofd schoolverzuim, voor- en naschoolse opvang en het bevorderen van praktijkonderwijs en volwasseneneducatie. Door samen te werken met andere instanties, kunnen scholen op deze gebieden meer effect bereiken.

Afstand tot de school
Delfzijl is een gemeente met een stadskern en veel dorpen, basisscholen moeten daarom goed verspreid zijn over de gemeente. De fysieke afstand tot de dichtstbijzijnde school mag niet te groot worden voor leerlingen. Voor de dorpen in Delfzijl is het hebben van tenminste één school, een belangrijke sociale voorziening. De schoolvoorziening in de grote dorpen moet dan ook zo lang mogelijk blijven bestaan, ook bij terugloop van leerlingen. Samenwerking tussen scholen moet hierbij worden bevorderd. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen hun identiteit kunnen behouden als daarvoor voldoende draagvlak is bij de ouders. Het CDA is niet principieel tegen een samenwerkingsschool, al moeten daar wel goede afspraken over gemaakt worden.

Cultuur

De afgelopen jaren heeft Delfzijl te maken gehad met een afname van het aantal inwoners, mede door de economische ontwikkeling in deze regio behoort Delfzijl tot de zogenaamde krimpgebieden in Nederland. Ondanks het verminderde aantal inwoners, vindt het CDA dat het in stand houden van voldoende voorzieningen een belangrijke taak is voor de gemeente. Het is erg belangrijk voor Delfzijl om de huidige bewoners deze voorzieningen te blijven bieden en tevens nieuwe inwoners te overtuigen zich hiervoor in Delfzijl te vestigen.

Het is voor het CDA duidelijk dat zonder goede voorzieningen de leegloop in Delfzijl zal toenemen, waardoor het nog moeilijker wordt om voorzieningen te handhaven. Het CDA bestempelt de volgende voorzieningen als belangrijk voor Delfzijl:

  • Een volwaardige bibliotheek en behoud van bibliotheekvoorzieningen in de dorpen
  • Een volwaardig theater met een hoogwaardig en gevarieerd programma
  • Een gezamenlijk zwembad met buurgemeente Appingedam ter recreatie en educatie - Het Muzeeaquarium ter vermaak en educatie
  • Een steunfunctie voor amateuristische kunstbeoefening op het terrein van muziek, toneelspelen, ballet, schilderen, fotografie, filmen en beeldhouwen.

Om voorzieningen te behouden in Delfzijl vindt het CDA dat op individuele basis moet worden gekeken naar de ondersteuning van culturele en educatieve initiatieven. Bij alle voorzieningen geldt dat het CDA vindt dat er gezocht moet worden naar een kosten-efficiënte organisatie en huisvesting.

Sport

Samen of individueel sporten kent veel positieve aspecten, zoals gevoel voor eigenwaarde, een gezond lichaam of leren werken in teamverband. Om van deze positieve zaken te profiteren, moet het gemeentelijk sportbeleid gericht zijn op alle leeftijden en moet iedereen mee kunnen doen. Voor alle inwoners van Delfzijl moet sporten mogelijk zijn. De gemeente subsidieert daarom instellingen als “Leergeld”, die kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid biedt om toch deel te nemen aan sportactiviteiten. Inwoners die sport zelf kunnen betalen, wordt gevraagd om ook zelf reëel bij te dragen aan hun sportieve activiteiten.

Sportverenigingen hebben naast een sportieve functie, tegenwoordig in toenemende mate een belangrijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van een gezondere levensstijl. Het is daarom van belang dat de sportverenigingen en de gemeente nauw samenwerken.

Net als bij de culturele voorzieningen is het bij sportvoorzieningen ook van belang om te kijken naar de kosten efficiënte van de organisatie en de accommodaties. Als accommodaties te weinig gebruikt worden, moet de gemeente de kosten verlagen door accommodaties af te stoten, dan wel aan de gebruikers over te dragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.