In Groningen moet iedereen zich vrij en gemakkelijk kunnen bewegen. Deze bewegingsvrijheid maakt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het zorgt ervoor dat mensen kunnen wonen, werken en recreëren waar ze willen. Door investeringen in verkeer en vervoer ontstaan randvoorwaarden voor een vitale economie, sociale samenhang en een duurzame leefomgeving.

Wonen en werken in Groningen is lastig zonder goede wegen en spoorlijnen. We willen nu en in de toekomst een aantrekkelijke gemeente zijn om in samen te leven. Daarom moeten we investeren in onze infrastructuur. Onze bereikbaarheid trekt bedrijven aan die zorgen voor banen. Dit houdt onze economie concurrerend en onze gemeente welvarend. Met name de toename van elektrische fietsen vraagt om een investering in de fietsinfrastructuur en fietssnelpaden.

We willen...

Nieuwe wegen in en om wijken worden zo veel mogelijk aangelegd met stil en duurzaam asfalt. Bij voorkeur worden woongebieden 30-zones. Daarbij is het van belang dat 30-zones ook als zodanig worden ingericht zodat handhaving mogelijk is en snelheid zoveel mogelijk geremd wordt. Het aanpakken van verkeersonveilige situaties in dorpen en wijken moet meer prioriteit krijgen.

Het aanpakken van verkeersonveilige situaties in dorpen en wijken moet meer prioriteit krijgen’

De stad heeft een sterke, regionale functie. De bereikbaarheid is daarmee niet alleen van belang voor de stad zelf, maar ook voor de regio. Bereikbaarheid gaat daarmee ook over parkeren. Niet iedereen zal met het openbaar vervoer of de fiets de gang naar de stad maken. Het CDA is tegen het stadsbreed invoeren van betaald parkeren. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als daarvoor voldoende draagvlak is onder buurtbewoners. Blauwe zones met parkeerschijf of bewonersparkeren kunnen een goed alternatief zijn en maatwerkoplossingen voor ondernemers in wijken moeten mogelijk zijn.

We moeten inzetten op goede P&R-voorzieningen en een openbaar vervoer dat dorpen en wijken goed ontsluit en verbindt met de regio. Het OV moet er niet enkel op gericht zijn forenzen uit de auto te krijgen, maar juist ook op het toegankelijk zijn voor ouderen en minder validen, die afhankelijk zijn van bushaltes dichtbij huis.

 

‘Het CDA is tegen het stadsbreed invoeren van betaald parkeren’

De komende jaren moet er een plan worden uitgewerkt om de westelijke ringweg te verbeteren. Het is van belang dat we altijd oog blijven houden voor een goede mix van vervoersmiddelen. Juist de auto biedt voor veel mensen vrijheid en zorgt voor leefbaarheid op het platteland, zodat voorzieningen in de stad bereikbaar blijven.

De gemeente moet, samen met de provincie en het Rijk, inzetten op goede en snelle treinverbindingen met de Randstad, maar ook met Bremen en Hamburg. De gemeente zal nadrukkelijker aan tafel moeten zitten bij het Rijk als de financiële middelen voor verkeer verdeeld worden.

De komende jaren zal het aantal bezorgdiensten steeds verder toenemen. Daarnaast zijn er nu al problemen met distributie van bedrijven in de binnenstad. Het CDA wil de komende jaren werk maken van duurzame vormen van distributie. We willen ruimte bieden voor ondernemers die daaraan willen bijdragen. Door slim samen te werken kan veel onnodig verkeer worden voorkomen. Dit draagt bij aan minder uitstoot, maar ook minder overlast en veiligere straten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.