Het CDA vindt duurzaamheid belangrijk en zet dit daarom hoog op de agenda. Groningen energieneutraal in 2035 is ons streven. Deze ambitie is van belang, omdat we onze gemeente door willen geven aan volgende generaties. Het CDA heeft zich ingezet om de energiedoelen goed te kunnen monitoren, zodat we weten hoe ver we staan en welke maatregelen er nog genomen moeten worden om de ambitie te behalen. Op ons initiatief komt er een onderzoek om samen met andere overheden te investeren in wind op zee.

Ook op het gebied van groen in onze gemeente is het noodzakelijk om scherp te blijven. Dankzij het CDA is het straks mogelijk om via een Groentool te zien waar het groen in de stad zich bevindt en wat de effecten zijn van dat groen. Groen heeft namelijk invloed op de leefomgeving, luchtkwaliteit, hittestress, waterhuishouding, geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname.

We willen

Verduurzaming en de energietransitie zijn samen een enorme opgave voor de komende jaren. Daar zal de hele samenleving intensief betrokken bij moeten worden. Uiteraard spelen daarbij de overheid en het bedrijfsleven een grote rol, maar voor het CDA is het ook belangrijk dat we onze inwoners de mogelijkheden gegeven om hun steentje bij te dragen. Het is daarbij cruciaal dat er draagvlak bestaat voor deze verandering en dat we dit draagvlak behouden. Het is een gezamenlijke opgave waarin de gemeente faciliteert, maar vooral ook het goede voorbeeld geeft, door zich actief in te zetten voor het behoud van het groen, zoals de groene long, het Stadspark en de vele groene stadsranden. Ook in de energietransitie moet de gemeente het goede voorbeeld geven, daarom pleit het CDA voor een resultaatgerichte verduurzaming van overheidsgebouwen. Het doel is om onze uitstoot zo efficiënt mogelijk naar beneden te brengen en niet om mooie energielabels te kunnen plakken op enkele gebouwen.

Voor het CDA is bij de energietransitie draagvlak onder inwoners cruciaal.’

Het CDA is blij dat inwoners hun steentje bijdragen in de energietransitie. Een mooi voorbeeld hiervan is het werk van lokale energie coöperaties. Een energiecoöperatie is een initiatief van bewoners, die de handen ineenslaan en samen aan de slag gaan met duurzame energie. De gemeente moet bewoners hierin zoveel mogelijk in faciliteren.

Het CDA heeft nadrukkelijk oog voor het MKB en het familiebedrijf. Voor deze bedrijven is het niet altijd makkelijk om duurzaam te kunnen ondernemen. Gelukkig staan ze er niet alleen voor! Het CDA is van mening dat deze groep, die de ruggengraat van de regionale economie vormt, een sprong kan maken tegen klimaatverandering, omdat bedrijven van dit formaat relatief snel kunnen verduurzamen. Door het bieden handvatten en het laten delen van goede initiatieven en kennis kan de gemeente deze bedrijven ondersteunen. 

Het MKB en het familiebedrijf zijn de ruggengraat van de regionale economie’

 Een concrete mogelijkheid waarin bedrijven kunnen verduurzamen zijn lege daken op flats, industriële gebouwen en loodsen. Er is een enorme capaciteit op deze daken. Het CDA wil stimuleren hier zonnepanelen op te plaatsen.

Daarnaast biedt ook het platteland veel mogelijkheden voor duurzame energieproductie. We willen dat dit samen met de inwoners en agrarische ondernemers wordt opgepakt, op een manier waarop de hele gemeenschap mee kan profiteren. De energietransitie moet ten goede komen aan alle inwoners, daarom willen wij lokale energiecoöperaties ondersteunen en de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk maken.

Het CDA wil de afvoer van regenwater in Groningen sterk verbeteren. Naast het aanpakken van putten en goten, willen we ook dat het regenwater meer ruimte krijgt om in de grond te trekken. Met minder stenen en meer groen dragen we bij aan een klimaatbestendig Groningen. Wij willen hierbij open staan voor creatieve oplossingen zoals het aanleggen van kunstmatige sprengen en wadi’s.

Het CDA vindt het belangrijk dat de juiste faciliteiten voor afvalscheiding worden geboden. Afvalscheiding bespaart grondstoffen, energie en geld. Wanneer we minder afval produceren en dit ook nog eens beter scheiden, leidt dit ook tot een mogelijke verlaging van de afvalstoffenheffing. Daarnaast is het ook van groot belang om de circulaire economie te faciliteren, daarbij bestaat afval niet meer, omdat het een grondstof wordt voor nieuwe producten. Dit speelt niet alleen tussen bedrijven, maar denk hierbij ook aan het gebruiken van restwarmte van bedrijven om huizen van warmte te voorzien. De gemeente zou de mogelijkheden van circulair aanbesteden moeten onderzoeken en zoveel mogelijk benutten.

Ten slotte is het van groot belang om ons oog op het verkeer te richten. Iedereen heeft recht op schone lucht. Groningen Fietsstad is momenteel volop in bloei en het CDA zal ook blijven stimuleren om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken als vervoersmiddel waar dat kan. Daarnaast is het van belang om de files te beperken en de doorstroom in de stad zo hoog mogelijk te houden, iets waar het CDA altijd voor heeft gewaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.