Inwoners verwachten een straat die schoon en heel is, waarin zij elkaar kunnen ontmoeten en zich prettig en veilig voelen. De meeste klachten in Groningen gaan over; zwerfafval, openbare verlichting, onderhoud van groen, hondenpoep en onveilige verkeerssituaties. Het is zaak om die klachten serieus te nemen. Het CDA heeft zich hiervoor ingezet door een aanvalsplan tegen zwerfafval op te stellen en daarnaast de illegale wildplak van posters in de stad tegen te gaan. Ook hebben we gepleit om meer geld vrij te maken voor verkeersveiligheid in de afgelopen jaren.

We willen...

 

De gemeente maakt extra budget vrij voor goed onderhoud. Het is één van de kerntaken van de gemeente die de laatste jaren verwaarloosd is in de huidige gemeente Groningen.

Er moet meer geïnvesteerd worden in het onderhoud van onze wijken, dit is de laatste jaren verwaarloosd in Groningen’

Voorzieningen als scholen, winkels, kerken en sportverenigingen zijn cruciale ontmoetingsplaatsen binnen een wijk of dorp. Om kosten te besparen kunnen voorzieningen worden gebundeld. Zo kunnen zorg, onderwijs en sportvoorzieningen elkaar versterken.

Groningen groeit en het economische tij is gunstig. Dat geeft kansen om te ontwikkelen, maar tegelijkertijd zijn er ook nog risico’s. Wij houden vast aan de compacte stad en willen de huidige woon- en bedrijventerreinen eerst ten volle benutten. Voor iedereen die in Groningen wil wonen moet er geschikte en betaalbare woonruimte beschikbaar zijn. We gaan door met het bouwen van (sociale) woningen voor starters, studenten, gezinnen en ouderen en met gevarieerd bouwen binnen wijken en dorpen. Met name voor ouderen zal er de komende tijd slim gebouwd moeten worden om aan de wens van langer thuis wonen te kunnen voldoen. Leegstand en verpaupering zijn een smet op het aanzien van de stad. De gemeente maakt creatieve oplossingen mogelijk voor leegstaande kantoren en bedrijventerreinen.

 

 

Struikelfietsen moeten worden aangepakt om de stad toegankelijk te houden voor minder validen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allen, voldoende fietsenrekken helpen daarbij. Daarnaast moet onderzocht worden of de binnenstad van Groningen op drukke zaterdagen voetgangersgebied kan worden.

Om het verblijfsklimaat van de gemeente te verbeteren moet er in overleg met dorps- en wijkverenigingen gekeken worden waar meer bankjes geplaatst kunnen worden.

Mensen die zelf het initiatief nemen om de wijk schoon te houden en te onderhouden willen we graag steunen. De gemeente levert apparatuur en stelt een beloning beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld een straat of buurtfeest of een speeltoestel voor de school.

De geluidshinder die omwonenden ondervinden door festivals moet verder worden beperkt’

We zijn blij met de vele festivals die er in onze stad plaatsvinden. Er moet echter gelet worden op een goede verdeling van locaties, zodat de geluidshinder voor omwonenden beperkt wordt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.