Je veilig voelen in je huis en wijk of dorp is voor inwoners erg belangrijk. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Eén op de zeven inwoners van de huidige gemeente Groningen voelt zich in zijn eigen buurt wel eens onveilig (bron: Sociaal Planbureau Groningen). In onze straat, in onze buurt, in onze wijk en in ons dorp. In onze gemeente mag een onveilig gevoel volgens het CDA geen ruimte krijgen.

Inwoners in onze gemeente moeten zich veilig voelen in hun straat en wijk’

Aan veiligheid moeten we daarom samen werken. Inwoners, gemeente, politie, onderwijs of ondernemers: allemaal kunnen ze bijdragen aan een veiliger Groningen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol, om partijen bij elkaar te brengen en de juiste prioriteiten zetten bij inzet van politie, justitie en hulpverlening. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente en het CDA ziet erop toe dat de gemeente deze taak serieus neemt.

We willen...

Veiligheid begint thuis. Voor kinderen is van cruciaal belang dat zij in een veilige omgeving opgroeien. Waar nodig dienen ouders hierin geholpen te worden. Leraren, hulpverleners, huisartsen en buurtbewoners dienen signalen van verwaarlozing of mishandeling van kinderen te herkennen en bespreekbaar te maken. Waar nodig kunnen zij Veilig Thuis om advies vragen of een melding doen.

Je niet meer veilig voelen in je wijk of dorp kan meerdere oorzaken hebben: verkeer dat zich niet aan regels houdt, een inbraak in je huis of in de buurt, overlast op straat of ruzie met de buren.De dorps- of wijkagent heeft een centrale veiligheidsrol in het oplossen van lokale problemen, maar we herkennen ook dat die niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn.

Wij willen als CDA inzetten op meer handhaving, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen wij ook inzetten op preventie van misdrijven. Investeren in welzijnswerk moet voorkomen dat mensen ontsporen. Daarnaast moet er voldoende opvang zijn voor mensen met psychische problemen.

Veiligheidsbeleid moet worden afgestemd op de plaatselijke behoefte: minder waar het kan, meer waar het moet. Wettelijke aanrijtijden en de norm voor inzet van wijkagenten zijn er niet voor niets: hier moet overal in de gemeente aan voldaan worden. Waar dat niet zo is, spreekt het CDA de burgemeester en politiechef hierop aan.

Naast thuis is school een plek waar jongeren zich veilig moeten voelen. Iedere school in het basis- en voortgezet onderwijs zal daarom volgens het CDA planmatig aandacht aan veiligheid moeten besteden, in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin, de wijk- en jeugdagenten, ouders en de scholieren zelf. Daarbij zal aandacht moeten zijn voor thema’s zoals verkeersveiligheid, drugs en alcohol, sexting, geweld tegen minderheden en pesten. Wij gaan het dealen van drugs op schoolpleinen te lijf. Er komen geen nieuwe coffeeshops. Waar er een verdwijnt wordt die niet vervangen.

Het CDA wil een keiharde aanpak van loverboys. We pleiten voor een integrale aanpak waarbij preventie centraal komt te staan. Weerbaarheid van jonge meisjes en van zwakbegaafden is een belangrijke sleutel in de aanpak. Plaatsen waar loverboys actief zijn moeten goed in de gaten gehouden worden.

Het CDA kiest bij veiligheid nadrukkelijk voor de inzet van vrijwilligers naast professionals, zowel bij de brandweer als politie. Zo wordt de samenleving goed betrokken bij het veiliger maken van wijken en dorpen. Ook initiatieven zoals buurtbemiddelaars (bewoners die bij buurtconflicten bemiddelen) moedigt het CDA aan. Buurtpreventie, burgerwacht en burgernet zijn sterke voorbeelden van de zelforganiserende kracht van burgers. Ze houden een oogje in het zeil, zijn in de wijk aanwezig, gebruikmakend van moderne communicatiemogelijkheden zoals Whatsapp en sociale media. De gemeente moet hen hierin ondersteunen.

Burgers die aangifte doen, krijgen in alle gevallen van de politie een terugkoppeling.

Uitgaansgeweld en overlast komt in de stad Groningen nog steeds veel voor. Daarom is het CDA voorstander van uitbreiding van het cameratoezicht om geweldsincidenten terug te dringen. Bovendien kunnen beelden worden ingezet bij opsporing en vervolging van geweldsplegers. Politieagenten en boa’s worden met bodycams uitgerust, waardoor strafbare feiten worden geregistreerd en overlastgevers kunnen worden geconfronteerd met hun gedrag.

Kortom, als iemand die buiten de boot dreigt te vallen, wordt opgevangen, als inwoners een oogje in het zeil houden en als de politie de openbare orde handhaaft, is een veilige gemeente Groningen een stuk dichterbij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.