Er is veel zorg voor elkaar in de gemeente. Dat past bij ons streven naar een samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar en waaraan iedereen een bijdrage levert en kan meedoen. De gemeente maken we immers samen. Op initiatief van het CDA is er een actieplan toegankelijkheid om er voor te zorgen dat iedereen zich goed kan voortbewegen in de stad. Het CDA heeft zich ook ingezet om de meerkostenregeling voor chronisch zieken te behouden.

De gemeente moet mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen’

We willen...

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. Daar is vaak extra hulp voor nodig: eerst door familie en buren, later met extra professionele zorg in de buurt en pas in de laatste plaats door oplossingen buiten de eigen omgeving. Mensen moeten zelf nauw worden betrokken bij de vraag hoe zij het beste kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving. Mantelzorg is onmisbaar. De gemeente moet mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen.

Onze stad is een van de armste steden van Nederland. De armoede treft ook veel gezinnen met kinderen. Het CDA wil de armoede structureel verlichten, vooral ook onder kinderen. Armoedeverlichting kan alleen als er breed wordt samengewerkt tussen onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeente Groningen en het bedrijfsleven. Zo kan er een stevig collectief ontstaan die dit probleem aanpakt. Het tienpuntenplan van de voedselbank Groningen biedt wat het CDA betreft een goede aanzet.

Het CDA wil een resultaatgericht subsidiebeleid. Projecten die armoede verlagen en met succes bestrijden krijgen meer subsidie, zodat de armoede zoveel mogelijk verlicht kan worden.

Mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid lopen tegen allerlei problemen aan in hun dagelijks bestaan, op het werk en in contacten met instanties. Problemen met grote gevolgen. Het CDA wil een stevige aanpak van laaggeletterdheid in Groningen. Door een betere taal- en computervaardigheid worden problemen voorkomen.

Preventie is een belangrijk punt, voorkomen is immers beter dan genezen. Een goede samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, WIJ-teams, scholen en sportverenigingen zorgt voor een optimale preventieve werking en moet gestimuleerd worden.

Toegankelijkheid moet de norm worden in de nieuwe gemeente. We moeten ervoor zorgen dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. Een beperking is pas een beperking als de omgeving zich niet voldoende heeft aangepast. Het CDA wil een stevige aanpak op het actieplan toegankelijke stad. Daarbij is een mix van voorlichting, bewustwording, aanpassingen in de openbare ruimte en consequente handhaving nodig. Het CDA wil ook meer openbaar toegankelijke toiletten in de binnenstad.

Eenzaamheid is één van de grootste sociale problemen van deze tijd. Daarom moet er een brede aanpak komen om eenzaamheid te bestrijden. Een belangrijke doelgroep daarbij zijn de 65- plussers. Circa 10% van de 65-plussers voelt zich namelijk eenzaam in onze gemeente. Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan activiteiten, zodat vereenzaming wordt tegengegaan. Daarom wil het CDA investeren in buurthuizen. Maar niet alleen ouderen hebben last van eenzaamheid, daarom moeten ook andere doelgroepen worden betrokken in de aanpak van eenzaamheid.

Het CDA vindt dat er een brede aanpak moet komen om vereenzaming tegen te gaan’

 

Groningen heeft het hoogste suïcidecijfer van Nederland. In de afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan een stevige coalitie van maatschappelijke organisaties om dit cijfer omlaag te krijgen. Het CDA wil daarom het ingezette beleid om het aantal suïcides in Groningen terug te dringen, met kracht voortzetten.
Het WMO-vervoer is van cruciaal belang voor veel mensen in onze gemeente. Door goed WMO vervoer worden ouderen zo weinig mogelijk beperkt in hun bewegingsvrijheid en kan eenzaamheid worden tegengegaan.

Verslaving, dakloosheid en prostitutie vinden we mensonwaardig. Opvang is niet genoeg om uit de vicieuze cirkel te komen. Zorg voor dak- en thuislozen en (verslaafde) prostituees moet vooral worden gericht op maatschappelijk herstel. De gemeente stimuleert dus doorstroom, afkicken, dagbesteding en meer verplichtende vormen van hulpverlening.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.