De raad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van en opmerkingen aan het college mee te geven over het concept regio advies met betrekking tot de aanleg van de wisselstroomkabel vanaf het windpark naast Gemini naar het transformatorstation op land. 

Lees hieronder onze bijdrage 

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt 12 >>>

Voorzitter,

Als gemeente en als provincie zijn we natuurlijk trots op de prominente rol die we kunnen en mogen spelen als het gaat om de energietransitie naar duurzame energie. We hebben daar ook al een goede infrastructuur voor en veelbelovende plannen voor de toekomst.

We zijn echter ook trots op ons gebied als het gaat om de landbouw en de voedselvoorziening.

Dit betekent wel dat we af en toe voor lastige afwegingen komen te staan. De aanlanding van de ‘Net op zee’ kabels is daar één van. Zoals in de stukken te lezen valt is er een grote voorkeur voor de oostelijke route. Een route die het meeste draagvlak heeft en de minste milieuschade tot gevolg heeft.

Daarentegen worden door het ministerie en Tennet aangevoerd dat om diverse redenen de westelijke route hun voorkeur heeft. Technisch complex en lastig vergunbaar zijn argumenten die we graag nader toegelicht zien. Gezien de zwakke onderbouwing van de argumenten doet bij ons het vermoeden rijzen dat er wellicht meer een financieel argument aan ten grondslag ligt.

Bij het westelijk tracé is er een aanmerkelijk risico op schade voor de landbouwsector. Denk alleen maar aan het risico van verzilting. Hier zullen dus (wellicht aanzienlijke) compensatiegelden tegenover moeten staan. Is er in beeld hoe dit zich zal verhouden tot de kosten van het oostelijke tracé?

Voorzitter, we zouden graag zien dat het oostelijk tracé beter wordt onderzocht en dat op z’n minst een meer gedegen onderbouwing komt van de bezwaren vanuit Tennet en het ministerie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.