Lees hieronder de bijdrage van Kor Berghuis over het grondstoffenbeleid.

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt 8 >>>

Vanavond ligt opiniërend het grondstoffenbeleid ter bespreking op tafel. Spraken we een aantal jaren geleden nog over afvalstoffenbeleid, hebben we het nu terecht over grondstoffenbeleid. In het kader van harmonisatie is het een goede reden om het beleid eens tegen het licht te houden en te kijken waar we samen naar toe willen.

De basis van het beleid is wat ons betreft te komen tot minder afval en een geoliede afvalinzameling voor betaalbare kosten. Vanavond liggen er 17 beslispunten voor waarvan de meesten voor ons akkoord zijn, maar we over een aantal essentiële beslispunten nog de nodige vraagtekens hebben.

Voordat we bij de beslispunten komen willen we nog wel iets kwijt over wat er aan de inwoners is voorgelegd. De mensen mochten een stuk taart kiezen en om het de mensen gemakkelijk te maken was de keuze beperkt tot een stuk appeltaart, appeltaart met slagroom, warm stuk appeltaart of een warm stuk appeltaart met slagroom + een aardbei zonder erbij te vertellen hoe duur de verschillende stukken zijn.

Aan de inwoners is geen keuzemogelijkheid voorgelegd. De keuze die voorgelegd is diftar met het systeem wegen + lediging en gft inzameling gratis. Wij kunnen ons niet herinneren dat de raad hier al besluiten over heeft genomen. Waarom zijn er niet meerdere keuzemogelijkheden voorgelegd aan de inwoners en is het beperkt gebleven tot 1 soort taart al of niet met slagroom? Waarom bijv. niet diftar met alleen lediging in het tarief en waarom ook niet het systeem wat nu toegepast wordt in 2 oude gemeenten? Het is niet aan de inwoners voorgelegd maar nu ook niet aan ons als de raad om een afgewogen keuze te kunnen maken.

Uit de nota kunnen wij ook niet halen wat de verschillen zijn en waarom juist gekozen is voor diftar+ en niet voor andere vormen. De afweging is misschien wel gemaakt maar voor ons niet inzichtelijk. Hier zitten voor ons op dit moment ook de grote vraagtekens en onduidelijkheden.

Wat betekend dit voorstel nu concreet voor een gemiddeld huishouden in vergelijking met wat het het nu is. Het gratis ledigen van de groene container is niet gratis en moet ergens door betaald worden. Komt dat bij het vaste deel van het tarief op of zit het in het variabele deel van het restafval.

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om gratis 2 keer 4 per jaar rest en tuinafval. Ook dit is niet gratis en zal ergens in het tarief moeten worden verwerkt. Hoe gaat dit verwerkt worden. Het principe van de vervuiler betaald wordt hier ook een beetje losgelaten. Inwoners die de mogelijkheid hebben om afval te brengen naar een milieustraat kunnen dit voor niets doen, terwijl een ieder er aan mee moet betalen. We hebben de indruk dat de verhouding van het vaste deel van het tarief hoger zal worden ten opzichte van het beïnvloedbare variabele deel. Oftewel we willen dat inwoners meer bewust worden van hoe om te gaan met afval en belonen hun daarvoor met een hogere niet beïnvloedbare vaste deel in het tarief. Hopelijk zien wij dit verkeerd.

Een ander punt is dat in de nota staat dat het raadzaam om over te gaan tot 1 soort container. Dit is verder niet beschreven alleen alvast wel meegenomen in de berekeningen voor zowel huur als koop. Geldt dit voor alle containers of zijn er ook containers die gewoon gebruikt kunnen worden. Goede containers bij het afval gooien is niet het sterkste voorbeeld van afvalvermindering ondanks dat ze verwerkt zullen worden tot nieuwe grondstoffen. Graag horen we hoe de wethouder hier tegen aankijkt.

Verder vragen wij nadrukkelijk aandacht voor een goede communicatie welk systeem het ook maar gaat worden. Je merkt het al dat nascheiding voor veel inwoners niet helder is, wat dit precies inhoud en dat dit op dit moment ook al tot volle tevredenheid gebeurt. Hier is nog veel te winnen om transparant te zijn wat er met ons afval gebeurt en hierover te communiceren

Een punt van aandacht zal zeker zwerfafval moeten zijn. Zwerfafval is één van de ergernissen die vaak genoemd worden. Hier hebben we als inwoners maar ook als gemeente een taak. Zorg ook als gemeente dat je niet uitnodigt om rommel ergens bij te gooien. De voorgestelde samenwerking met Omrin lijkt ons een goede keuze, zo hoef je als gemeente niets steeds zelf het wiel uit te vinden en wellicht liggen er op termijn nog wel meer mogelijkheden om samen te werken.

Het voorstel om op een later tijdstip de inzameling van oud papier verder uit te werken kunnen wij onderschrijven. Ga met de verschillende inzamelaars in overleg om samen te komen tot een oplossing om zowel het oud papier in te zamelen en nadrukkelijk te kijken naar de inkomstenbron voor de verenigingen die er nu aanwezig is. Deze vorm van inzamelen heeft zijn waarde zeker al bewezen.

Over de beslispunten 7, 8 en 9 hebben wij in het voorgaande het nodige over gezegd. Hier missen wij de onderbouwing van het voorgestelde systeem en de verschillen met andere systemen. Om tot een afgewogen keuze te kunnen komen, zullen we inzicht moeten hebben in wat de gevolgen zullen zijn voor de tarieven en hoe de opbouw gaat worden. Welk deel is beïnvloedbaar en welk deel niet.

Over punt 11 over de kwijtschelding geldt hetzelfde, we zullen inzichtelijk moeten hebben hoe het tarief opgebouwd gaat worden om over kwijtschelding een mening te kunnen vormen.

Samenvattend: wij missen de onderbouwing waarom er voor diftar+ is gekozen en niet voor een andere vorm. Wat zijn de gevolgen voor het tarief voor de huishoudens in vergelijking met andere vormen. Om een afgewogen keuze te kunnen maken missen wij essentiële informatie en onderbouwing over voor- en nadelen van de verschillende systemen en wat de gevolgen voor de tarieven zijn. Als raad moeten we een keuze maken die voor onze inwoners grote gevolgen kan hebben en laten we dat dan ook vooral doen aan de hand van een goed onderbouwd verhaal, die ook uit te leggen is.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.