Op 1 maart heeft de fractie van CDA Het Hogeland vragen gesteld over de Ellerhuizerbrug.              (foto; Wikimedia Commons)

Op 27 februari kwam in het nieuws dat de monumentale brug bij Ellerhuizen niet zal worden gerepareerd, de fractie van CDA Het Hogeland is door dit bericht erg verrast en heeft onderstaande vragen ingediend. Ook de CDA fractie in Provinciale Staten heeft vragen gesteld, lees de beantwoording van alle vragen hieronder.

Vraag 1; Klopt de berichtgeving in de media en is het college op de hoogte gesteld door de provincie Groningen dat renovatie van de Ellerhuizerbrug voorlopig niet aan de orde is en dat de brug gesloten blijft?

Beantwoording; We zijn als gemeente Het  Hogeland ambtelijk op de hoogte gesteld van het feit dat nog niet duidelijk is wanneer  renovatie van de Ellerhuizerbrug aan de orde is. Wel is de provincie  begonnen met voorbereidend onderzoek. De brug is een Rijksmonument, dit maakt het voor de provincie complexer. Het signaal is door de provincie afgegeven dat dit vaarseizoen de brug nog zeker gestremd zal zijn. Om duidelijkheid te krijgen van de provincie, over wat de plannen met de brug zijn en wanneer wij herstel kunnen verwachten, is het onderwerp ook op de agenda geplaatst voor het periodieke bestuurlijke overleg met de gedeputeerde. Echter door organisatorische omstandigheden heeft dit overleg nog niet plaats gevonden. Wij verwachten dat binnenkort dit overleg zal plaats vinden. 

Vraag 2; Bent u met ons van mening dat dit besluit onacceptabel is. Mede gelet op het feit dat hier sprake is van een rijksmonument uit 1928, welke gelegen is in onze gemeente, dat niet hersteld gaat worden?

Beantwoording; Ook wij zijn van mening dat de brug zo spoedig mogelijk hersteld moet worden en dat daarmee ook de stremming voor het vaarverkeer zo snel mogelijk wordt opgeheven.

Vraag 3; De brug speelt een cruciale rol in de vaarrecreatie van het rondje Het Hogeland. Heeft het college/de gemeente contact over het onderhoud van de Ellerhuizerbrug met de provincie? Zo nee, waarom niet?

Beantwoording; De brug speelt inderdaad een belangrijke rol in het genoemde rondje. Dit geldt overigens voor de meeste bruggen in dit rondje. Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 1, is het onderwerp Ellerhuizerbrug een agendapunt  voor het eerstvolgende bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke gedeputeerde.

Vraag 4; De Watersportvereniging Noord Groningen is zeer ongerust over de ontstane situatie en heeft, volgens de berichtgeving, inmiddels een brief richting de provincie gestuurd. Heeft het college/de gemeente ook contact met de Watersportvereniging over dit onderwerp of gaat dit nog komen?

Beantwoording; Nee, er is nog geen contact geweest met watersportvereniging Noord Groningen. We zullen op korte termijn een ambtelijk overleg gaan plannen.

Vraag 5; Is het college bereid om zich tot het uiterste in te spannen om de provincie te bewegen in een zo spoedig mogelijk herstel?

Beantwoording; Ja, zoals bij de beantwoording van vraag 2 is aangegeven zijn wij ook van mening dat de brug zo spoedig mogelijk hersteld moet worden. De brug moet wat ons zo snel mogelijk weer functioneel zijn  voor weg- en vaarverkeer.

Vraag 6; Heeft het college richting de provincie stappen ondernomen of het mogelijk is de brug voor het komend vaarseizoen op een veilige manier tijdelijk bedienbaar te krijgen?

Beantwoording; Dit zal in het gesprek tussen de gedeputeerde en de portefeuillehouder een onderwerp van gesprek zijn, waarbij de insteek is dat de brug zo snel mogelijk weer bedienbaar is. De uitkomst zullen we u laten weten.

Vraag 7; De provincie spreekt in haar berichtgeving over eventuele alternatieven. Welke alternatieven worden er onderzocht en wat zijn hiervan de consequenties?

Beantwoording; Er is bij ons niets concreet bekend over alternatieven. De Ellerhuizerbrug is een cruciale brug in de vaarrecreatie. Ons uitgangspunt is dan ook dat alle alternatieven, die de provincie eventueel in gedachten heeft, de vaarrecreatie niet mogen belemmeren.

 

Lees hier de vragen vanuit de CDA fractie in Provinciale Staten

Hierbij beantwoorden wij uw vragen over de Ellerhuizerbrug, zoals door u gesteld in de brief van 1 maart 2021.

1. Kunt u Provinciale Staten informeren over de ontstane situatie en wat de consequenties zijn?

Antwoord; De Ellerhuizerbrug is gelegen in de N994 te Ellerhuizen en over het Boterdiep. Het betreft een rijksmonument waardoor vervanging geen optie is. In september 2019 hebben wij u met voordracht 2019-070483 gevraagd € 955.000,- beschikbaar te stellen om de kosten voor de reconstructie van de Ellerhuizerbrug te dekken. In de zomer van 2020 is gebleken dat de toestand van de brug sneller achteruit is gegaan dan we eerder hadden voorzien. Als voorbeeld noemen wij dat de landhoofden, de steunpunten van de brug in de oever, van de Ellerhuizerbrug in de zomer van 2020 gekanteld zijn, waardoor het brugdek vast is komen te zitten. Daardoor is het op dit moment technisch niet langer mogelijk de brug te openen voor de recreatievaart. Nadat is gebleken dat de toestand van de brug is verslechterd, is besloten een aanvullend extern onderzoek naar de staat van de brug uit te laten voeren. Dit onderzoek had als doel een goed beeld te krijgen van de technische staat van de brug en de noodzakelijk te nemen maatregelen voor een volledig functionerende beweegbare brug. Uit het externe onderzoek komt naar voren dat de kosten hoger zijn dan het beschikbaar gestelde budget. U ontvangt van ons binnenkort een voorstel om dit op te lossen.

2. Welke alternatieven voor restauratie van de brug overweegt uw college?

Antwoord; Omdat het om een rijksmonument gaat, zijn andere alternatieven niet mogelijk. Wij hebben de optie van het vastzetten van de brug overwogen. Deze optie zou betekenen, dat de recreatievaart de brug niet kan passeren. Als snel bleek dat deze optie niet aantrekkelijk is. Het brengt een kostenbesparing met zich mee, maar wij vinden het belangrijk de vaarroute tussen Stad en Bedum bereikbaar te houden. Het Boterdiep is een nog gave en herkenbare, cultuurhistorisch waardevolle vaarroute. Dit soort routes vormen de kern-karakteristiek van onze provincie op vaarrecreatief gebied. Ook is het vastzetten van de Ellerhuizerbrug in strijd met de Omgevingsverordening. 

3. Zou uw college de Staten op zo´n kort mogelijke termijn over de vervolgstappen willen informeren?

Antwoord; Ja, u ontvangt binnenkort een voordracht.

4. Is het mogelijk de Ellerhuizerbrug op een veilige manier operabel te krijgen voor aanvang van het komende ‘vaarseizoen’? Zo niet waarom niet en wanneer dan wel?

Antwoord; De landhoofden zijn in de zomer van 2020 verschoven waardoor het brugdek vast is komen te zitten. Het is op dit moment technisch onmogelijk om de brug te bedienen voor de recreatievaart. Wij maken haast met de voordracht en zorgen dat u deze snel ontvangt. Gelijktijdig laten wij de voorbereidingen voor de reconstructie doorgaan, zodat zo spoedig mogelijk gestart kan worden. Om concrete stappen te kunnen zetten tijdens dit proces is de inzet om zo snel mogelijk een aannemer te contracteren die onderdeel uitmaakt van het ontwerpteam. Wij sturen op start uitvoering in het voorjaar van 2022. Het is echter niet uit te sluiten dat ook in 2022 de recreatievaart geen gebruik kan maken van dit deel van de vaarweg omdat de werkzaamheden veel tijd in beslag zullen nemen. Wij spannen ons maximaal in om de vaarweg ter hoogte van de Ellerhuizerbrug snel weer passeerbaar te maken voor de recreatievaart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.