Het ontwerp bestemmingsplan ‘De Kortsluiting’ is opgesteld om een nieuwe wegverbinding mogelijk te maken tussen de Onderdendamsterweg en de N361 te Winsum.

Dit punt is behandeld in de raadsvergadering van woensdag 27 nov '19, lees hieronder de bijdrage van Henk Koopmans.

U kunt de bijbehorende stukken hier vinden onder agendapunt 6 >>>

 

Voorzitter,

De verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming was al jaren een punt van zorg in de voormalige gemeente Winsum. Met de komst van de rotondes bij achtereenvolgens de Wierdaweg en Ranum alsmede de herinrichting van de Onderdendamsterweg zijn flinke stappen tot verbetering gemaakt. De herinrichting van de N361, waarbij onder andere een nieuw tracé rond Winsum werd onderzocht is helaas uiteindelijk afgeblazen. De verkeersdruk op de Onderdendamsterweg bleef daardoor onverminderd groot en zelfs toenemen.

Om de verkeersdruk te verminderen is daarom in de voormalige gemeente Winsum besloten een kortsluiting aan te leggen direct ten noorden van de wijk Obergum-noord. De keuze van het voorliggend tracé heeft lange tijd ter discussie gestaan en werd er vooral gepleit voor een tracé dat rechtstreeks op de rotonde van Ranum aan zou sluiten. En, toegegeven, de communicatie destijds in de voormalige gemeente Winsum met betrekking tot de keuze van het voorliggende tracé verdient niet de schoonheidsprijs.

Als CDA fractie zijn wij er echter van overtuigd dat na nieuwe studies en berekeningen het voorliggende tracé toch de meest optimale is. Hoewel de ingediende zienswijzen niet zozeer ingaan op het bestemmingsplan, maar meer op de uiteindelijke technische uitvoering, wil ik hier toch even kort op ingaan.

Er wordt gezegd dat we met invoering van de T-splitsing een nieuwe onveilige situatie introduceren. Eerlijk gezegd, dat was ook onze eerste gedachte. Hebben we net twee vervelende knelpunten opgelost met een rotonde, leggen we daar opnieuw weer een T-splitsing tussen. Na nadere bestudering van het verkeerstechnisch onderzoek moeten we zeggen dat de nieuwe situatie niet vergeleken mag worden met de oude T-splitsing. Deze nieuwe situatie is zo goed als even veilig als een rotonde volgens het verkeerskundig rapport.

Richt ik mij gelijk ook maar even op het andere uiteinde van de kortsluiting, de aansluiting bij Brake 2. Ook dit is iets voor de uiteindelijke technische invulling. Dit deel van de Onderdendamsterweg, ruwweg vanaf AOC-Terra tot aan de mini-rotonde, blinkt niet uit door overzichtelijkheid en veiligheid. De slechte verlichting, de smalle voetganger/fietsers strook, de onlogische knip ter hoogte van de Takkebosserweg. Al met al een wat onduidelijk stukje weg. Het zou een goede zaak zijn om dit geheel nog eens goed te bekijken bij het realiseren van de aansluiting op de kortsluiting zoals ook in de bijgevoegde verkeerskundige QuickScan wordt aangegeven.

Tot slot. Complimenten aan het college voor de uitgebreidheid van de stukken met betrekking tot de diverse studies, onderzoeken en zienswijzen. Zelfs een uitgebreid stikstof onderzoek ontbreekt niet.

We kunnen instemmen met de voorgestelde bestemmingsplan wijziging.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.