Voorbereidingsbesluit aanlanding Net op Zee.

Het tracé Eemshaven West loopt zo'n 85-90 kilometer door de Noordzee en Waddenzee. De ondergrondse kabels komen via de oostelijke punt van Schiermonnikoog aan land, waarna het tracé op land parallel aan de kust oostelijk naar de Eemshaven loopt. Dit zogeheten voorkeursalternatief (VKA) loopt daarmee dus door de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland.

Lees hier meer over het voorbereidingsbesluit >>>

Op 14 januari is het voorbereidingsbesluit voor de stroomkabel ten noorden van de Waddeneilanden van kracht geworden.

Met grote verbazing heeft de fractie van het CDA hier kennis van genomen. De regio had in principe de voorkeur voor Eemshaven Oost, maar aangezien dat dat nogal gecompliceerd is heeft men aanlanding Eemshaven West geadviseerd. De minister heeft van de 9 voorgestelde tracés een tiende tracé gekozen. Wat concreet inhoudt dat het tracé door akkerbouwgronden langs de kust vele kilometers langer zal worden, met alle gevolgen van dien. Daarnaast wordt Schiermonnikoog doorkliefd of onderboord, om vervolgens aan te geven dat de voorkeursvariant van de regio is gevolgd; die mening deelt de fractie van het CDA in ieder geval niet.

De fractie van het CDA heeft de volgende vragen:

  1. Is het college door de minister op de hoogte gesteld van het gewijzigde voorgestelde tracé?
  2. Heeft het college een motivering van de minister ontvangen waarom afgeweken is van de voorkeursvariant van de regio? Zo ja, wat is de motivering. Zo nee, is het college bereid om alsnog hierover een reactie te vragen.
  3. Heeft de minister ook gereageerd op de sterke voorkeur van de raad voor aanlanding Eemshaven Oost? Zo ja, wat was de reactie
  4. En hoeverre is er rekening gehouden met de visserijsector?
  5. Is het college op de hoogte gesteld van het voorbereidingsbesluit?
  6. Wat houdt concreet het voorbereidingsbesluit voor het desbetreffende gebied in?
  7. Is het college voornemens om haar ongenoegen te uiten over het nieuwe vastgestelde tracé?
  8. Eén van de voorwaarden die vanuit de regio is benoemd is de vorming van een gebiedsfonds. Heeft de minister hier ook op gereageerd?
  9. Hoe wordt de raad op dit dossier meegenomen in de vervolgstappen?

 

foto: www.netopzee.eu

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.