Tijdens de raadsvergadering van 3 juni j.l  is aan de orde geweest het raadsvoorstel Garantstelling De Tirrel. De raad kon zijn gevoelens hierover aangeven. De beantwoording van het college op de gemaakte opmerkingen vanuit de raad is voor de fractie van het CDA aanleiding om over De Tirrel schriftelijke vragen te stellen. Over het concept en de inhoudelijke kant zijn wij als fractie meerdere malen geïnformeerd via nieuwsbrieven en bezoeken. De financiële kant van het hele verhaal is wat ons betreft onderbelicht, wat ook bleek tijdens de raadsvergadering.

Vraag/vragen               

  1. Er zijn door de gemeente verschillende (financiële) afspraken gemaakt met De Hoven. Wij zouden graag een overzicht willen hebben van alle gemaakte afspraken met De Hoven.
  2. Wat is de totale financiering van het project en wat is de financiering van de verschillende partijen.
  3. Wat zijn de structurele lasten in de toekomst voor gemeente.
  4. Zijn er ook nog incidentele lasten te verwachten.
  5. Op welke terreinen loopt de gemeente financiële risico’s waar de gemeente niet onderuit kan door de gemaakte afspraken.
  6. Is het college net als de fractie van het CDA van mening dat de financiering binnen het huidige krediet moet blijven.
  7. Corona crisis en de economische gevolgen daarvan kunnen van invloed zijn op de bouwkosten, in hoeverre houdt het college hier rekening mee?
  8. Wethouder Dijkhuis spreekt over een al afgegeven garantstelling door de voormalige gemeente Winsum en geeft daarbij aan dat het toen genoteerde bedrag van 7 miljoen een prognose is met in het achterhoofd een mogelijke verhoging van het garantstelling bedrag. Volgens de wethouder is bij verhoging van het bedrag, in dit geval van 7 naar 12,2 miljoen, nieuwe garantstelling door de gemeente niet noodzakelijk. Klopt dit?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.