Al lange tijd wordt er nagedacht en gesproken over de herinrichting van de Molenweg en Boterdiep in Bedum. De gemeente Het Hogeland heeft een klankbordgroep ingezet om de belangen, wensen en inbreng van omwonenden in de planvorming mee te nemen. Het gezamenlijk komen tot een gedragen en gewenst plan en de uitvoering hiervan is voor het CDA van groot belang.

De raadsfracties ontvingen een schrijven van buurtvereniging “Tussen de bruggen”, waarvan een aantal leden ook deelnamen aan de klankbordgroep en aanwezig zijn geweest bij de gemeentelijke informatiebijeenkomst op 12 juli 2022.

Naar aanleiding van de brief en ons gesprek met vertegenwoordigers van de omwonenden heeft het CDA de volgende vragen voor het college:

               

1. Omwonenden reageren teleurgesteld op de plannen die zijn gepresenteerd op de bijeenkomst van 12 juli 2022. Dat kunnen we lezen in de brief vanuit de buurtvereniging die naar de raad is gestuurd op 10 augustus jl. Er zijn verwachting gewekt door een klankbordgroep op te richten op initiatief van de gemeente, er zou in gezamenlijkheid gesproken worden over wensen en (on)mogelijkheden t.a.v van de herinrichting. Bij het aanpassen van de plannen is de klankbordgroep niet meer geïnformeerd.

a) Kan het college zich voorstellen dat de omwonenden door deze gang van zaken teleurgesteld zijn en hierdoor weinig vertrouwen in de voortgang hebben?

b) Is het overleg en de communicatie met de klankbordgroep Molenweg/Boterdiep ZZ inmiddels hersteld ?

c) Hoe verlopen de contacten met de klankbordgroep Boterdiep WZ?

 

2. Ziet het college het belang van het voorkomen van teleurstelling door bij het opzetten van  klankbordgroepen bij diverse projecten te starten met het helder maken van kaders, tijdpad en verwachtingen?

 

3. Ziet het college mogelijkheden om met de klankbordgroep Molenweg/Boterdiep ZZ het gesprek te hervatten waar het in 2019 is geëindigd: ofwel het gepresenteerde Komplan niet als uitgangspunt te zien.

 

4. In de nu voorliggende plannen wordt er ook aan het Boterdiep zelf aanpassingen gedaan  (Molenweg, Boterdiep WZ en ZZ).

Is dit met het waterschap Noorderzijlvest besproken en hebben zij goedkeuring gegeven voor de plannen?

 

5. Heeft het college bij herinrichtingsplannen voldoende oog voor het structurele onderhoud ervan na realisatie? Kunnen wij er vanuit gaan dat het toekomstig onderhoud adequaat wordt meegenomen?

 

6. Insteek van het college moet zijn om samen met de bewoners tot een goed plan te komen. Waarom worden er in het gepresenteerde plan voor de herinrichting zoveel wensen en opmerkingen van de aanwonenden genegeerd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.