CDA heeft op 23 februari schriftelijke vragen ingediend over het begraafbeleid in onze gemeente.

Nadat vorig zomer (17 juni 2020) het begraafbeleid is vastgesteld en geharmoniseerd, krijgen wij de afgelopen tijd vragen vanuit de samenleving. De gehanteerde werkwijze en de bijbehorende regels worden als onredelijk beschouwd en de communicatie met de inwoners verloopt niet optimaal.

Om ons een goed beeld te verschaffen over de uitwerking van deze nieuwe regels hebben wij de volgende vragen aan u;

Vragen ;              

  1. In aanloop naar de nieuwe verordening heeft u met meerdere groeperingen contact/overleg  gehad. Heeft u deze betrokkenen na het vaststellen van de verordeningen ook een terugkoppeling gegeven?
  2. Is er 1 loket binnen het gemeentehuis waar inwoners zaken rondom het begraven en begraafplaatsen terecht kunnen?
  3. Als het grafrecht is verlopen, hoe is dan de procedure? Moeten nabestaanden zichzelf melden bij de gemeente of gaat er automatisch een bericht naar de nabestaanden/rechthebbenden vanuit de gemeente?
  4. Hoelang duurt het voordat nabestaanden/rechthebbenden antwoord op hun vragen over de status van een grafrecht krijgen?
  5. Wij krijgen signalen dat nabestaanden/rechthebbenden nu bij het verlopen van grafrechten weer een volledig nieuw grafrecht-termijn moeten aangaan en dat het niet mogelijk is om een verlenging aan te gaan. Klopt dit? Zo ja, bent u het met ons eens dat niet de insteek van de verordening is en zeker niet als de administratie van destijds niet altijd even goed op orde was?
  6. De afgelopen jaren zijn er bij graven die verlopen grafrechten hadden borden geplaatst. Ook bij graven waarvan de nabestaanden eerder al een brief van de gemeente hadden ontvangen. Nu krijgen wij signalen dat nabestaanden die wel een brief hebben gehad en hierna vervolgens contact hebben opgenomen met het gemeentehuis maar nadien niet op het bordje hebben gereageerd alsnog worden geconfronteerd met het feit dat ze een nieuw grafrecht moeten plaatsen. Klopt dit? Is het college met ons van mening dat dit een vreemde gang van zaken is?
  7. Is het mogelijk om via de gemeentelijke rubriek in de Noorderkrant over het verlengen van het grafrechten en ook het verlengen van het grafrecht is verlopen onze inwoners nader te informeren? 
  8. Hoe ervaart u de samenwerking met de uitvaartverzorgers? Krijgt u van u hen ook vragen en opmerkingen?  En verloopt deze samenwerking nu anders dan in de oude gemeenten?
  9. Over het al of niet beschikbaar zijn van een zinktoestel en een rijdende baar is de nodige onduidelijkheid. Hoe is dit geregeld en is deze informatie ook beschikbaar voor belanghebbenden?
  10. Klopt het dat er externe deskundigheid wordt ingezet om de gemeente te adviseren?  Zo ja, waarover wordt er advies ingewonnen en wat zijn de kosten van dit advies?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.