Update 13 oktober 2022 De beantwoording van het college op onze schriftelijke vragen. 

In de gemeente Het Hogeland is onlangs de tijdelijke noodopvanglocatie gerealiseerd in de Marnewaard nabij Zoutkamp. Daarmee hebben we als gemeente verantwoordelijkheid genomen en een oplossing geboden voor de mensonterende situatie in Ter Apel.

De gemeente heeft voor de realisatie van deze noodopvang echter ook harde eisen gesteld, waaronder bijvoorbeeld een veiligheidsplan welke is opgesteld door het COA. Inwoners en betrokkenen zijn voor de opening van de noodopvang geïnformeerd door de gemeente, politie en het COA en er zijn toezeggingen gedaan o.a omtrent de veiligheid.

Naar aanleiding van verontrustende signalen die tot ons zijn gekomen zowel via de mail als mondeling hebben wij de volgende vragen aan het college;

Vraag/vragen    

1. Is het college op de hoogte van de incidenten die het afgelopen week in en rond Zoutkamp hebben plaatsgevonden welke een gevoel van onrust en onveiligheid onder de inwoners en ondernemers teweeg hebben gebracht?   Zo ja, hoe denkt het college met deze signalen om te gaan en wil het college gezien de urgentie van de situatie uiterlijk woensdag in overleg treden met onze inwoners en de ondernemers?

Antwoord; Er is afgelopen maandag onmiddellijk een extra beleidsteamvergadering bijeengeroepen. Daar zijn de incidenten besproken en geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan zijn de afspraken met alle partijen nogmaals bekrachtigd. Sinds vorige week heeft de gemeente intensief contact met ondernemers in Zoutkamp, in
het bijzonder met de eigenaren van de Spar. Ook is er bestuurlijk contact met deze ondernemer geweest alsook met ondernemers in Leens. De eigenaar van de Spar merkte sinds vorige week een toenemend winkelbezoek vanuit de Marnewaard. Deurbeleid leidde tot onrust bij bezoekers uit de Marnewaard. Naar aanleiding daarvan is een aantal nieuwe afspraken gemaakt.
1. Boa-medewerkers zullen de komende tijd tijdens piekperiodes bij de Spar in Zoutkamp aanwezig zijn. Tot nu toe waren de boa-medewerkers actief in de gehele omgeving van de Marnewaard. Dat verandert nu gedurende de piekperiodes.
2. Boa-medewerkers worden telefonisch direct bereikbaar voor ondernemers in de omgeving van de Marnewaard.
3. Er is haast gemaakt met de bemensing van een winkel op het terrein van de Marnewaard zelf. Door daar de producten aan te bieden waarvoor mensen nu nog naar Zoutkamp en Leens gaan, verwachten het COA en de gemeente dat het winkelbezoek naar Zoutkamp zal afnemen. De winkel gaat open op 19 oktober 2022
4. Er is ook een gesprek geweest met de jachthavenexploitant in Zoutkamp. Met hem is afgesproken dat de gemeente extra bewegwijzingsborden bij de haven zal plaatsen. Hiermee verwachten we onnodig bezoek op de haven te verminderen.
5. Naar aanleiding van de meldingen over achtergelaten afval heeft het COA een vrijwilligersgroep georganiseerd die zwerfvuil langs de looproute(s) inzamelt.

 

2. Herkent het college de zorgpunten zoals benoemd in de mail van 10 oktober 2022 vanuit de Handelsvereniging Zoutkamp ? Wat is uw reactie op deze mail?

Antwoord; U zult de beantwoording van deze brief zo snel mogelijk in afschrift van ons ontvangen. Aanstaande donderdagavond, 13 oktober, is een vertegenwoordiging van de handelsvereniging aanwezig bij een gesprek met de gemeente, het COA en de politie. Bij dit gesprek zijn ook de verenigingen Dorpsbelangen Zoutkamp, Vierhuizen, Leens en Ulrum aanwezig.

 

3. In de brief van Staatssecretaris van der Burg van 29 augustus 2022 wordt het veiligheidsaspect benoemd voor de opvanglocatie en de omgeving. En wordt er benadrukt dat er wordt voorzien in een maximale veiligheid zowel op het terrein als in de omgeving en de dorpen Zoutkamp en Vierhuizen. In hoeverre wordt hieraan op dit moment voldaan ?

Antwoord; Ten aanzien van de veiligheid in en om de locatie Marnewaard is de inzet steeds gericht op het op orde houden van de veiligheid. Op de locatie wordt ingezet op behoud van welzijn van bewoners door toezicht door onder andere beveiliging en bedrijfshulpverleners. Vanuit het Ministerie van Justitie wordt daarbij ondersteuning gegeven. Ook externe partijen zoals SOS- International zijn aanwezig. Zij begeleiden de instromers bij hun procesgang. Ten aanzien van gezondheidszorg, fysiek en mentaal is het GZA (Gezondheidszorg Asielzoekers) op het terrein aanwezig.
In het gebied rondom de locatie wordt toezicht uitgevoerd door politie, de Koninklijke Marechaussee verleent daarbij ondersteuning. Daarnaast worden de Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) vanuit de gemeente ingezet. Afspraken ten aanzien van veiligheid worden gemonitord, de uitvoering door partijen wordt intensief gevolgd en besproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.