Cultuurvisie 2020 2023                           Door Harma Dost

Ook dit agendapunt heeft weer een toegevoegde memo waarin de gevolgen en maatregelen rond de Corona crisis worden weergegeven. We kunnen er niet omheen. De economische gevolgen zijn met name goed te voelen in de sector Kunst en Cultuur. Muziek- en zangverenigingen staan onder druk en de musea zien hun inkomsten weg vallen. Grootschalige evenementen zullen voor een langere periode niet door kunnen gaan.

Het rijk komt wel met extra middelen maar het is nog maar de vraag in hoeverre de musea, de verenigingen en de gemeenten hiervan kunnen profiteren. In het overleg met de Provincie is aangedrongen op een noodpakket vanuit de provincie omdat de gemeenten dit nu niet helemaal zelf kunnen dragen gezien al de overige tekorten die ontstaan binnen andere domeinen.

In de memo kunnen we lezen dat er geen mogelijkheid is om cultuurcoaches in te zetten. We begrijpen wel dat een krachtige en proactieve koppeling moet komen tussen Cultuur, recreatie en toerisme, economie en onderwijs. Misschien is de oplossing te zoeken binnen onze eigen formatie en kan een samenwerking tussen de afdelingen tot stand komen. Laten we dat als gemeente eerst onderzoeken voordat we extra mensen aannemen.

Dan naar de visie, voor de periode 2020 tot 2023. Voor een visie een korte periode maar gezien de huidige tijd misschien ook wel goed. We kunnen nu eenmaal niet te ver vooruit kijken.

Groots in kleinschaligheid , dat is precies wat het Hogeland is. Veelvormigheid en veelkleurigheid zijn onze kenmerken. Maar ook groots in eigen kracht. Initiatieven en evenementen moeten primair worden gedragen door de inwoners en verenigingen zelf, de gemeente is daarin ondersteunend, faciliterend en verbindend. Het CDA kan zich daar uitstekend in vinden, initiatieven van onderop hebben nu eenmaal de beste kans van slagen.

De vier speerpunten worden benoemd. Een paar opmerkingen

1. Overal cultuur voor iedereen

...En toch maken niet alle inwoners gebruik van de voorzieningen en activiteiten die er zijn.... zo lezen we. Is dat ook niet een te grote opdracht aan onszelf? Er zijn nou eenmaal altijd mensen , misschien ook gebonden aan leeftijd, die geen behoefte hebben aan culturele activiteiten maar die misschien later wel weer aanhaken. Dat jongeren minder aanhaken is niet zo gek, hun leven zit vol met keuzes maken, school, werken en sociale contacten. Dit zou wat ons betreft niet het belangrijkste aandachtspunt hoeven zijn.

Wat we wel heel erg belangrijk vinden is de aandacht voor onze Grunniger toal binnen het onderwijs. Deze taal moet absoluut niet verdwijnen en hoort bij ons cultureel erfgoed en onze identiteit.

2. Verbinding

Het platform Cultuur Het Hogeland, ontstaan vanuit het opgestelde manifest is goed op de rit. In de aanloop naar deze visie hebben zij ook een duidelijke rol vervuld en hun inbreng gegeven.

De positie en rol van de bibliotheken is gericht op kennis, contact en cultuur. Minder collectie en meer connectie. Wij zien een grote meerwaarde in de toekomst van de bibliotheken. Dat moet worden gekeken naar de huisvestingskosten en er zo meer middelen vrij komen voor inhoudelijke dienstverlening is wat ons betreft heel goed. Leens is daarmee al op de goede weg.

We vragen ons af of de provinciale steuninstelling VRIJDAG de opdracht zou moeten krijgen om de gesprekken met muziekverenigingen te voeren over het oprichten van een federatie en over meer samenwerking tussen de verenigingen. De verenigingen zoeken elkaar zelf al op, zo hebben we in een memo kunnen lezen die we hebben ontvangen. Ook muziekverenigingen moeten zichzelf goed presenteren en aantrekkelijk blijven voor nieuwe leden. Door samen te werken als verenigingen kun je van elkaar leren, elkaar verrijken en versterken.

Onder het kopje 3. Vernieuwing wordt voornamelijk gesproken over het samengaan van de muziekscholen en de theaterschool. Daarbij staat genoemd "... in een nieuw kunstencentrum biedt kansen voor vernieuwing... " Kan de wethouder hier wat meer uitleg over geven? Wordt hier een fysiek kunstencentrum bedoeld of een virtueel kunstencentrum met verbinding tussen meerdere locaties.

4. Cultureel ondernemerschap, profilering en marketing

De musea die onze gemeente rijk is verdienen extra aandacht en worden ook met name door de inzet van vele vrijwilligers in stand gehouden. Die ondersteuning hoeft niet alleen vanuit het kunst en cultuurbeleid maar ook vanuit het programma recreatie en toerisme. Juist nu, Noord Groningen moet als regio beter op de kaart. Regiomarketing is daarbij van ontzettend groot belang en moet beter vorm krijgen. Daarin hebben we als gemeente een grote rol.

De musea moeten ook zelf hun kansen zien en aangrijpen, door de verbinding te zoeken en de marketing gezamenlijk op te pakken. Weest trost op wat ons gebied te bieden heeft en draag dat ook samen uit. Samenwerking tussen de musea, culturele instanties en de ondernemers in bijvoorbeeld de toeristische sector maar ook de horeca en overig MKB is hierin van groot belang. Cultuur is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid maar is daarnaast ook een onmiskenbare economische factor.

Dan de financiële kant.

De eigen kracht van de sector staat voorop en het uitgangspunt voor deze cultuurvisie is uitvoering binnen de bestaande budgetten.  Het subsidiebeleid wordt onder de loep genomen en er zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Wat we bij de startnotitie uitgebreid hebben besproken is het subsidiëren van binnenschools - en buitenschools cultuuronderwijs. We hebben ons toen uitgesproken voor de mix, hier zien we niets van terug in deze visie, klopt dit?

De genoemde ambities in deze visie onderschrijven wij. Maar we moeten ons ook realiseren dat het inspanning van alle partijen vergt. We vragen wat van de sector zelf, en daar moeten wij ook naast gaan staan.  Er bestaat een Gronings gezegde  ….Poest’n en meel ien mond hold’n…    Dat wil zeggen dat je heel veel teweeg wil brengen maar met zo weinig mogelijk middelen. In dit verband hoeven die middelen niet altijd geld te zijn, maar wordt een beroep gedaan op de creativiteit van alle partijen.

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt 7 >>>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.