In het voorjaar 2020 is gestart met de harmonisatie van het dorpshuizenbeleid, nu wordt het uiteindelijke voorstel voorgelegd aan de raad. Het dorpshuizenbeleid is eerst besproken in het raadsoverleg van 3 maart en ligt nu, op 18 maart voor ter besluitvorming.

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt C.08 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Kor Berghuis

Voorzitter,

Dorpshuizen spelen in de verschillende dorpen een sociale en verbindende rol en om die reden spreekt ons de titel ‘Het (t)huis van de inwoners ook aan.

Zoals de titel aangeeft is een dorpshuis het huis van de inwoners, waar de inwoners zich thuis voelen. De gemeente kan een dorpshuis niet het huis van de inwoners maken, dat is aan de inwoners. De gemeente kan wel faciliteren om besturen en inwoners ruimte te geven om hier een invulling aan te geven en een basis te geven. De basis ligt nu voor, maar de invulling van het huis is aan de creativiteit van de inwoners. 

Het is volgens de fractie van het CDA goed om het beleid te harmoniseren, maar we zien ook dat het best een lastige klus is door de grote verschillen die er zijn. Voor de meeste dorpshuizen valt het beleid de goede kant op, maar voor een aantal dorpshuizen in met name de gemeente Eemsmond niet. 

Wij willen graag een toezegging van het college dat het college dit samen met de desbetreffende besturen gaat oppakken zodat we het college de ruimte kunnen geven om tot een goede overgangsregeling te komen. Dit vraagt van zowel de gemeente alsmede van de besturen het denken in mogelijkheden en kansen. 

Het is jammer dat  een eventuele verruiming van de drank en horecavergunning nog geen helderheid kan bieden voor de dorpshuizen. Wij willen het college meegeven om de opmerkingen van de diverse besturen en van de vereniging Groninger Dorpen nadrukkelijk mee te nemen bij de bespreking van de verruiming van de drank en horecavergunning. 

De motie Omzigt over de OZB kan wellicht in de toekomst voor dorpshuizen een positieve uitwerking krijgen. Met het voorgestelde onderhoudsfonds kunnen we instemmen. Of het voldoende is zal de komende jaren blijken. Mocht dat niet zo zijn dan zullen we een heroverweging moeten maken. Het vereiste meerjarige onderhoudsplan is nodig maar hou het simpel en verlang geen dure rapporten van bureaus. De plaatselijke timmerman kan bijvoorbeeld ook een paar A4tjes leveren.

Samenvattend: wij kunnen instemmen met het voorgestelde beleid als we de toezegging krijgen dat het college samen met de besturen van de nadeeldorpshuizen gaat werken aan een overgangsregeling die recht doet aan de uitgangspunten maar de besturen wel de mogelijkheid en de ruimte biedt om er naar het geharmoniseerde beleid toe te werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.