Op woensdag 9 december is middels een interpellatiedebat gesproken over de MFA in Bedum.

Wij willen als raad meer informatie over de ontvangen memo van 26 november, waarin het college geen succesvolle voortzetting ziet van het project MFA Bedum. Het was een duidelijk bericht maar tegelijkertijd roept het ook heel veel vragen op. Het bericht kwam zeer onverwacht.  Het initiatief is 1 van de grote projecten die vanuit de voormalige gemeenten is meegenomen, het is omarmd door gemeente het Hogeland en opgenomen in het collegeprogramma. Het initiatief van de MFA is ook omarmd door de raad, de inzet was (en is wat ons betreft nog steeds) om dit burgerinitiatief te laten slagen. We hebben er over gesproken tijdens de begrotingsvergaderingen en met regelmaat vragen gesteld in de raad. Daarom had de raad op dit dossier beter betrokken moeten worden.

Vorige week hebben wij onze vragen voor dit debat al ingediend, intussen is er iets meer informatie  gekomen maar dat neemt niet weg dat onze vragen nog steeds relevant zijn. We hopen dat de antwoorden op onze vragen , maar ook die vanuit de andere fracties, meer duidelijkheid zullen geven.

We gaan er voor dat er een goede oplossing zal worden gevonden en dat het college met de stichting MFA weer in gesprek gaat.

Lees hier de bijbehorenden stukken >>>

Onze vragen:

Op 26 november heeft het college via een memo aan de raad laten weten dat zij van mening is dat het project MFA Bedum, binnen de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente, onvoldoende garanties biedt om succesvol te kunnen worden ontwikkeld.

1. Waarom heeft het college er voor gekozen om op deze manier de raad te informeren over dit collegebesluit?

2. Waarom heeft het college de raad niet betrokken in besluitvorming over voortzetting van dit project? M.a.w waarom is de raad op een zijspoor gezet?

3. Is het college het met ons eens dat de raad op basis van deze memo op dat moment onvoldoende informatie heeft gekregen en dit veel vragen zou gaan oproepen?

 

Op verschillende momenten heeft de raad vragen gesteld over de voorgang van het proces rond de MFA in Bedum. Dit omdat de informatievoorziening vanuit het college summier is geweest, de raad moest steeds zelf om informatie vragen.

4. Is het college het met ons eens dat de informatievoorziening proactiever richting de raad had gekund?

5. Er is een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers van de gemeente, de wethouder en de initiatiefnemers van de MFA Bedum. Kan het college aangeven hoe deze overleggen zijn verlopen? Waarom zijn er geen verslagen gemaakt van deze overleggen?

6. De raad kreeg signalen dat het proces voorspoedig verliep, en dat er nog wat details zouden moeten worden uitgezocht. Hoe kan het dat er binnen een paar week een complete omwenteling is gekomen in de haalbaarheid van de MFA?

 

Uit vervolgonderzoek is gebleken dat er zo veel risico’s zijn dat er geen zicht is op een financieel haalbaar MFA.

7. Kan het college aangeven welke vele risico’s dat zijn?

8. Heeft het college ook gekeken naar de haalbaarheid binnen onze eigen begroting, dus los van NPG gelden?

9. Zo nee, waarom niet?

10. Heeft het college de mogelijkheden van maatschappelijk financieren onderzocht?

 

De belangrijkste conclusie is dat op basis van de criteria van het NPG, een aanvraag voor het MFA Bedum geen kans maakt.

11. Op basis van welke criteria komt het college tot de conclusie dat er geen NPG gelden beschikbaar zullen komen? Ligt hier een onderzoek aan ten grondslag? Welke onderzoeksvragen zijn gesteld?

12. Als er een onderzoek aan ten grondslag ligt, komt dat dan ook naar de raad?

13. Is het project MFA Bedum ook daadwerkelijk ingediend bij NPG?

 

Tijdens de raadsvergadering op 9 december stelt de raad het Bidbook en Lokaal Programmaplan gemeente Het Hogeland vast. Daarin wordt in meerdere passages gesproken over multifunctionele accommodaties en multifunctionele ontmoetingsplekken (pag 32, 33, 47).

14. Kan het college de raad uitleggen waarom de Multifunctionele accommodatie in Bedum niet aan deze omschrijving voldoet?

15. Aan welke aanvullende criteria zou de MFA Bedum moeten voldoen om wel te passen binnen de voorwaarden genoemd in het Bidbook?

 

In augustus 2020 is het haalbaarheidsonderzoek toekomstbestendige multifunctionele (sport)voorziening Bedum met de raad gedeeld.

16. Het college geeft aan dat het mogelijk is om voor 1,5 miljoen de kleedaccommodatie te vervangen, terwijl het haalbaarheidsonderzoek ruim 2 miljoen aangeeft. Kan het college dit verschil verklaren?

17. Is er rekening gehouden met bijkomende kosten als besloten wordt om alleen de kleedkamers te vervangen? Kosten zoals tijdelijke huisvesting en stijgende bouwkosten? En ook de onveranderde verkeersituatie en het tekort aan parkeergelegenheid?

18. Is er voldoende gekeken naar de mogelijkheden aangaande de positionering van het bouwheerschap? Dit om optimaal gebruik te kunnen maken van subsidie regelingen?

19. Wat is de status van dit haalbaarheidsonderzoek? Is het formeel vastgesteld?

 

Het initiatief is omarmd door gemeente het Hogeland en opgenomen in het collegeprogramma 2019 – 2022 ‘Doar gruit en bluit’. Op 25 juni 2019 is een projectopdracht vastgesteld door het college.

20. Wat is de inhoud van deze projectopdracht? Kan de raad hier kennis van nemen?

 

Het initiatief van de MFA is ook omarmd door de raad, de inzet was om dit burgerinitiatief te laten slagen. Het is 1 van de grote projecten die is overgegaan vanuit de voormalige gemeente Bedum. Het is niet alleen een project wat gaat over stenen maar ook in het kader van leefbaarheid en het samenbrengen van mensen is dit een prachtig plan wat door de initiatiefnemers tot in de puntjes is uitgewerkt.

21. Heeft het college voldoende inzet gepleegd om dit plan succesvol te laten slagen? Is er voldoende meegedacht op alle fronten?

22. Waarom heeft het college er niet voor gekozen met de partners in gesprek te gaan en te blijven om te kijken naar alternatieven?

23. Wat zijn nu de vervolgstappen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.