foto: detirrel.nl 

In de raadsvergadering op 23 sept is gesproken over het extra benodigde krediet voor De Tirrel in Winsum. Een zeer gevoelig onderwerp omdat het gaat om een forse overschrijding van het budget.

Lees hier de agenda en bijbehorende stukken onder agendapunt C 8 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Kor Berghuis namens de fractie 

Voorzitter,

Vanavond ligt er een raadsvoorstel ter bespreking die niemand van ons gewild heeft, maar het ligt er wel.

Laten we maar de deur in huis vallen: ‘Hoe is het mogelijk dat er zulke grote afwijkingen zijn ten opzichte van het in de gemeente Winsum vastgestelde krediet? Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over posten die niet meegenomen zijn in het bewuste krediet. Ik noem bijv. brandveiligheid en noodstroom maar ook een hogere grondprijs, sloopkosten en proceskosten. Zelfs bij de beantwoording van de door ons ingediende schriftelijk vragen over de zorgen die wij hadden over de financiering van “De Tirrel” afgelopen juni wordt er met geen woord over gerept. Sterker nog we kregen de indruk dat we aan het zeuren waren en alles komt wel goed.

Voorzitter we voelen ons met dit voorstel voor het blok gezet. Het voelt alsof de raad nu de boeman mag zijn, zonder dat de raad is meegenomen in het traject en enige invloed heeft kunnen uitoefenen. Welk besluit hier ook over gaat vallen, hier zijn alleen maar verliezers.

Zelfs bij deze forse overschrijding nog geen excuus dat het zo is gelopen en dat het anders had gemoeten. Nee er verschijnt een persbericht in een halleluja stemming dat de aanbesteding goed is afgerond en er weer een belangrijke stap is gezet. Dat er een kleine 10 miljoen tekort is maar bijzaak. Voor ons is dit echter geen bijzaak.

De woorden dat De Tirrel een uniek concept is worden steeds aangehaald om van de financiële consequenties een bijzaak te maken en dat vinden we een kwalijke zaak. We vragen ons werkelijk af of het besef er wel is wat de consequenties zijn.

Een uniek concept als De Tirrel vraagt blijkbaar ook om een uniek financieel offer van de gemeenschap. We hebben net een stevige discussie gevoerd over de bouwstenennotitie met forse bezuinigingen en verhoging van de OZB. Hoe kan het college dit verhaal uit leggen ten opzichte van de bouwstenennotitie? We zijn heel benieuwd.

Is het allemaal kommer en kwel, nee gelukkig waren er ook nog aantal zaken vergeten zodat de kapitaallasten niet met een ton of 5 zullen stijgen maar met slechts een ton, zo kunnen we lezen in het voorstel. Maar hier zit wel een addertje onder het gras. De bouw van maatschappelijke ruimtes zou voor een groot gedeelte gebeuren door De Hoven. De verrassing is dan ook groot dat de bouw van de maatschappelijke ruimtes nu volledig voor rekening en risico van de gemeente zijn, terwijl bij de besluitvorming over het krediet in december 2017 de raad van Winsum iets anders heeft besloten. Hebben wij ergens iets gemist in de besluitvorming en dat het voorstel ergens is aangepast met alle gevolgen van dien. Waarom heeft De Hoven zich teruggetrokken in de financiering van een deel van de maatschappelijke ruimtes?

Hier uit blijkt dat het proces niet in control is en dat vinden wij een zorgelijke constatering, deelt het college onze mening? Zo ja welke maatregelen is het college voornemens om wel in control te komen op deze en andere grote projecten?

Voorzitter, wij vragen ons af komen er nog meer verrassingen uit de hoge hoed? Is er wel voldoende regie als gemeente op dit project? Is de gemeente in staat om een dergelijk project te trekken? Het unieke van De Tirrel is in een heel ander opzicht uniek geworden. En dat moeten we met z’n allen zeker niet willen.

Welke garanties kan het college geven dat het hier bij blijft en dat het geen bodemloze put gaat worden?

Als we het voorstel goed lezen dan wordt er een taakstelling opgelegd van 6 ton, welke direct weer wordt ingezet om als post onvoorzien te dienen. Hoe hard is die taakstelling en waaruit bestaat die? Waarom is de taakstelling niet direct ingezet als een bezuiniging. Een post onvoorzien is zo maar weg, lezen we in het voorstel. Zo is de post van 3 miljoen onvoorzien al verdampt voordat er maar één steen gelegd is, terwijl juist die post bedoeld was om zelfs forse prijsstijgingen etc. op te vangen.

Is het college met ons van mening dat die 6 ton in principe niet gebruikt mag worden en tegenvallers binnen het project opgelost moet worden. Hoe wil het college met de stelposten omgaan die in de aanbesteding zitten? Is er gekeken naar andere mogelijkheden van bezuinigen zoals bijvoorbeeld op de inrichting van de omgeving? Hergebruik van toestellen van sporttoestellen uit andere gymzalen?

In het raadsvoorstel lezen we aantal zaken die positief doorwerken op de kapitaallasten. We willen er 1 benoemen n.l. de huuropbrengsten. Volgens het voorstel worden meerkosten van de maatschappelijke ruimtes 1 op 1 gedekt door hogere huuropbrengsten. Moeten we dit zo lezen dat de huurders genegen zijn om extra huur te betalen omdat de bouwkosten hoger zijn en hebben ze daar ook een handtekening onder gezet? Overigens zijn de bouwkosten van de maatschappelijke ruimtes zoals in het verstrekte overzicht meer als verdubbeld. Hoe kan dit fors hoger zijn ten opzichte van de overige ruimtes?

U schrijft in het voorstel dat het bedrag van de aanbesteding meer is als de stijging van de gemiddelde bouwkosten, waar zit dat in? Is het de materiaal keuze, is het luxe. Zo ja, is daar ook nog een versobering in mogelijk? Voorzitter, het college komt met dit voorstel maar is ook overwogen om modules uit het gebouw weg te laten zoals de sporthal, maatschappelijke ruimtes etc. en eventueel in een later stadium modulair aan te bouwen. Zo nee, waarom niet?

Tot slot voorzitter hebben we nog een aantal vragen die bij ons nog leven:

Is de post onderhoud ook geregeld? Zit dit in de kapitaallasten of moet dit gefinancierd worden uit de reguliere post onderhoud? Een hogere kapitaallast van de sporthal, wat zijn daarvan de consequenties voor de sportverenigingen? En hoe moeten we dat zien in het licht van de voorgestelde bezuiniging van een ton op sport.

De bouw van 2 scholen in dit complex heeft dat financiële  gevolgen voor het Integraal Huisvestingsplan en moeten andere scholen in de gemeente zich zorgen gaan maken. We hebben een brief gekregen van een schoolbestuur die zich hier zorgen overmaakt. Zijn dit terechte zorgen of kunt u de inspreker en de diverse schoolbesturen geruststellen dat dit besluit geen gevolgen voor hen heeft?

U vraagt om een extra krediet met uiteindelijk een extra last van een ton en dat 40 jaar lang. Hoe denkt u die ton op te kunnen vangen gezien de discussie die we net hebben gehad over de bouwstenennotitie? Geldt hier ook nieuw voor oud of is hier alvast de extra OZB verhoging voor bedoeld?

Voorzitter, we praten als raad van gemeente Het Hogeland voor de tweede keer over De Tirrel. Een aantal maanden geleden over een extra garantstelling voor de Hoven, nu over een extra krediet. Wij zijn de kluts wel een beetje kwijt, hoe uniek het concept van De Tirrel dan ook mag zijn, de realiteit is dat het financieel niet op orde is en dat is wel de basis. Is dit wel een goede basis om er mee door te gaan, of moeten we met ons allen ons nog eens heel goed achter de oren krabben?

Voorzitter, u merkt dat we nog veel vragen en twijfels hebben bij dit voorstel.

We wachten de beantwoording van het college af of we wel of niet over de streep getrokken worden en welke glasharde toezeggingen het college kan geven om dit unieke project niet in een ander opzicht uniek te maken.

 

De besluitvorming is uitgesteld naar dinsdag 13 oktober 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.