foto: detirrel.nl 

Op 7 oktober lag het voorstel tot het nemen van een besluit over de financiering van de Tirrel voor in de raad. Dit agendapunt is toen van de agenda gehaald omdat het college vond dat er op dat moment nog teveel onzekerheden waren die een goed gewogen besluit in de weg stonden. Naar aanleiding hiervan is een extern bureau gevraagd om een quick scan te doen met als doel de risico’s in het project opnieuw te laten inschatten. Op basis van deze quick scan en overleg met De Hoven ligt nu een nieuw voorstel voor om een extra krediet beschikbaar te stellen tot € 8.158.688 .

De afgelopen weken heeft de fractie van het CDA zich voortdurend gebogen over het project De Tirrel in Winsum. Dat het een beladen onderwerp is geworden zal niemand zijn ontgaan. Wij willen u graag meenemen hoe we hier als fractie over hebben gesproken en wat de overwegingen zijn geweest om uiteindelijk onder voorwaarden in te stemmen.

Begin augustus kwamen de signalen dat de aanbesteding van De Tirrel niet goed was uitgepakt. De aanbesteding was fors hoger dan waarmee gerekend was. De oorzaak hiervan is de overspannen bouwmarkt, maar ook een aantal zaken die niet waren meegenomen in het oorspronkelijke budget wat in december 2017 door de raad van Winsum is vastgesteld. Dit waren o.a. een noodstroomvoorziening en brandveiligheidsmaatregelen.

Daarnaast hebben er een aantal verschuivingen plaatsgevonden waar zowel de raad van Winsum als de raad van Het Hogeland niet in is meegenomen. Hierbij moet u denken aan een extra bedrag voor grondaankoop en het feit dat de gemeente maatschappelijke ruimtes voor haar rekening is gaan nemen op verzoek van De Hoven. Dit voor een bedrag van 2,6 miljoen wat een extra investering voor de gemeente was. Ook dit heeft het voormalige college van de gemeente Winsum niet gemeld aan de raad van Winsum. Gelukkig waren er ook aan de inkomstenkant een aantal zaken die niet waren meegenomen, wat het leed nog enigszins compenseerde. Al deze zaken kwamen bij elkaar bij de aanbesteding en leidde tot een forse overschrijding van het vastgestelde krediet.

In de aanloop naar de raadsvergadering van 23 september heeft de fractie een aantal keren over De Tirrel gesproken en de nodige technische vragen aan het college gesteld. De technische vragen waren bedoeld om meer inzicht te krijgen in de verschillende bedragen en de achtergronden. Binnen de fractie waren de nodige twijfels en dat heeft ons ook doen besluiten om de 23e september kritische vragen te stellen en af te wachten wat de reactie van het college zou zijn op het proces en of er voldoende zicht en vertrouwen was op het vervolg. Enkele dagen na de raadsvergadering heeft wethouder Blok de keus gemaakt om zijn functie neer te leggen, omdat hij het gevoel had dat hij niet meer het vertrouwen had. Een pijnlijke keuze, zowel voor wethouder Blok als ook voor het college.

Op woensdag 7 oktober lag het in de bedoeling om tot besluitvorming van De Tirrel over te gaan. Maar het college en met name ook onze wethouder Kristel Rutgers wilde zekerheid hebben of alles wat aan de raad gepresenteerd was de juiste informatie bevatte en of de getallen op een goede manier in het voorstel waren verwerkt. Om die reden heeft het college de raad gevraagd de besluitvorming enkele dagen op te schorten. De fractie van het CDA heeft dit ondersteund om het voor een ieder helder te krijgen hoe het in elkaar zit en het ook voor de besluitvorming gemakkelijker te maken. Het college heeft hiervoor een onderzoeksbureau ingevlogen die in 4 dagen tijd de nodige documenten, afspraken en contracten hebben doorgespit om hun bevindingen in een rapport te doen belanden. De resultaten van het onderzoek hebben wij maandagmiddag 12 oktober mogen ontvangen met een aangepast raadsvoorstel van het college. 

Aangezien er informatie in staat die voor het verdere proces nadelig kan zijn voor de gemeente als onderhandelingspositie is besloten om het rapport niet openbaar te maken. Hierbij moet u denken aan bedragen die benoemd staan waar nog offertes voor gevraagd moeten worden, maar ook partijen waar de gemeente mee in gesprek is voor huur van maatschappelijke ruimtes. Hoewel het begrijpelijk is, hebben we hier best wel moeite mee. Gelukkig heeft het college ingezien dat het ook voor de raad lastig is om over een vertrouwelijk rapport te spreken en heeft men ervoor gekozen om alle relevante opmerkingen in aanbevelingen 1 op 1 over te nemen in het raadsvoorstel en heeft het college benoemt hoe ze met de opmerkingen en aanbevelingen om wil gaan.

Op maandagavond 12 oktober moesten we als fractie een besluit nemen over de koers die we zouden gaan varen tijdens de raadsvergadering van 13 oktober waar een definitief besluit moest worden genomen, omdat de voorlopige gunning van de aanbesteding tot en met 13 oktober geldig was. Een bewogen fractievergadering waar we open met elkaar hebben kunnen spreken over het nieuwe voorstel dat we in de loop van de dag hebben gekregen.

Vanaf het begin hebben we er als fractie een dubbel gevoel bij gehad. Zowel voor als tegen het voorstel stemmen zou consequenties hebben. Als fractie hebben we in een goede sfeer met respect voor een ieders mening hier open en eerlijk met elkaar over gesproken.

Hiervoor ben ik alle betrokkenen zeer erkentelijk en dat geeft ook aan hoe we als fractie en steunfractie met elkaar omgaan, juist ook in heel gevoelige kwesties.

Het lastige is dat we niet meer aan knoppen konden draaien, alleen de aan en/of uit knop was nog in beeld.  De belangrijkste vraag die we ons gesteld hebben is: hebben we voldoende vertrouwen in het voorstel  en geeft het voldoende houvast om hier mee verder te gaan. De resultaten van het onderzoek hebben geen nieuwe (nadelige) zaken naar voren gebracht die niet waren meegenomen. Wel heeft men een aantal aanbevelingen gedaan om de projectmanagement krachtiger te maken en om de post onvoorzien wat op te hogen. Deze beide aanbevelingen kunnen we onderstrepen en heeft het college ook overgenomen. Wat voor ons ook een belangrijke afweging is geweest, zijn de risico’s in beeld en hoe denkt het college hiermee om te gaan. De resultaten van het onderzoek straalden een stuk vertrouwen uit, maar nog veel belangrijker is dat het college de resultaten serieus heeft genomen en heeft overgenomen. Een ander aspect is dat De Hoven alsnog bereid is om de financiering van haar eigen deel van de maatschappelijke ruimtes voor haar rekening te nemen, zoals het destijds in het oorspronkelijke plan ook de bedoeling was.

Nadrukkelijk hebben we ook gekeken wat de consequenties zouden zijn als we tegen het voorstel zouden stemmen. Eén van de zaken die daarbij naar voren kwam is dat de gemeente rond de 4 miljoen aan voorbereidingskosten in 1 keer moet afboeken. De Hoven heeft aangegeven dat zij dan zelf zouden gaan bouwen en het concept van De Tirrel zouden laten varen. Het punt daarbij is dat de gemeente geen grondpositie heeft rond de Twaalf Hoven om vervolgens de scholen en sportzaal te kunnen bouwen. De grond is eigendom van De Hoven en de gemeente zal bij de realisatie van de Tirrel een groot gedeelte kopen.  Daarnaast is het de vraag of het uiteindelijk goedkoper zou worden. Gezien de overspannen bouwmarkt is dat maar zeer de vraag.

Het college, heeft bij monde van onze eigen wethouder Kristel Rutgers, oprecht excuus aangeboden voor de hele gang van zaken. Echter met alleen een excuus ben je er natuurlijk niet. Ze heeft aangeven alles op alles te zetten om De Tirrel tot een goed einde te brengen en daarover de raad periodiek te informeren en de post onvoorzien zeker niet als een vrijbrief te zien, maar alleen in uiterste nood daar gebruik van te maken.

Als fractie hebben unaniem besloten om met voorstel in te stemmen en daarmede de steun uit te spreken aan onze wethouder Kristel Rutgers en uiteraard aan het college om verder te gaan met De Tirrel. Wel hebben we nog een motie ingediend om een nader onderzoek te doen naar hoe het proces is verlopen, waar dingen niet goed gegaan zijn. Niet om schuldigen aan te wijzen maar om lering te trekken voor de toekomst. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen.   Lees de motie hier >>>

Als fractie hebben we de afgelopen weken diverse geluiden van bezorgde leden gekregen. Zowel van voorstanders als van mensen die hebben aangegeven er moeite mee te hebben. Als fractie snappen we dat ook en alle genoemde gevoelens hebben we met elkaar gedeeld en hebben we betrokken bij de uiteindelijke afweging die we gemaakt hebben.

Kor Berghuis

Lees hier de bijdrage van het CDA uitgesproken tijdens de raadsvergadering >>>

Lees alle stukken behorende bij dit agendapunt hier >>>

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.