De startnotitie voor de nieuwe Sportvisie is besproken tijdens de raadsvergadering op woensdag 27 mei.

Lees hier de stukken onder agendapunt 7 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Harma Dost

Een notitie die als doel heeft het inhoudelijk kader te stellen voor de harmonisatie van het sport- en beweegbeleid en daarbij een procedure vast te stellen. Er zal een sport- en beweegvisie uit rollen welke dient als leidraad voor het beleid van de komende jaren.

Er wordt voorgesteld om een interactief proces in gang te zetten. Hiervoor worden diverse bijeenkomsten georganiseerd met lokaal betrokkenen waaronder zorgprofessionals, onderwijs, de welzijnsstichtingen, buurtsportcoaches, sportverenigingen en andere georganiseerde sport- en beweegaanbieders.

Het CDA heeft gezien dat Huis voor de Sport Groningen ook gemeenten ondersteund met de opzet van o.a. sportvisies; gaat Het Hogeland ook gebruik maken van hun kennis en ervaring?

Er moet overeenstemming van gebruik en bekostiging van gemeentelijke sportaccommodaties komen. Nu gelden nog steeds de oude afspraken uit de voormalige gemeenten. Moeten de sporttarieven niet i.h.k van de Wet Arhi voor 2021 zijn geharmoniseerd?  En hoe gaat het tijdspad er concreet uitzien?

Er zijn inmiddels al allerlei initiatieven in ontwikkeling, kijk bijvoorbeeld naar de MFA in Bedum. Al deze projecten kunnen niet wachten op een visie die volgend jaar klaar zal zijn. Hoe gaat het college om met dergelijke initiatieven die al op de rol staan?

De gemeenteraad zal regelmatig op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het proces en worden betrokken, zo staat in de startnotitie beschreven. Op de planning staat een informerende gemeenteraadsvergadering met inbreng vanuit de raad. Wij zijn erg benieuwd naar het tijdstip van dit moment. Wij willen als raad weten wat andere stakeholders belangrijk vinden, en daarna onze eigen kaders inbrengen voordat er uiteindelijk een visie op tafel komt te liggen. Het moment van opiniërende behandeling is naar onze mening te laat. Het CDA wil dus graag voortijdig inbreng kunnen geven.

Alvast een voorzet op een aantal aandachtspunten;

  • Welke financiële kaders willen we stellen? Dat heeft invloed op de keuzes die in het interactieve proces verder gemaakt moeten worden.

  • De leefbaarheid in de gemeente moet niet uit het oog worden verloren. Voor kleine dorpen kan het behoud van een sportvereniging en ook sportaccommodaties van groot belang zijn. De aanwezigheid van sportverenigingen bevorderen weer de saamhorigheid en de leefbaarheid.

  • De verschillen tussen oud en nieuw beleid mogen niet te groot zijn. Gaan we werken met een overgangsregeling?·       

  • Hoe zorgen we voor sterke verenigingen, hoe kan de gemeente daarin ondersteunen. Willen we stimuleren dat verenigingen meer gaan samenwerken?

  • Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 74% van de gemeentelijke uitgaven aan sport gerelateerd is aan sportaccommodaties. Hoe is de situatie in onze gemeente? Willen we accommodaties overdragen aan verenigingen of andere (commerciële) partijen? Willen we inwoners betrekken bij het onderhoud en beheer? M.a.w burgerparticipatie stimuleren?

  • Sportverenigingen hebben een grote sociale functie, dat merken we nu in deze crisistijd des te meer. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met de begeleiding van kinderen die extra en speciale aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld met gedragsproblemen. Kan een sportclub daarvoor hulp krijgen?

  • Hoe ver staat het met het sportakkoord?

Tot slot nog een laatste suggestie;

Is de tijd rijp voor FC Het Hogeland?

Hoe mooi zou het zijn een team samen te stellen vanuit alle clubs in onze gemeente en jaarlijks een voetbalwedstrijd tegen FC Groningen te spelen. In Eemsmond was dit evenement, dat in 2018 zijn 10 jarig jubileum vierde en toen is gestopt vanwege de herindeling, een jaarlijks terugkerend evenement. Wat het CDA betreft pakken we dit in onze nieuwe gemeente Het Hogeland weer op, een echt samenbindend evenement voor jong en oud!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.