De gemeenteraad van Het Hogeland wordt gevraagd het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen. 

Lees hieronder de bijdrage van Kor Berghuis namens de fractie.

De bijbehorende stukken kunt u hier vinden onder agendapunt 15 >>>

Voorzitter,

Allereerst willen wij de organisatie en het college een compliment maken voor het feit dat door de accountant een goedkeurende verklaring is afgegeven op zowel rechtmatigheid als getrouwheid. En zeker in het licht van een organisatie in ontwikkeling, alle harmonisaties en dan ook nog een jaar met Corona met de nodige beperkingen mag dit best vermeld worden.

Veel cijfers maar wat wellicht nog belangrijker is wat hebben we als gemeente bereikt het afgelopen jaar en zijn de doelen ook bereikt en hebben die ook het gewenste maatschappelijke resultaat opgeleverd. Dat is best lastig om te beoordelen. Onder het kopje wat hebben we bereikt staat vaak vermeld wat er het afgelopen jaar gedaan is en in mindere mate wat het effect is geweest. We zijn er ons ook van bewust dat ook lang niet altijd er direct een effect zichtbaar is en zeker niet meetbaar is, maar het is wellicht goed om hier nog eens goed over na te denken.

De accountant maakt in het kader van rechtmatigheid een opmerking over het feit dat niet alle aanbestedingen die daarvoor in aanmerking komen europees zijn aanbesteed. Hier willen we wel de kanttekening bij maken dat we als wens “Wees loyaal, koop lokaal” hoog in het vaandel hebben staan en de hele aanbestedingssystematiek voor de gemeente maakt dat best lastig. Wees creatief en wat enigszins lokaal ingekocht kan worden, doe het.

Een ander puntje die we hier willen benoemen is dat het college er toch in geslaagd is om een deel van de opbrengst van de aandelen Twence ten gunste van de afvalstoffenheffing te kunnen inzettten zoals wij het in eerdere besprekingen hadden voorgesteld. Het is dan wel via een grote omweg gegaan, maar toch. Spijtig dat de afvalstoffenheffing het afgelopen jaar verre van kostendekkend is geweest. Hopelijk is het dit lopende jaar wel kostendekkend. Is hier al een beetje zicht op hoe de eerste maanden zijn verlopen?

De opbrengst van de aandelen Twence heeft ons het afgelopen jaar er wel door heen gesleept zodat ons weerstandsniveau net aanvaarbaar is gebleven, waar wel de kanttekening gemaakt kan worden dat de herijking gemeentefonds de riscicoparagraaf fors heeft opgekrikt en voor bijna een derde deel beinvloed. Het laat zien dat lobby voor een rechtvaardiger herijking noodzakelijk is en blijft. Laten we er samen voor blijven inzetten dat we deze post het komend jaar uit de risiscoparagraaf kunnen schrappen.

Het sociaal domein wat bijna de helft van de jaarrekening behelst is en blijft een zorgenkind. Zowel op jeugdzorg maar ook het vlak van de WMO hebben we te maken met open eind regelingen en die laten zien dat we meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Als CDA willen we er voor een ieder zijn die hulp nodig heeft en dat maakt het best lastig. Bij de voorjaarsnota zullen we hier op terugkomen.

Als laatste punt willen de grote post overhevelingen belichten. Wij denken dat het goed is om als organisatie en als bestuur hier kritisch naar te blijven kijken en of de ambities waar we middelen voor vrijmaken ook in het betrffende jaar uitgevoerd kunnen worden. Het legt een onbenutte claim op een begroting en dat is jammer terwijl we op o.a. groen en infra best nog middelen te kort komen.

Voorzitter, als gemeente mogen we mogen we best trots zijn op het behaalde resultaat maar we boeren tussen regels door wel achteruit en dat is een zorgelijke ontwikkeling.

Tot zover, voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.