Tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 juli zijn de Jaarstukken van de gemeente Het Hogeland besproken. Lees hieronder de bijdrage van CDA Het Hogeland.

Tevens heeft onze fractie een amendement ingediend samen met de fracties van Hogeland Lokaal Centraal, Christen Unie en Lokaal Sociaal. Dit amendement is verworpen.

Lees het amendement hier >>>

Kijk de vergadering hier terug >>>

Lees de Jaarstukken onder agendapunt C.08 >>>

Voorzitter, vanavond stellen we de jaarrekening 2022 en de bestemming van het resultaat vast. Een jaarrekening met een positief resultaat en een goedkeurende accountants verklaring op alle onderdelen. Dat is zeker een compliment waard aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.  Wij willen de organisatie ook bedanken voor de beantwoording wat op een aantal onderdelen zeker verhelderend is geweest.

Vele zaken zijn uitgevoerd of in gang gezet, en dat is met de nodige Coronabeperkingen niet altijd even gemakkelijk geweest. Wij zullen ons bij de bespreking van de jaarrekening beperken tot het cijfermatige deel. De meer beleidsmatige zaken nemen we mee in de bespreking van de bestuursrapportage en bij de behandeling van de kadernota en begroting.

De cijfers kloppen maar of het ook de juiste weerslag van de begroting is een heel andere vraag. Meevallers en tegenvallers  gaandeweg een jaar is normaal maar we vinden 12 miljoen wel veel van het goede is. De vraag die we ons moeten stellen is de begroting ook teveel opgeplust? Een van de posten die we ieder jaar weer terug zien komen is de vrijval van kapitaallasten. Dit is een plus op de begroting en je speelt ze vrij met het rekeningresultaat of voorjaarsnota en gaat ze vervolgens inzetten voor heel andere doelen. Middelen die niet nodig zijn maar die wel opgebracht moesten worden door inwoners en bedrijven. De bestemming van het  resultaat van ruim 12 miljoen is grof weg te verdelen in 3 delen. Over 5 miljoen over te hevelen middelen naar dit jaar hebben we onlangs al een besluit genomen.

Maar dan blijft er nog 7 miljoen over en daar heeft het college een voorstel voor gepresenteerd voor de bestemming. Onze fractie kan zich echter niet vinden in dit voorstel.  Waar wij moeite mee hebben is het vormen van een bestemmingsreserve frictie personeelkosten en de vorming van de reserve opgaven 2022-2026.

De overgebleven middelen op het personeelsbudget zijn middelen die niet uitgegeven zijn in 2021. In de begroting van 2022 is er een structureel personeelsbudget beschikbaar gesteld, die naar we mogen aannemen gebaseerd is op de realiteit.

Tijdens het raadsoverleg kregen we te horen hoeveel vacatures er op dit moment zijn, dan moet er volgens ons in principe door de ontstane vacatureruimte voldoende middelen zijn om de knelpunten te kunnen oplossen. Zo niet dan horen we dat graag, met een onderbouwing.

De vorming van een bestemmingsreserve Opgaven 2022-2026 vinden wij een merkwaardige. Een reserve opvoeren en met middelen vullen die inwoners en bedrijven deels via de OZB hebben opgebracht. Blijkbaar zitten we aan de hoge kant met onze OZB opbrengst en waren alle verhogingen niet nodig geweest.

Het is wat al te gemakkelijk om zo 5 miljoen vrij te maken in te stoppen in een bestemmingsreserve zonder een concrete bestemming en dat is juist de belangrijkste criteria die we als raad in 2019 hebben vastgesteld met  de nota reserves en voorzieningen.  Deze 5 miljoen hoort gewoon toegevoegd te worden aan de Algemene Reserve om een eerlijk en juist beeld te houden. Vanuit de Algemene Reserve kunnen er net zo goed gelden worden vrijgemaakt voor eventuele opgaven, alleen zal er een veel steviger onderbouwing noodzakelijk zijn en kan de raad een veel betere afweging maken omdat het dan een totaaloverzicht heeft wat de financiële gevolgen zijn.

Kortom een jaarrekening waar we mee uit de voeten kunnen, maar wel met een aantal opmerkingen waar we als raad nog eens goed over moeten nadenken hoe we bijv. omgaan met vrijval van kapitaallasten.

De jaarrekening heeft onze instemming maar de verdeling van het resultaat niet en daarvoor dienen we samen met CU, LS en HLC een amendement in.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.