Bijdrage van Kor Berghuis tijdens de raadsvergadering op 29 april.

Voorzitter,

Voor ons ligt ter besluitvorming het lokale Plan van Aanpak Versterking in onze gemeente. Een plan om woorden om te zetten in daden. Een plan dat is opgesteld door bestuurlijke vertegenwoordigers, de NCG, woningbouwcoƶperaties en de gemeente. Als CDA fractie vinden we het van belang dat bij de versterkingsopgave veiligheid als belangrijkste pijler wordt beschouwd, maar ook dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Ook het kijken naar koppelkansen heeft onze instemming. Gebiedsgericht waar mogelijk om de vitaliteit van het versterkingsgebied mee te nemen in het versterkingsopgave.

Wat van belang is dat het lokale plan van aanpak realistisch is en ook daadwerkelijk opgepakt kan worden door de uitvoeringsorganisatie; de NCG. Betrokken inwoners hebben al lang in onzekerheid gezeten en het kan en mag niet zo zijn als dit plan wordt vastgesteld dat we over een jaar moeten constateren dat de aantallen niet gehaald zijn. Welke garanties geeft de uitvoeringsorganisatie dat dit realistische getallen zijn en dat deze ook gehaald worden. Tot nu toe zijn de woorden groter dan de daden.

In Kantens, Uithuizen en Zandeweer zal gebiedsgericht de uitvoering van de versterking nu versneld opgepakt worden. Als fractie van het CDA willen we dit graag ondersteunen. Het is nu tijd van daden in plaats van woorden. Maar er zijn nog veel plaatsen waar inwoners allang zitten te wachten. Wanneer is er voor hen duidelijkheid. Zij mogen niet aan het lijntje worden gehouden en waar mogelijk zal daar ook gebiedsgericht met koppelkansen moeten worden benut.

U geeft aan om bij de raad mocht dat nodig zijn bij de uitwerking van de versterkingsopgave op straat of buurtniveau de nodige kaders op te halen met betrekking tot de koppelkansen. Uiteraard onderstrepen wij dit, maar wat nog vele malen belangrijker is om inwoners hierbij te betrekken. Het is tenslotte hun leefgebied.

Voorzitter, wij zouden nu alle genoemde aantallen kunnen belichten, maar dat heeft ons inziens geen toegevoegde waarde. Waar het om gaat is dat de gemaakte afspraken nu ook daadwerkelijk waar gemaakt worden om zo het vertrouwen terug te winnen en wij onze inwoners een veilig Het Hogeland kunnen bieden. Wat ons opvalt is dat in de betrokken gebieden alle zorgpanden worden benoemd als te versterken panden. Hoe moeten we dit zien ten opzichte van andere panden in de betrokken gebieden; heeft dit te maken met het karakter van het pand en met de aantal bewoners van een pand?

Door de stuurgroep worden de lokale plannen steeds gemonitord en bewaakt. Uiteindelijk is de raad de opdrachtgever en voert de stuurgroep het opdrachtgeverschap uit. Als raad moeten we het vertrouwen hebben dat de stuurgroep haar taak goed uitvoert. Wat van belang is dat de stuurgroep bijvoorbeeld 2 keer per jaar aan de raad rapporteert wat de stand van zaken is. Hoe kijkt het college daar tegen aan?

Als aandachtspunt willen we tot slot meegeven dat goed communiceren met betrokken inwoners van essentieel belang is en dat er voor de betrokken inwoners een vast aanspreekpunt is waar men terecht kan voor vragen en opmerkingen.

Voorzitter samenvattend afsluitend.

Ga zo snel mogelijk aan de slag, hou de uitvoeringsorganisatie aan de opdracht, communiceer met betrokkenen, neem de raad mee in het traject.

Nait soezen moar doun.  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.