Lokaal positief gezondheidsbeleid (LPG) gemeente Het Hogeland voor de jaren 2020-2023

Lees hieronder de bijdrage van Jan van de Wal

Voor ons beleidsplan LPG als uitwerking van de startnotitie die op 10 juli 2019 is vastgesteld door de raad. Vele inwoners en organisaties hebben hun menig mogen geven, het resultaat van dit proces ligt voor ons.

De hoofddoelen zijn bekend:

  • Stimulering gezonde levensstijl en alles wat daarbij hoort
  • Het verkleinen van de gezondheidsrisico’s
  • Toenamen van het aantal gezonde levensjaren en verkleining van de verschillen in gezondheid tussen verschillende delen van onze gemeente
  • Gezonde en veilige leefomgeving.

Mensen weten over het algemeen wel wat goed voor ze is. Dat de één gezonder leeft dan de ander weten we allemaal. Heeft natuurlijk ook met vrijheid van keuze en handelen te maken. Aan de gemeente de  schone taak in ieder geval te blijven wijzen op de risico’s en desnoods maatregelen te nemen en daarnaast landelijke wet en regelgeving op gezondheidsrisico terrein goed te handhaven. Kijken we naar de 4 hoofddoelen, met in ons achterhoofd de gemeente Het Hogeland, dan moet er worden (blijven) gestreefd naar laagdrempelige sportvoorzieningen, bereikbaar voor degene die er gebruik van wil maken. Stimulering van een gezonde levensstijl, voorlichting en voorzieningen op de scholen. Op het Lauwers College, school waar ik werkzaam ben, wordt sinds 2018 ‘brainfood’ verkocht en gratis fruit in de pauze. Het is een groot succes. Het is jammer voor de omzet van de lokale supermarkt, maar leerlingen presteren beter met minder kleurstoffen en calorieën. Voorlichting is goed, voorleven nog beter.

Een specifiek gezondheidsprobleem voor Het Hogeland is de aardbeving problematiek en alles wat daarbij hoort. De met name psychische klachten die hieraan verbonden kunnen zijn worden onderkent en vragen om aandacht en behandeling.

Het CDA is gelukkig met de zogenaamde GIDS gelden en hoopt dat vele voorstellen vanuit de inwoners, al dan niet verbonden aan een organisatie/vereniging, worden ingediend en dat er straks na 2021/22, mochten de GIDS gelden vanuit Den Haag worden stopgezet, financiële ruimte zal zijn deze initiatieven gericht op een gezonde levensstijl, voort te zetten. Het is en blijft gezond leven in Het Hogeland.

De Corona crisis: ondanks het feit dat we als gemeente de corona  crisis en alles wat daaraan  verbonden is tamelijk vanuit de luwte beleven, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, is wel duidelijk, het staat ook in het uitvoeringsplan, dat eenzaamheid een niet te onderschatten probleemgebied is. Met name het percentage mensen die met gevoelens van eenzaamheid te maken hebben, zijn voor Uithuizen erg hoog. Maatregelen zijn geboden, laten we omzien naar elkaar. Ruime, goed functionerende sociale verbanden zijn belangrijk voor een gemeenschap. Kerk en dorpshuis moeten de deuren open kunnen blijven houden.

Tot slot, nog even aandacht voor het volgende: in het uitvoeringsplan op pagina 25 staan cijfers over de gemiddelde levensverwachting van de Hogelanders. Nu blijkt dat Bedumers en Winsumers gemiddeld 5 jaar langer leven vergeleken met de inwoners van de Marne en Eemsmond. Graag zou het CDA aan het college willen vragen in het kader van de harmonisatie dit verschil positief op te heffen….

Het CDA stemt in met het besluit.

Lees hier de stukken onder agendapunt 8 >>>

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.