Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend tijdens de raadsvergadering op woensdag 6 juli 2022.

Deze motie is helaas niet aangenomen.

 

Wij staan naast onze boer!

De gemeenteraad van Het Hogeland, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2022.

Constaterende dat:

• er door de minister van natuur en Stikstof op 10 juni 2022 verregaande maatregelen zijn aangekondigd om de uitstoot van Stikstof te verlagen om de natuur te verbeteren

• de gepresenteerde kaart op 10 juni veel onduidelijkheid en zorgen geeft

• in de gemeente Het Hogeland ook diverse gebieden zijn waar een reductie van 47% tot 95% noodzakelijk is

• de stikstof depositie slechts berekend is met het Aerius rekenmodel en niet gemeten

• het ministerie de wens heeft uitgesproken om samen met onze boeren op te trekken bij het vormgeven van wetgeving betreffende de stikstofreductie

• er nu zelfs wordt gesproken wordt over gedwongen stoppen of verplaatsing en onteigening van bedrijven

• er in onze gemeente een mesttekort is en er van elders mest moet worden aangevoerd

• boeren zich aan de geldende wet- en regelgeving hebben gehouden maar desondanks door de overheid als ongewenst en milieuvervuilende branche worden weggezet

• boeren de afgelopen decennia door innovatie en sanering al hebben laten zien dat de agrarische sector een voorbeeld is van hoe men in de wereld zou willen werken aan voedselzekerheid, dierenwelzijn en het milieu te verbeteren (er is reeds 60% uitstoot reductie gerealiseerd)

Overwegende dat:

• onze gemeente een van de grootste buitengebieden heeft van Nederland met moderne agrarische bedrijven en tevens mooie natuurgebieden • de boeren ons hoogwaardig voedsel geven met oog voor het milieu en dierenwelzijn

• voor een optimale kringlooplandbouw veehouderij en akkerbouw elkaar nodig hebben

• de boeren de mede-onderhouders zijn van ons prachtige groene buitengebied

• de boeren daarvoor respect en waardering verdienen

• het vertrouwen van de boeren in de overheid weer hersteld moet worden

Spreekt uit dat:

• de gemeenteraad van Het Hogeland veel waardering heeft voor onze boerenbedrijven

• de gepresenteerde kaart van 10 juni niet als leidraad kan en mag dienen

• de gemeenteraad de waarde van bescherming van de natuurgebieden inziet

• dat de gemeenteraad een voortzetting van de constructieve ondersteunende houding van het college als ook de organisatie verwacht richting de adviescommissie, die door de provincie is ingesteld welke inzet op maatwerk door meetwerk

• hij het onbespreekbaar vindt dat agrarische ondernemers, op basis van enkel de uitkomsten van modellen verplicht zou worden te stoppen of te verplaatsen

• inzet op innovatie een duurzamere stikstofreductie tot gevolg heeft met mogelijke positieve invloed op de natuurgebieden

• aan te dringen bij het ministerie van LNV om eerst in te zetten op innovatie en parallel daaraan een herziening van de Natuurwet waarbij aangesloten wordt bij Europese standaarden op het gebied van depositie en methode van meten

• niet alleen de focus te leggen op de agrarische sector maar ook de natuur-beherende organisaties, industrie, verkeer en vervoer en luchtvaart hierbij te betrekken

• de sociale cohesie op het platteland behouden blijft

Vraagt het college om:

deze motie, binnen 2 weken, actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, aan de minister van Natuur en Stikstof, de minister van LNV, de Tweede Kamer, alsmede de raden van de Groninger gemeenten.

 

En gaat over tot de orde van de dag

fractie CDA Het Hogeland

fractie Hogeland Lokaal Centraal

fractie ChristenUnie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.