Tijdens de raadsvergadering op 12-05-2021  is gesproken over de uitbreiding van de Eemshaven richting de Oostpolder.  De raad is in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen mee te geven richting de Provincie.  Lees hieronder de bijdrage van Harma Dost.                

De bijbehorende stukken kunt u vinden bij het raadsoverleg van 28 april onder agendapunt 4 >>>

U kunt de raadsvergadering hier terugluisteren >>>

Tijdens het raadoverleg zijn de nodige vragen al gesteld en relevante opmerkingen gemaakt. We hebben geconstateerd dat de ontwikkeling van de Oostpolder in de Eemshaven van regio overstijgend belang is. De Oostpolder is al heel wat jaren in beeld geweest voor allerlei ontwikkelingen. Ooit in beeld, zo’n 20 jaar geleden, als tuinbouwgebied met grootschalige glastuinbouwbedrijven en nu in gebruik voor windenergie.

De Provincie heeft samen met de gemeente de ontwikkeling van dit gebied opgepakt, en we staan nu aan het begin van al die ontwikkelingen. Afspraken over de samenwerking en de verdeling van de financiële risico’s die partijen kunnen dragen zullen worden geborgd door deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. De provincie heeft hierin een groot aandeel en zal op die manier ook veel voor het zeggen hebben. Ik zet het even heel stellig neer, maar we moeten als gemeente voor onze inwoners en ons gebied staan. Het gaat om de balans tussen enerzijds de leefbaarheid en de kwetsbare waddenkust en aan de andere kant de kansen voor werkgelegenheid en economische groei. Dat moet een gezonde balans zijn en recht doen aan ons gebied en daarom mogen we best wat randvoorwaarden creëren. Die hebben we als fracties gezamenlijk vervat in de wensen en bedenkingen richting de provincie zoals verwoord…….

Er zijn duidelijke effecten op de leefbaarheid en daarom moet er worden voorzien in een ruimhartige en rechtvaardige compensatie- en garantieregeling voor de inwoners van Oudeschip, Koningsoord,  Nooitgedacht, Heuvelderij en Polen. Maar ook voor de eigenaren van landbouwgronden die het voorbestaan van hun boerenbedrijf onzeker zien worden, daar moet ons inziens extra aandacht voor zijn.

We willen dan ook vragen om alle effecten voor de landbouw goed in kaart te brengen. Het gaat niet alleen om vruchtbare grond maar er zijn ook mensen aan het werk en familiebedrijven bewerken al vele jaren hun land. Dit is een bittere pil en boerenbedrijven worden in hun voortbestaan bedreigt. We vragen daar echt aandacht voor en ga hier zorgvuldig mee om. Vanmiddag werd er in de Staten over gesproken en de gedeputeerde was in eerste instantie niet bereid een landbouweffectrapportage op te stellen. Daarom is het juist goed dat wij dit in onze zienswijze opnemen.

De direct omwonenden kunnen participeren rond een aantal thema’s ; de zgn gesprekstafels. 1e. Over de inrichting van het bedrijventerrein.  2e. Over de inrichting van de groen/blauwe bufferzone.  3e. Over de inrichting compensatie- en garantieregeling. Klopt het dat er voor de grondeigenaren een 4e gesprekstafel komt? Hoe moeten wij dat zien? We kunnen ons voorstellen dat grondeigenaren zo hun eigen belangen hebben. Waarom aan 1 gesprekstafel? De participatie is gericht op de direct omwonenden, maar in de bredere regio er omheen zal ook behoefte zijn aan extra informatie en mogelijkheid tot meepraten. We gaan er vanuit dat hierin goed wordt voorzien.

Een belangrijk uitgangspunt voor de vestiging van bedrijven is de structurele werkgelegenheid voor onze regio. En daarmee hangt samen dat we graag mensen uit het omliggende gebied aan het werk willen helpen. Maak daarom inzichtelijk welk type banen er in beeld zouden kunnen komen en pak dit tijdig op met het MBO en HBO. Bovendien is het niet zo dat alleen de jongere werknemer hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Kijk ook goed naar de mogelijkheden voor omscholing.

Een ander uitgangspunt is dat we een groen, duurzaam havengebied willen realiseren. Dat past in de ambities van Groningen en Het Hogeland en moet recht doen aan het waddengebied.

Zoals gezegd brengt de ontwikkeling van de Oostpolder nogal wat teweeg bij de inwoners en de gebruikers van dit gebied. En het nieuws van gister draagt ook niet bij aan een positief beeld van het handelen van grote bedrijven en dat van de overheid. Daar kwam ook nog het nieuws bij dat de gemeente Eemsdelta voornemens is om een zonnepark bij Nooitgedacht in te richten. We willen daarom de oproep doen, en dat noem ik hier aan het college maar ook aan de provincie, om hier nog eens serieus naar te kijken. Op deze manier komt de leefbaarheid voor het gebied wel erg onder druk te staan.

We moeten goed alle belangen voor ogen houden. Ook zal de raad, en raadsfracties afzonderlijk, door inwoners worden benaderd met vragen. We willen dan ook aan het college de opdracht meegeven om de raad goed en tijdig mee te nemen in alle ontwikkelingen en breng ons in positie. Ik heb de gedeputeerde vanmiddag horen zeggen dat dat informeren zou kunnen via een tussenrapportage of via een benen op tafel sessie. Dat is wat ons betreft veel te mager.

Daarom is onze fractie, samen met de CDA collega’s uit PS, op bezoek geweest in Oudeschip. We hebben gesproken met de inwoners die zich hebben verenigd in dorpsbelangen, niet alleen voor Oudeschip maar ook voor de omliggende kernen. We hebben goed kunnen horen hoe zij in deze ontwikkelingen staan en het werd ook duidelijk dat ze zich niet goed gehoord voelen.

Er zijn grote zorgen om bijvoorbeeld de verkeersoverlast bij de ontwikkeling van de polder. Die overlast is er nu al. Het verkeer voor de aanleg van de windmolens gaan nu allemaal over de Dijkweg en daarover is totaal geen overleg geweest. Het overkomt ze. Denk daarom nu al na over de toegangswegen. En dan noemen wij de N33 en de N46. Welke druk ligt er op de infrastructuur?

De inwoners willen als volwaardige gesprekspartner worden gezien. We hebben het idee dat “het in gesprek gaan” en “participeren” anders wordt ervaren door de inwoners dan door de ambtenaren vanuit de overheid. In gesprek gaan betekent ook luisteren en wensen ophalen en niet alleen informeren. En we hebben gemerkt dat er voldoende ideeën zijn, bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid en invulling van het gebied. Het is eigenlijk niet eerlijk om als “leek” tegenover de experts van de overheid te staan, zo voelen de inwoners dat ook. Daarom moet onafhankelijke ondersteuning worden geborgd, iemand met veel expertise die de inwoners kan bijstaan in al hun vragen maar ook in het overleg met de overheid.

Het grootste deel van de inwoners in Oudeschip zal in het dorp willen blijven wonen, maar ze zijn wel bang voor verpaupering. En zoals gezegd komt de leefbaarheid onder druk te staan. Maak daarom samen met de inwoners een lange termijn visie waarin alles samenkomt. Geef de inwoners de ruimte om plannen te ontwikkelen voor hun eigen leefomgeving, zet de boel niet op slot.

Voorzitter,

ik wil nogmaals benadrukken dat we op zoek moeten naar een gezonde balans en alle belangen goed voor ogen moeten hebben. Daarbij willen we absoluut de ontwikkelingen niet tegenhouden maar tellen de belangen van de omwonenden wat ons betreft zwaar mee; dat zijn we aan de inwoners verplicht. Zij zijn een serieuze gesprekspartner.

We hebben de gezamenlijke plicht om dit plan tot een succes te maken voor de regio.

 

De raad heeft de volgende wensen en bedenkingen meegegeven:

Verbetering leefbaarheid en onafhankelijke ondersteuning
a. Voer een individuele inventarisatie uit m.b.t. wensen en behoeften bij inwoners en (belanghebbende) ondernemers.
b. Zorg voor een extra impuls voor de leefbaarheid en maak samen met de inwoners een lange termijn toekomstvisie voor het dorp Oudeschip en de kernen Koningsoord, Nooitgedacht, Heuvelderij en Polen en stel daarvoor eerst een Leefbaarheidseffectrapportage op.
c. De onafhankelijke, externe ondersteuning van de inwoners en de eigenaren van de grond moet worden geborgd.
d. Richt één loket, één aanspreekpunt in voor alle partijen.
e. Belangrijk is de toegevoegde waarde voor de brede welvaart voor de hele gemeente/regio die de industrie waar voor gekozen wordt met zich mee brengt.
f. Maak tijdig de koppeling met universitair, HBO en MBO- onderwijs in de regio om de koppelkansen met de nieuw te vestigen industrie optimaal te benutten.

Compensatie voor inwoners en landbouwbedrijven en – gronden
g. Voorzie op korte termijn in een ruimhartige en rechtvaardige compensatieregeling voor omwonenden in de kernen Oudeschip, Koningsoord, Nooitgedacht, Heuvelderij en Polen en maak inzichtelijk welke extra financiële compensatiemogelijkheden er mogelijk zijn. Voorzie tevens en gelijktijdig in een royale en volledige garantie/-uitkoopregeling voor eigenaren van woningen en
landbouwbedrijven en -gronden. Maak beide regelingen met een lange geldigheidsduur.

Landbouw Effect Rapportage
h. Naast het opstellen van een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) en een Leefbaarheidseffectrapportage dient ook een Landbouw Effect Rapportage (LaER) opgesteld te worden.

Bufferzone
i. De bufferzone voor het te ontwikkelen gebied moet binnen de grenzen van het plangebied gesitueerd worden en in gezamenlijkheid met inwoners, landbouworganisaties en natuurorganisaties ontwikkeld worden.

Bedrijven en werkgelegenheid
j. Ontwikkel aan de rand van het Waddengebied, de Tjariet en het dorp Oudeschip en de kernen Koningsoord, Nooitgedacht, Heuvelderij en Polen een duurzaam, groen en circulair bedrijventerrein.
k. Structurele werkgelegenheid is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor te vestigen bedrijven.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.