In de raadsvergadering van 2 maart is de Visie Bedrijventerreinen besproken.

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt C.10 >>

Lees hier de bijdrage van Harma Dost namens de fractie.

 

Zonder bedrijven geen leefbaarheid! Dit klinkt misschien heel stellig maar het is wel waar. Bedrijven, in al hun vormen, zorgen voor werkgelegenheid en zijn vaak de sponsor van activiteiten in de dorpen. Als er werkgelegenheid is, is er ook een reden om te wonen in onze gemeente. Kortom; er is ons alles aan gelegen om de bedrijven binnen onze gemeentegrenzen te houden. Met deze zinnen begon ik het raadsoverleg en ik herhaal ze hier nogmaals.

Na het raadsoverleg van 16 februari hebben wij nog weer contact gehad met een aantal ondernemers en we hebben het binnen de fractie besproken. We zijn ook blij dat het inspreken van de Ondernemersvereniging Eemsmond Noord succesvol is geweest. We waarderen het zeer dat de wethouder meteen het contact heeft opgepakt om te horen welke behoefte er leeft in en rond Uithuizermeeden.

Hoewel we tijdens het raadsoverleg constateerden dat de visie is gericht op de grotere dorpen willen wij hier nogmaals benadrukken dat we ook oog moeten houden voor de kleinere dorpen waar concentratie van bedrijven mogelijk moet blijven. Kortom, maatwerk. Wij gaan er vanuit dat dit ook wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda, het CDA zal dit op de voet volgen.

Ook willen wij nogmaals benadrukken dat de communicatie richting de al aanwezige ondernemers in onze gemeente, maar ook nieuwe ondernemers die zich hier willen vestigen, punt van aandacht moet zijn en blijven. En dat het contact met alle ondernemersverenigingen, dus niet alleen het platform, misschien een structureler karakter kan krijgen.

Wij stellen nu de visie vast maar zien des te meer uit naar de uitwerking en het maatwerk in de uitvoeringsagenda.

 

-------------------------------------------------------------

De vragen die wij hebben gesteld tijdens het raadsoverleg van 16 februari:

1.…Uit onderzoek is gebleken dat veel bedrijven aan hun voormalige gemeente of het dorp gebonden zijn en niet graag naar een andere plek verkassen. Voorts blijkt uit het onderzoek, dat de grootste vraag naar bedrijfskavels voor komt bij de grotere kernen van de gemeente. Het stimuleren van deze dorps gebonden bedrijvigheid willen wij daarom zoveel mogelijk concentreren bij onze grotere dorpen en op die plaatsen waar nu al bedrijvigheid is…

Dit spreekt elkaar tegen. De conclusie lijkt niet te passen bij de uitkomsten uit het onderzoek.

2. Bovendien, zo hebben we kunnen horen van de inspreker, willen veel ondernemers lokaal geworteld blijven. Lokale bedrijven geven “smoel” aan een dorp. Men wil niet verplaatsen naar een dorp 20 kilometer verderop. We missen een wezenlijk onderdeel in de visie en dat is maatwerk bij de kleinere dorpen. Misschien hebben we het dan niet altijd over grootschaliger bedrijventerreinen maar over een compacte concentratie van bedrijven nabij een dorp. Kortom, maarwerk.

Kan het college bij monde van de wethouder hier iets over zeggen, is hij bereid dit in het uitvoeringsplan mee te nemen?

3. In de gesprekken die wij hebben gevoerd met ondernemers hebben wij vernomen dat ze het gevoel hebben niet gehoord te worden. Zo komen ze met een concrete vraag bij de gemeente die hen vervolgens of geen antwoord geeft of zegt; zoek maar een plekje op berdrijventerrein x. Bovendien als je zoekt op de website van de gemeente komen ook alleen de Eemshaven, Winsum, Bedum, Ulrum en Uithuizen in beeld om je te kunnen vestigen. In de visie wordt gesproken over acquisitie beleid

Hoe denkt het college de communicatie te verbeteren om echt met de ondernemers mee te willen denken? Gaat het inrichten van een Bedrijvenloket goed en professioneel worden opgepakt?

Hoe goed kent de gemeente haar ondernemers?

4. We kunnen lezen dat de ondernemers uit het Ondernemersplatform Het Hogeland hebben geparticipeerd in het onderzoek. Onze fractie heeft contact gehad met een aantal ondernemers en ondernemersverenigingen. Zo zijn we o.a in gesprek geweest in Uithuizermeeden, de inspreker heeft de situatie daar weergegeven, en we zijn in gesprek geweest in Ulrum.

In hoeverre is ook met afzonderlijke ondernemersverenigingen gesproken of zelfs met individuele ondernemers. Wij zijn van mening dat het ondernemersplatform wel een heel smalle basis is om een visie op te schrijven. Deelt de wethouder onze mening daarover?

Kan het zo zijn dat nu een heleboel geluiden en wensen niet worden opgemerkt?

5. Vanuit Ulrum hebben wij begrepen dat er wel vraag is maar dat er wordt vastgehouden aan de grootte van de kavels. In hoeverre is een flexibele invulling mogelijk om aan de wensen van geïnteresseerde ondernemers tegemoet te komen?

6. Welke mogelijkheden biedt de nieuwe weg richting Bedum? Wordt dit nog onderzocht?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.